Anestezjologia WL GR.B2 27.02.2009 - Anestezjologia

advertisement
Anestezjologia WL GR.B2 27.02.2009.doc
(73 KB) Pobierz
Pytania egzaminacyjne z Anestezjologii i Intensywnej Terapii WL GR. B2
1. Który z wymienionych objawów nie jest niezbędny do rozpoznania nagłego zatrzymania
krążenia:
2.
a. Utrata świadomości
b. Brak tętna nad dużymi tętnicami
c. Plamy opadowe
d. Bezdech
e. Szerokie źrenice, nie reagujące na światło
2. Korzystne znaczenie bólu dla organizmu człowieka polega na:
3.
a. Obniżeniu ciśnienia krwi
b. Zmniejszeniu zapotrzebowania na tlen
c. Zmniejszeniu krzepliwości krwi
d. Informacji o dokonywanym uszkodzeniu ciała
e. Zmniejszeniu odczynu zapalnego
3. W stanach zagrożenia życia stresowa reakcja organizmu człowieka działa korzystnie, bo
4.
a. Wzmaga przepływ krwi przez tkanki, narządy
b. Zwiększa reaktywność układu nerwowego i usprawnia walkę lub ucieczkę
c. Zwiększa krzepliwość krwi, zapobiegając wykrwawieniu
d. Zwiększa odporność organizmu
e. Słuszne wszystko powyżej
4. Niebezpieczeństwo znieczulenia ogólnego dla chorego, polega na
5.
a. Osłabieniu lub zniesieniu wszystkich odruchów obronnych
b. Uzależnieniu życia od nieprawidłowego działania lub braku prawidłowego
działania innego człowieka
c. Możliwości niedokrwienia nerek, mózgu lub serca
d. Wszystkich wyżej wymienionych czynnikach
e. Żadne z powyższych nie jest prawdziwe
5. Który z niżej wymienionych środków powoduje najszybciej depresję ośrodka
oddechowego, przejawiającą się w „trudnościach w oddychaniu”, czyli klątwą Ondyny?
6.
a. Metamizol
b. Fentanyl
c. Paracetamol
d. Ketonal
e. Morfina
6. Badanie gazometryczne krwi tętniczej polega na pomiarze
7.
a. Odczynu kwasowo-zasadowego krwi, czyli pH
b. Ciśnienia parcjalnego czyli prężności tlenu, rozpuszczonego w osoczu
c. Ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi
d. Wszystkich wyżej wymienionych
e. Żadnego z wyżej wymienionych
7. Zasadowica oddechowa u chorego z cukrzycą, miażdzycą uogólnioną, niewydolnością
naczyń wieńcowych mózgowia jest szczególnie niebezpieczna, gdyż
8.
a. Powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych i zmniejsza dopływ krwi do
narządów
b. Powoduje względne niedotlenienie tkanek przez zbyt mocne wiązanie
hemoglobin z tlenem
c. Powoduje zaburzenia elektrolitowe w surowicy krwi i tężyczkę
d. Wszystko powyżej jest prawdziwe
e. Wszystko powyżej jest fałszywe
8. Głęboka kwasica metaboliczna (BE ˂ -10) płynów ustrojowych jest dla chorego
niebezpieczne, gdyż
9.
a. Blokuje oddychanie komórkowe i wytwarzanie energii
b. Poraża wewnątrzkomórkowe układy enzymatyczne
c. Powoduje zwiększenie stężenia jonów potasowych we krwi
d. Wszystko powyżej jest prawdziwe
e. Wszystko powyżej jest fałszywe
9. …
10.
a.
b.
c. Odruchu kaszlowego
d. Przewodnictwa w węźle przedsionkowo-komorowym
10. U chorego w ciężkiej sepsie dochodzić może do
11.
a. Kwasicy metabolicznej
b. Niewydolności wielonarządowej
c. Rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
d. Wszystkich powyżej
e. Żadnego z powyżej
11. Przewlekła ekspozycja na podtlenek azotu może wywołać
12.
a. Zaburzenia psychiczne o typie maniakalnym
b. Marskość wątroby
c. Niedokrwistość megaloblastyczną
d. Zwłóknienie nerek
e. Skazę krwotoczną
12. Jak działa na OUN lidokaina?
13.
a. Wywołuje stany drgawkowe, proporcjonalne do stężenia środka w surowicy
b. Hamuje drgawki
c. W niskich stężeniach działa przeciwdrgawkowo, w średnich wywołuje drgawki a
wysokich znowu hamuje
d. Skraca czas przewodzenia we włóknach nerwów obwodowych
e. Nie działa na OUN
13. U chorego ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym nie jest zalecane
stosowanie anestetyków wziewnych, ponieważ
14.
a. Zwiększają krzepliwość krwi
b. Zwiększają obrzmienie mózgu i zwiększają wielkość ciśnienia
wewnątrzczaszkowego
c. Powodują spastyczne obkurczanie oskrzeli
d. Spazm naczyń tętniczych mózgowia
e. Zwiększają metabolizm mózgu
15. O niebezpiecznym nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym mówimy, gdy jego wielkość
przekracza
16.
a. 5 mm Hg
b. 10mm Hg
c. 20 mm Hg
d. 50 mm Hg
e. 100 mm Hg
15. Ciśnienie perfuzji mózgowia, napędzające przepływ krwi przez naczynia mózgowe,
stanowi różnicę
16.
a. Średniego ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ciśnienia żylnego
b. Średniego ciśnienia tętniczego i ciśnienia w żyle szyjnej wewnętrznej
c. Średniego ciśnienia tętniczego i ciśnienia wewnątrzczaszkowego
d. Ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia w drogach oddechowych
16. Wartość krytyczna ciśnienia perfuzji mózgowej, poniżej której dochodzi do
niedokrwienia i niedotlenienia mózgu, wynosi
17.
a. 45 mm Hg
b. 65 mm Hg
c. 85 mm Hg
d. 100 mm Hg
e. 150 mm Hg
17. … ciśnienia wewnątrzczaszkowgo?
18.
a.
b. Sukcynylocholina
c. Halotan
d. Tiopental
e. Podtlenek azotu
18. Który z niżej wymienionych narządów jest najlepiej dostosowany do (spadku przepływu
krwi?)
19.
a. Skóra
b. Jelita
c. Nerki
d. Mózg
e. Serce
19. Który z niżej wymienionych leków może wywołać napad drgawek u chorego i
spowodować u niego niedokrwienie w mózgowiu?
20.
a. Aminofilina
b. Penicylina
c. Cefazolina
d. Żadne z wymienionych
e. Wszystkie wymienione
20. Wymioty, jako powikłanie po znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, mogą być
następstwem
21.
a. Podrażnienia gardła
b. Rozdęcia jelit
c. Toksycznego działania anestetyków
d. Wszystkich powyższych
e. Żadnego z powyższych
21. Które z działań niepożądanych nie jest następstwem zastosowania (fentanylu lub?)?
22.
a. Zwężenie zwieraczy i oskrzeli
b. Rozszerzenie źrenic
c. Pobudzenie układu przywspółczulnego
d. Klątwa Odyny (depresja czynności ośrodka oddechowego)
e. Zwężenie źrenic
22. Przeciwwskazaniem do blokady centralnej (znieczulenie podpajęczynówkowego lub
zewnątrzoponowego) (jest/nie jest?)
23.
a. Niewyrównana hipowolemia
b. Zakażenie skóry w miejscu wykonania blokady
c. Zaburzenia krzepnięcia
d. Znaczne zmiany anatomiczne
e. Młody wiek
23. Powikłaniem po znieczuleniu podpajęczynówkowym nie jest:
24.
a. Hipotensja
b. Popunkcyjny ból głowy
c. Nadmierne rozprzestrzenienie się środka znieczulającego
d. Ból pleców
e. Hipotermia złośliwa
24. Powikłaniem po znieczuleniu zewnątrzoponowym nie jest:
25.
a. Niezamierzone nakłucie opony twardej z następowym popunkcyjnym bólem
głowy
b. Całkowite znieczulenie rdzeniowe
c. Masywne blokady zewnątrzoponowe
d. Gwałtowne obkurczenie naczyń w obrębie kończyn dolnych
e. Krwiak zewnątrzoponowy
25.
26.
27. …. nie powoduje
28.
a. Zwiększenia częstości pracy serca
b. Wzrostu ciśnienia tętniczego
c. Skutku hipnotycznego i analgetycznego
d. Zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego
e. Działa przeciwdrgawkowo
28. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia ARDS nie jest:
29.
a. Aspiracja treści pokarmowej
b. Inhalacja toksycznych gazów
c. Stłuczenie płuc
d. Zawał serca
e. Krążenie pozaustrojowe
29. W leczeniu popunkcyjnych bólów głowy stosujemy następujące środki z wyjątkiem:
30.
a. Pozostania przez chorego w łóżku
b. Preferencyjnego ułożenia chorego na wznak
c. Ograniczenia podaży płynów
d. Stosowania analgetyków z grupy niesteroidowych leków p/zapalnych
e. Wykonania tzw. łaty z krwi
30. Wskazaniem do znieczulenia podpajeczynówkowego nie jest:
31.
a. Drobny zabieg ginekologiczny
b. Przezcewkowa resekcja prostaty
c. Usunięcie żyły odpiszczelowej
d. Zabiegi w okolicy krocza
e. Plastyka przepukliny rozworu przełykowego
31. Który z niżej podanych środków jest środkiem hipnotycznym (nasennym)?
32.
a. Ibuprofen
b. Propofol
c. Lidokaina
d. Trama
e. Aspiryna
32. Najcześciej demonstrowanymi objawami systemowego zatrucia przez środki miejscowo
znieczulające są:
33.
a. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
b. Bezdech
c. Krótkie okresy hiperwentylacji
d. Mrowienie i drętwienie języka
e. Drgawki
33. Hipertermia złośliwa jest genetycznie uwarunkowanym schorzeniem, które ujawnić się
może po podaniu:
34.
a. Analgetyków opioidowych
b. Podtlenku azotu
c.
d.
e.
34. (Lekiem depolaryzującym?) zwiotczającym jest:
35.
a. Atrakurium
b. Pankuronium
c. Alkuronium
d. Sucynylocholina (skolina)
e. wekuronium
35. W celu redukcji ryzyka aspiracji treści pokarmowej podczas wprowadzenia do
znieczulenia ogólnego zastosujesz:
36.
a. Założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego i odciągnięcie treści pokarmowej
przed indukcją
b. Neutralizację żółtkowego pH przy użyciu cytrynianu sodowego oraz H2 blokera
c. Technikę tzw. Szybkiej indukcji
d. Odpowiedzi a, b, c
e. Indukcję wziewną
36. We wstrząsie septycznym niewydolność wielonarządowa jest następstwem:
37.
a. Rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego krwi wskutek uszkodzenia
śródnabłonków naczyń przez toksyny bakteryjne
b. Blokowania przez toksyny bakteryjne lub grzybicze syntezy ATP w
mitochondriach
c. Odpowiedzialne są oba mechanizmy
d. Nie jest następstwem żadnego z wyżej wymienionych
e. Nie wiem
37. Ostatecznym potwierdzeniem intubacji jest:
38.
a. EKG
b. Pulsoksymetria
c. Kapnografia
d. Cewnik Swan-Ganza
e. Gazometria krwi tętniczej
38. W leczeniu ARDS nie stosujemy:
39.
a. Wentylacji mechanicznej
b. Pozycji na brzuchu
c. Krążenia pozaustrojowego
d. Terapii tlenem hiperbarycznym
e. Leczenia przyczynowego
39. Występowanie obrzęku płuc jest typowe w przebiegu:
40.
a. Wstrząsu oligowolemicznego
b. Wstrząsu anafilaktycznego
c. Wstrząsu kardiogennego
d. Żadnego z powyższych
e. Nie mam pojęcia
40. Który z poniższych miejscowo znieczulających ma najdłuższy czas działania:
41.
a. Bupivacaina
b. ...
Plik z chomika:
dnacja
Inne pliki z tego folderu:



1.5Anesteznologia WL GR. A2.doc (88 KB)
 1.jpg (375 KB)
2. Znieczulenie w trakcie porodu [tryb zgodnosci].pdf (3560 KB)
2. Znieczulenie w trakcie porodu [tryb zgodności].pdf (3560 KB)
 2.jpg (1211 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie

Regulamin serwisu

Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download