Powikłania znieczulenia przewodowego (neuraksjalnego):

advertisement
Powikłania znieczulenia przewodowego
(neuraksjalnego):
1. Natychmiastowe:
 reakcje toksyczne (podanie donaczyniowe leków znieczulenia miejscowego)
reakcje alergiczne (uczulenie na leki, latex)

 ból wywołany wstrzyknięciem
ostry ból w trakcie wykonywania znieczulenia (wskazuje na wstrzyknięcie donerwowe)

2. Wczesne:
 spadek ciśnienia tętniczego (blokada współczulna)
 uogólniona reakcja toksyczna (może wystąpić w związku z niezamierzonym wstrzyknięciem dużej







ilości ŚZM do przestrzeni p.p. zamiast do przestrzeni z.o.)
duszność (wysokie znieczulenie, reakcja alergiczna)
nudności, wymioty (spadek ciśnienia tętniczego, wysokie znieczulenie)
zatrzymanie moczu
bóle pleców i krzyża
popunkcyjne bóle głowy
świąd skóry
całkowite znieczulenie rdzeniowe (zwykle jest związany z rozległą blokadą podpajęczynówkową
lub zewnatrzoponową)




3. Późne:












wstrząs anafilaktyczny
porażenie ruchowe
zaburzenia rytmu serca, tachykardia lub bradykardia, migotanie komór lub asystolia
odma opłucnowa (przy wykonywaniu blokady w odcinku piersiowym)
porażenie oddychania
bóle pleców
sinica, zaczerwienienie
zespół tętnicy rdzeniowej przedniej
zarostowe zapalenie pajęczynówki
aseptyczne lub bakteryne zapalenie opon
zespół ogona końskiego
ropień w przestrzeni zewnątrzoponowej
krwiak w przestrzeni zewnątrzoponowej (uszkodzenie tętnic, żył)
uszkodzenie rdzenia i nerwów rdzeniowych (w blokadach wysokich)
trwałe neurologiczne powikłania
przejściowe porażenie lub objawy neurologiczne
Spadek ciśnienia tętniczego – jest to powikłanie dość częste, ale odpowiednie monitorowanie pacjenta pozwala uniknąć
wystąpienia dolegliwości; spadek ciśnienia jest najbardziej odczuwalny dla pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym.
Bóle pleców w miejscu wkłucia o charakterze przemijającym, trwające 2-3 dni.
Zaburzenia rytmu serca, w tym bradykardia.
Nudności, wymioty.
Zatrzymanie moczu.
Popunkcyjne bóle głowy - powstają w wyniku nakłucia opony twardej i następującego później wycieku płynu mózgowordzeniowego do przestrzeni zewnątrzoponowej.
Krwiak w okolicy, w której podaje się lek znieczulający, z towarzyszącymi ubytkami neurologicznymi – w praktyce
powikłanie bardzo rzadkie, ale poważne.
Częste:








spadek ciśnienia tętniczego (blokada współczulna)
popunkcyjne bóle głowy
uczucie gorąca lub „mrówek w znieczulonych kończynach”
świąd skóry
zaburzenia rytmu serca, bradykardia
bóle pleców i krzyża
zatrzymanie moczu
duszność (wysokie znieczulenie)
Rzadkie:
 reakcje alergiczne i toksyczne
 zaburzenia neurologiczne przejściowe
 zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 objawy wysokiej blokady rdzeniowej
Bardzo rzadkie:
 Trwałe uszkodzenia rdzenia i nerwów
 Zatrzymanie krążenia i zgon
Download