Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego

advertisement
Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego
Autor programu: dr Stanisława Talaga
Liczba godzin : A-120 godz., B-140godz., C-130godz, D-140godz.
Czas realizacji : semestr II
Miejsce zajęć : oddział wewnętrzny
1. Cel praktyki:
Student zrozumie problemy zdrowotne pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych i
podejmie opiekę pielęgniarską
2. Treści programowe:
Procedury i standardy wykonywania działań pielęgnacyjnych w zależności do zaistniałej
sytuacji ( typowej lub złożonej). Obserwacja i interpretacja zaburzeń dotyczących
podstawowych funkcji życiowych. Rehabilitacja przyłóżkowa i ocena jej efektów.
Edukacja chorego.
Tematy:
Problemy zdrowotne chorego i postępowanie pielęgniarskie:
1. W chorobie niedokrwiennej serca, zawale mięśnia sercowego
2. W nadciśnieniu, niewydolności krążenia
3. W chorobie zakrzepowo-zatorowej, miażdżycy naczyń obwodowych
4. W zapaleniu oskrzeli, płuc, opłucnej
5. W astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
6. W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
7. W marskości wątroby
8. W ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
9. W schorzeniach krwi: białaczki, anemie, skazy krwotoczne
10. W nadczynności i niedoczynności tarczycy
11. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniem rumieniowatym układowym
12. W cukrzycy
Prace pisemne:
I. Student wykona niżej przedstawione zadania:
Rozpoznaj problemy zdrowotne u wybranego pacjenta, określ cel opieki. Zaplanuj działania,
zrealizuj, dokonaj ewaluacji i zapisz w obowiązującej dokumentacji proces pielęgnowania.
Zaplanuje edukację pacjenta w wybranym dla chorego zakresie.
Czas w jakim obowiązuje prowadzenie dokumentacji ustala prowadzący zajęcia
indywidualnie ze studentem.
3. Umiejętności:
W wyniku procesu kształcenia student:
- zna standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w rozwiązywaniu problemów chorych
- rozpozna problemy zdrowotne, zaplanuje, zrealizuje, dokona ewaluacji i udokumentuje
proces pielęgnowania. - podejmie działania w przypadku zagrożenia życia wynikające z
przebiegu choroby lub jej powikłań, a także niepożądanych działań zastosowanego
postępowania terapeutycznego
- podejmie działania w celu zachęcenia chorego do aktywnego udziału w rehabilitacji
- zrealizuje programy edukacyjne
- przestrzega zasad etyki zawodowej, praw pacjenta
- umiejętnie wykorzysta wyniki badań naukowych w działalności praktycznej
- wykorzysta wszystkie możliwości do własnego rozwoju zawodowego
4. Metody oceny:
Obserwacja uczestnicząca, ocena dokumentacji procesu pielęgnowania, ocena programów
edukacyjnych, ocena wybranych umiejętności na podstawie karty zaliczeń, samoocena
studenta.
HISTORIA PIELĘGNOAWANIA
I.
DANE PERSONALNE:
Nazwisko i imię …………………………………………………….wiek …………….
Stan cywilny …………………………………………….zawód ………………………
Miejsce pracy …………………………………….wykształcenie ……………………...
Adres zamieszkania …………………………………………………………………….
Przyjęty dnia ……………………ze skierowaniem, zgłosił się sam, karetką pogotowia
(właściwe podkreślić).
Wypisany ………………………………………… zmarł …………………………….
Rozpoznanie lekarza dyżurnego ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
II. DOTYCHCZASOWA SUTUACJA CHOREGO:
Przebyte choroby ……………………………………………………………………….
Uczulenia ……………………………………………………………………………….
Nietolerancja pokarmowa ………………………………………………………………
Nałogi …………………………………………………………………………………...
III. WARUNKI MIESZKANIOWE
…………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………..
IV. SYTUACJA RODZINNA:
Z kim chory mieszka ………………………………………………………………….
Osoba opiekująca się chorym ………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………….telefon ……………….
Wpływ sytuacji rodzinnej na stan zdrowia ……………………………………………
………………………………………………………………………………………….
V.SYTUACJA ZAWODOWA:
Rodzaj wykonywanej pracy …………………………………………………………….
Czy pacjent dostrzega związek między charakterem pracy a jednostka chorobowa …...
…………………………………………………………………………………………..
VI. DANE OKRESLAJĄCE STAN BIOLOGICZNY PACJENTA
Układ sercowo naczyniowy ………..
Układ oddechowy ……………….
……………………………………..
……………………………………
……………………………………..
……………………………………
Układ pokarmowy…………………
Układ moczowo-płuciowy ………
……………………………………..
……………………………………
……………………………………..
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
Układ kostno-stawowo-mięsniowy .
zmysły i skóra ……………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
Układ nerwowy …………………..
Aktywność ruchowa …………….
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
……………………………………..
……………………………………
Stan higieniczny ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Inne ……………………………………………………………………………………..
VII. STAN PSYCHICZNY:
Stosunek chorego do hospitalizacji …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Stosunek do leczenia ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
VIII. LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
INDYWIDUALNA KARTA PIELĘGNOWANIA
Imię i nazwisko ……………………………………………………………Oddział ……………………………
Nr sali …………………..
PROBLEM
PLAN OPIEKI
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
PROBLEM
PLAN OPIEKI
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
Data dyżuru
Ocena wyników opieki pielęgniarskiej
Wskazówki – uwagi
Download