TURYSTYKA wykład 6 i 7 - Typowe - e

advertisement
 Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. w. Sułkowska, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków 2013.
r. 1 s. 13-39; r. 3. s. 57-70, r. 6. s. 120 – 144
 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 )
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych ( Dz. U. z 29 kwietnia 2013 r. Poz. 510)
Typowe ubezpieczenia turystyczne (w podróży zagranicę) dostępne na polskim rynku obejmują:











koszty leczenia ambulatoryjnego (porady i proste zabiegi lekarskie, pielęgniarskie),
pobytu w szpitalu (łącznie z kosztami operacji i zabiegów) - związane z zachorowaniem i nieszczęśliwym wypadkiem,
transport z miejsca wypadku do szpitala lub pomiędzy szpitalami,
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
odpowiedzialność cywilną, tzn. szkody których sprawcą jest turysta lub osoby z turystą podróżujące,
ubezpieczenie bagażu (np.: walizki zgubione lub zniszczone)
assistance, czyli np. transport chorego do Polski,
pokrycie kosztów hotelu bliskich odwiedzających chorego zagranicą,
pokrycie kosztów poszukiwań osób zaginionych w górach i morzu,
koszty ochrony prawnej,
pomoc finansową itp.
PROSZĘ SIĘGNĄĆ I ZAPOZNAĆ SIĘ np. OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
Download