Opis przypadku

advertisement
Przypadek chorego dla studentów 6 roku medycyny.
Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
I.
Zagadnienia teoretyczne
1. Klasyfikacja choroby niedokrwiennej serca ( postaci choroby niedokrwiennej:
stabilne zespoły wieńcowe oraz ostre zespoły wieńcowe z i bez uniesienia
odcinka ST),
2. Definicja miażdżycy i blaszki miażdżycowej,
3. Definicja i epidemiologia zawału serca,
4. Obraz kliniczny zawału serca (objawy przedmiotowe, nieprawidłowości w
badaniach laboratoryjnych, interpretacja zapisu EKG – ewolucja zawału w
badaniu elektrokardiograficznym, obrazowanie echokardiograficzne –
podstawowe patologie),
5. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej,
6. Kryteria rozpoznania zawału z uniesieniem odcinka ST,
7.
Leczenie zawału z uniesieniem odcinka ST (postępowanie przedszpitalne,
leczenie szpitalne farmakologiczne i reperfuzyjne),
8. Powikłania zawału serca (nawrót niedokrwienia lub ponowny zawał, pęknięcie
wolnej ściany lub przegrody międzykomorowej, zaburzenia rytmu i
przewodnictwa, tętniak serca),
9. Rokowanie chorego z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST,
10. Zasady rehabilitacji chorych po zawale serca.
II.
Umiejętności praktyczne:

zbieranie wywiadu

przeprowadzanie badania fizykalnego

poprawne uzupełnianie historii choroby

przeprowadzenie diagnostyki różnicowej

wykonanie i interpretacja EKG

zaplanowanie i interpretacja wyników badań dodatkowych (badania
laboratoryjne, echokardiografia, badanie radiologiczne)

wybór odpowiedniego sposobu postępowania i rehabilitacji
1
III.
Postawa i profesjonalne zachowania
Student powinien stosownie zebrać wywiad, wykazać się rzeczowością i empatią
w stosunku do pacjenta.
Opis przypadku
Chory W.L. lat 45 zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z bólem w klatce piersiowej,
który wystąpił u niego po raz pierwszy w życiu. Ból pojawił się w godzinach rannych, po
porannym posiłku, utrzymywał się od około 5 godzin, promieniował do szczęki i nie
ustępował w spoczynku. Tego typu ból chory odczuwał po raz pierwszy w życiu. Dodatkowo
chory zgłaszał uczucie słabości, strachu oraz nudności i wymioty.

Na co szczególnie należy zwrócić uwagę w wywiadzie i o co jeszcze zapytasz
chorego?

O jakie czynniki ryzyka zapytasz chorego?
W wywiadzie
u chorego kilkuletnie nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia gospodarki
tłuszczowej. Chory okazał się wieloletnim nałogowym palaczem tytoniu. Ojciec pacjenta
zmarł nagle w 40 roku życia, prawdopodobnie na zawał serca, natomiast brat pacjenta leczy
się od wielu lat na nadciśnienie i cukrzycę.

Na podstawie szczegółowego wywiadu, chorób towarzyszących i czynników ryzyka
co możesz podejrzewać u chorego?

Na co zwrócisz uwagę badając fizykalnie chorego?
W badaniu fizykalnym stwierdzono znaczą otyłość, osłuchiwaniem serca stwierdzono szmer
skurczowy, a nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy i przypodstawnie pojedyncze
trzeszczenia, poza tym bez odchyleń od normy.
2

Jakie badania dodatkowe wykonasz u pacjenta i czemu one mają służyć?
W EKG stwierdzono rytm serca zatokowy, miarowy oraz uniesienia odcinka ST w
odprowadzeniach od V4 do V6.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższenie poziomu OB., CRP, CK-MB, CPK
oraz troponiny I.

Na podstawie całości obrazu klinicznego co rozpoznasz u chorego?

Czy zalecisz choremu hospitalizację, jeżeli tak to czy w oddziale intensywnej opieki
medycznej czy też na „zwykłym oddziale”?

Jaką terapię zaproponujesz u chorego?
3
Download