TEST neurologia. doc - Neurologia notatki

advertisement
TEST neurologia. doc.doc
(106 KB) Pobierz
1.
TEST
70- letni pacjent podaje, że ma problem z wykonaniem względnie prostych czynności ruchowych, takich jak
mycie zębów, czesanie się. Ten rodzaj zaburzenia nazywamy: - apraksją
2.
Afazja motoryczna (ruchowa) oznacza - zaburzenia w wypowiadaniu się
3.
Do typowych objawów ch. Parkinsona nie należy:
a) sztywność mięśniowa (zwiększenie napięcia mięśniowego)
b) spowolnienie ruchowe (bradykinezje), (hipokinezje)
c) drżenie spoczynkowe (u niektórych chorych)
d) trudności w rozpoczynaniu wykonywania ruchów dowolnych
U chorych pojawiają się trudności z wykonaniem ruchów precyzyjnych. W efekcie zmienia się ich charakter pisma, które staje się coraz mniejsze
i niewyraźne. Mogą się pojawić różne, inne objawy choroby takie jak:
o
specyficzny rodzaj drżenia palców i kciuka określany jako „kręcenie pigułek”
o
trudności w inicjacji ruchów dowolnych
o
przodopochylenie tułowia
o
zaburzenia chodu: małe, szurające kroczki i brak balansowania kończyn górnych
o
zaburzenia równowagi- często zdarzają się upadki (ataksja)
o
niewyraźna, cicha mowa
o
trudności w połykaniu (rzadko)
o
brak mimiki twarzy
o
rzadkie mruganie
W trakcie toalety wieczornej pielęgniarka otarcie naskórka w okolicy kości ogonowej. Zmianę
zakwalifikowała jako: - 2 stopień
5.
Parestezje to:- zaburzenia czucia w postaci mrowienia i pieczenia skóry
6.
Objawy Babińskiego stwierdza się badając:- drażniąc skórę zewnętrznej-bocznej części stopy
7.
Nadmierne unoszenie kończyny dolnej, z jednoczesnym opadaniem stopy: - to chód brodzący
8.
Stwierdzasz nierówność źrenic, objaw nosi nazwę: - anizokorii
9.
Do objawów oponowych zaliczamy:
- sztywność karku, -objaw Kerniga (przymusowe zgięcie w stawie kolanowym), -światłowstręt,
bolesność uciskowa gałek ocznych, -objaw policzkowy
10.
U chorej występuje wiele czynników ryzyka odleżyn. Który z wymienionych czynników nie ma
bezpośredniego znaczenia w powstawaniu odleżyn:
- chory po udarze mózgu wraca do domu. Jest w dobrym stanie, występuje i niego jednak znacznego
stopnia niedowład połowiczy z lekko zaznaczoną spastycznością w kończynie górnej. Chory chodzi przy
pomocy balkonika.
11.
Jakie zalecenia pielęgniarki powinna uwzględnić rodzina przygotowując pokój choremu?
-usunąć progi i niebezpieczne przedmioty z zasięgu chorego, „sprzęt do rehabilitacji”
12.
Jaka wskazówka jest szczególnie ważna w kształtowaniu prawidłowej, racjonalnej postawy rodziny w
stosunku do chorego po udarze mózgu?-- nie wyręczać chorego, motywować do rehabilitacji, wspierać.
13.
Jakie czynniki ryzyka mogą stanowić bezpośrednią przyczynę wystąpienia u chorego choroby naczyniowej
mózgu? - miażdżyca, zatorowość, choroby serca- migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze
14.
W ocenie neurologicznej stan przytomności oceniany jest wg skali punktowej:
- Glasgow
15.
16.
.
17.
.
18.
.
19.
.
20.
Afazja mieszana to:
- afazja czuciowo-ruchowa gdy występują objawy zaburzeń mówienia, jak i rozumienia
21.
Co to jest agnozja:
4.
- zaburzenia odbioru bodźców wzrokowych, słuchowych lub czuciowych, zaburzenia poznania
pochodzenia ośrodkowego.
22.
Komunikowanie się z chorym, u którego istnieją zaburzenia typu agnozji, praksji wymaga:
- wiedzy, cierpliwości, taktu, zrozumienia, empatii, wielokrotnego odpowiadania na to samo pytanie
bez zniecierpliwienia.
23.
Co to jest udar mózgu?
- zespół kliniczny, który charakteryzuje się nagłym wystąpieniem globalnych lub ogniskowych
zaburzeń czynności mózgu, zaburzenia te pod warunkiem, ze nie doprowadzą wcześniej do zgonu,
utrzymują się ponad 24 godz. i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.
24.
U chorego leżącego z objawami polineuropatii, gdzie występują objawy porażenia i zaburzonego czucia
należy: - zapobiegać powikłaniom, zmieniać pozycję ciała co 2 godz., dbać o skórę.
25.
Kiedy ból głowy jest objawem ciężkiego schorzenia neurologicznego?
- krwotok mózgowy, tętniak, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
26.
Chory przyjęty w oddział z niedowładem kończyny górnej i dolnej, z zaburzeniami świadomości.
W wywiadzie zebranym od rodziny– nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu pracy serca pod postacią
okresowego migotania przedsionków. W opisanym przypadku ważnym elementem w pracy pielęgniarki jest:
- monitorowanie parametrów życiowych pacjenta
27.
Krew do mózgu dociera przez: - dwie tętnice szyjne i dwie tętnice kręgowe
28.
Podstawową czynnością zapobiegającą powstawaniu odleżyn jest:
- zmiana pozycji co 2 godziny, higiena skóry
29.
Diagnoza pielęgniarska to wnioski z danych o pacjencie określające :
- problem pacjenta i jego stan biopsychospołeczny
30.
Badanie objawów oponowych polega na ocenie: - stanu fizykalnego pacjenta
31.
Dodatni objaw Lasegne`a jest:
- bierne unoszenie kończyny dolnej wyprostowanej w kolanie powoduje silny ból promieniujący do
okolicy lędźwiowo-krzyżowej, przez pośladek do tylnej powierzchni unoszonej kończyny.
32.
Fizjologiczną reakcją źrenicy na oświetlenie jednej z nich, występującą u każdego człowieka niezależnie od
wieku jest:- zwężenie źrenic
33.
Co jest kryterium różnicującym przejściowy napad ischemiczny (TIA) i udar niedokrwienny:
- czas (TIA- do 24 godzin, udar- powyżej 24 godzin) ubytek neurologiczny (TIA- nie pozostawia ubytku,
udar- powoduje ubytek neurologiczny)
34.
Jakie działania dotyczące aktywności ruchowej powinny być podjęte wobec pacjenta po udarze
niedokrwiennym mózgu:
- rehabilitacja bierna i czynna, ćwiczenia oddechowe, masaż kończyn, pionizacja
35.
Na co należy zwrócić największą uwagę w pielęgnowaniu pacjenta we wczesnym okresie po udarze
niedokrwiennym mózgu:
- parametry, zapobieganie powikłaniom, współudział w zapobieganiu powikłaniom klinicznym
36.
Prewencja wtórna po udarze niedokrwiennym obejmuje:
- zmiany stylu życia, przygotowanie chorego do samoopieki i samodzielnego funkcjonowania,
kształtowanie umiejętności zapobiegania powikłaniom wtórnym, wzmacnianie efektów rehabilitacji,
zmianę stylu życia i leczenie czynników ryzyka (dieta, sen, ruch),leczenie antyagregacyjne i
przeciwzakrzepowe, leczenie chirurgiczne zwężenia tt szyjnych (endarterectomia)
37.
Największą zapadalność na SM odnotowuje się w wieku: - (20-40) lat
38.
Typowy niedowład występujący w SM to:- niedowład spastyczny kończyn
39.
Występująca w SM u kilku % chorych „Triada Charcota” to:
- oczopląs- drżenie zamiarowe- mowa skandowana
40.
Do objawów wegetatywnych w chorobie Parkinsona należą:
- ślinotok, łojotok, napadowe pocenie się, zaczerwienienie twarzy
41.
Zaparcia w chorobie Parkinsona są spowodowane:
- dysfunkcją układu autonomicznego, lekami, odwodnieniem, brakiem aktywności ruchowej
42.
Jaki jest charakter drżeń w chorobie Parkinsona:- drżenie spoczynkowe
43.
Jakie powinny być zalecenia dla chorych z padaczką dotyczące życia codziennego i rodzinnego:
- ogólne inf. na temat choroby, prowadzenie kalendarzyka napadów, higiena życia codziennego
44.
Jakie są najważniejsze czynności podejmowane wobec chorego z napadem drgawek toniczno-klonicznych: zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju
45.
Jakie objawy mogą wystąpić we wstępnym okresie SM
- zaburzenia czucia w kończynach, pogorszenie ostrości wzroku, stopniowo narastające zaburzenia
ruchu, podwójne widzenie, zapalenie pozagałkowe n. wzrokowego.
46.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami u osoby z SM:
- cukrzyca, otyłość, wzrost RR, kołatanie serca, uczucie gorąca, choroba wrzodowa żołądka i
dwunastnicy, potliwość, obrzęki.
47.
Jak należy postępować w zespole zmęczenia u pacjentów z SM.:
- podczas ćwiczeń należy unikać przegrzania organizmu. Podwyższona temperatura może zwiększać
spastyczność i potęgować zmęczenie, dlatego należy ćwiczyć w chłodnym, dobrze przewietrzonym
pomieszczeniu, a ćwiczenia dynamiczne stosować naprzemiennie z ćwiczeniami oddechowymi i
relaksacyjnymi (np. w rytmie 15-10-15 minut). Chory powinien ćwiczyć we własnym rytmie dobowym,
zaleca się stałe pory dnia, w zależności od tego kiedy ma najwięcej energii do ćwiczeń), nigdy
bezpośrednio po posiłku, a raczej 1-1,5 godziny przed posiłkiem. Nie powinno się doprowadzać do
bólu i przemęczenia organizmu. Nie należy sztywno trzymać się jednego zestawu ćwiczeń, a zmiany
programu ruchowego nie wolno traktować jako porażki.
48.
Który z wymienionych zabiegów obniżających napięcie mięśniowe nie jest zalecany w spastyczności w SM:nie stosuje się zabiegów cieplnych, nie można doprowadzić do przegrzania tkanek
49.
Jak wygląda postawa i chód w rozwiniętej chorobie Parkinsona:
- wąska postawa, drobne kroczki, pochylenie ku przodowi
50.
Zaburzenia mowy u pacjentów z dłużej trwającą chorobą Parkinsona polegające na przyspieszeniu mowy,
bełkotliwości szczeg. w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:- paratdoksalna akineza czy dyzartria?
51.
Jaki rodzaj sportu może uprawiać pacjent chory na padaczkę: - każdy poza sportami walki
52.
Na jak długo zostaje założony opatrunek uciskowy po wykonaniu badania angiograficznego przez
cewnikowanie tętnicy udowej: - 3 godziny
53.
Czym będą przejawiały się trudności u pacjentów z apraksją?
- zaburzenia wyuczonych czynności, niemożność ich wykonania
54.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka
mózgu polega na:
- reżimie łóżkowym, zapewnieniu spokoju, regulacji odwiedzin, pielęgnacji przyłóżkowej
55.
Obserwując pacjenta w kierunku narastania objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
pielęgniarka powinna zwrócić uwagę na następujące objawy:
- bóle głowy, nudności, wymioty, RR, spadek tętna, zaburzenia wielkości, symetrii i
reaktywności źrenic, zaburzenia widzenia, zaburzenia świadomości, rytmu oddechu i temperatury
56.
Na czym polega prawidłowe schylanie się, chroniące kręgosłup przed przeciążeniem:
- nogi ugięte w kolanach, plecy proste
57.
Jakie są przeciwwskazanie do badania MRI:
- rozrusznik serca, sztuczna zastawka, metaliczne ciało obce, implanty ortopedyczne, metalowa
wkładka antykoncepcyjna
58.
W ocenie orientacji allopsychicznej pytamy pacjenta o:
- świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji własnej (jaki dzień, miesiąc, rok, gdzie się znajduje,
co się z nim dzieje)
59.
Opiekując się pacjentem z zaburzeniami pamięci i orientacji:
- oznakować toaletę, nie przestawiać łóżka, nie zmieniać sali
60.
Częścią układu nerwowego, która reguluje funkcje równowagi, napięcia mięśniowego co i koordynacji
ruchowej jest: - móżdżek
61.
Nakłucie lędźwiowe diagnostyczne:
- poniżej L3, wykluczenie lub potwierdzenie jednostek chorobowych: krwawienia mózgowego,
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, SM, borelioza, choroba Creutzfelda – Jacoba.
62.
Jakich zaleceń powinien przestrzegać pacjent po badaniu elektrokardiograficznym:
- żadnych
63.
Co należy uwzględnić przygotowując pacjenta do badania tomograficznego z podaniem środka cieniującego:
- na czczo 4 grodziny, pełna informacja o badaniu i zachowaniu podczas badania, zgoda pacjenta na
badanie i na podanie środka cieniującego.
64.
Jak zachowują się parametry ciśnienia tętniczego krwi i tętna przy znacznym wzroście
ciśnienia śródczaszkowego:- wzrost RR, spadek tętna.
65.
Jeżeli twój pacjent ma napad padaczki, należy:
- zapewnić bezpieczeństwo i powiadomić lekarza prowadzącego lub dyżurnego, podanie leków na jego
zlecenie
- nie trzymać w czasie napadu, zabezpieczyć głowę przed urazem podkładając koc lub swoje nogi.
66.
Na czym polega zapobieganie zespołowi popunkcyjnemu:
- mało pobierać materiału do badań, stosować igłę o jak najmniejszej średnicy, 24 godz.
unieruchomienia na płasko
67.
Elektrokardiografia jest to:
- nieinwazyjne badanie przepływu fal mózgowych, pacjent może być po śniadaniu, ale nie może pić
kawy
68.
Badania metodą Dopplera polega na :
- tzw. USG, zmiana częstotliwości odbitej fali akustycznej, ocenia przepływ krwi przez naczynia
mózgowe i tętnice...
Plik z chomika:
fuckyeahkindie
Inne pliki z tego folderu:


 neuro testy.rar (8559 KB)
TEST neurologia. doc.doc (106 KB)
pielegniarstwoneurologia2.zip (2965 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Książki
Download