Egzamin praktyczny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

advertisement
Egzamin praktyczny
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Egzamin praktyczny odbył się w ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko zdającego ………………………………………………………..
Nie
wykonał
I. Układ oddechowy
1. Konikotomia, cewnikowanie (nakłucie) tchawicy
- tracheostomia
2. Ustalenie wskazań zastosowanie BIPAP, APRV, ATC
3. Bronchoskopia
4. Znajomość sposobów odzwyczajania od respiratora
5. Monitorowanie leczenia oddechem kontrolowanym
6. Badania bakteriologiczne
7. Odma, rozpoznanie, leczenie
II. Układ krążenia
1. Cewnikowanie tętnic i dużych żył
2. Wprowadzenie rozrusznika serca przez dużą żyłę lub
do przełyku
3. Wykonanie lub obliczenie rzutu serca
4. Kardiowersja (wykonanie) ew. symulacja
5. Ocena hemodynamiczna układu krążenia
III. Ośrodkowy układ nerwowy
1. Pomiar ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
2. Diagnostyka śmierci mózgu
IV. Nerki
1. Rozpoznanie niewydolności przednerkowej
i pozanerkowej
2. Wskazania do terapii nerkozastępczej
1
Wykonał
ocena 2-5 pkt.
V. Hematologia
1. Masywne przetoczenia (ogrzewanie, wapń, filtry)
2. Zlecenie i interpretacja badań układu krzepnięcia
VI. Zakażenia
1. Pobieranie posiewów, interpretacja kliniczna wyników
2. Antybiotykoterapia
VII. Metabolizm
1. Całkowite żywienie pozajelitowe i dojelitowe
2. Monitorowanie i ocena metabolizmu oraz
skuteczność żywienia
3. Utrzymywanie prawidłowej homeostazy
i temperatury ciała
4. Leczenie chorego z cukrzycą, dawkowanie insuliny
VIII. Anestezja praktyczna
1. Znieczulanie pacjentów do zabiegów w trybie
jednego dnia
2. Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku
piersiowym w okresie okołooperacyjnym – zalety
i wady
3. Kaniulacja żył centralnych i tętnic obwodowych –
wskazania, przeciwwskazania, techniki i zasady
wykonywania
4. Znieczulenie całkowicie dożylne – TIVA
5. Trudna intubacja – diagnostyka, stosowane techniki
6. Znieczulenie chorego z pełnym żołądkiem
7. Przygotowanie stanowiska anestezjologicznego
8. Anestezja wziewna – VIMA, niskie przepływy gazów
oddechowych, anestetyki wziewne (sewofluran,
desfluran)
9. Blokady centralne: ZO, PP, CSE
2
10. Blokady obwodowe: wymienić oraz zastosowanie
stymulatora nerwów obwodowych
IX. Inne
1. Określanie wielkości przecieku płucnego
2. Posługiwanie się przetwornikami i ich kalibracja
UWAGA! Wszystkie wymienione umiejętności muszą być sprawdzone.
W braku odpowiednich chorych powinny być symulowane. Obliczenia
i interpretacja wyników powinny się odnosić do konkretnych wyników badań
u aktualnie leczonych chorych.
Minimum niezbędne do zaliczenia egzaminu praktycznego to dostateczna (3)
ocena wykonania wszystkich sprawdzianów.
Ocena egzaminu praktycznego……………………………………….
Podpisy:
Przewodniczący Komisji …………………………………………………
Członkowie Komisji
1……………………………………………...
2……………………………………………...
3……………………………………………...
4……………………………………………...
5……………………………………………...
…………………………………., dnia …………………………………..
3
Download