UDAR MÓZGU - Geriatria - sandman21

advertisement
UDAR MÓZGU.doc
(161 KB) Pobierz
UDAR MÓZGU


Trzecią przyczyną zgonów
Najczęstszy powód upośledzenia sprawności

W Europie 2,5 mln ludzi rocznie


W Polsce 80 000 rocznie
Ponad połowa z nich traci sprawność, a 20% nie jest zdolnych do samodzielnego życia
Czy możemy zapobiec???

RASA

PŁEĆ

WIEK



GENETYKA
CIŚNIENIE TĘTNICZE
CHOROBA WIEŃCOWA

ZAB. RYTMU SERCA




CUKRZYCA
CHOLESTEROL
PALENIA PAPIEROSÓW

RUCH

DIETA
ŚR. HORMONALNE+ MIGRENA

POSTĘPOWANIE W OSTRYM OKRESIE NIEDOKRWIENNEGO
UDARU MÓZGU
 SZYBKIE ZDIAGNOZOWANIE UDARU MÓZGU
 MOŻLIWIE NAJSZYBSZA HOSPITALIZACJA
 INTENSYWNY NADZÓR W STANACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA
 MOŻLIWIE SPRAWNA CZASOWO DIAGNOSTYKA
 MOŻLIWIE NAJSZYBCIEJ PODJĘTA TERAPIA FARMAKOLOGICZNA
 WCZASNA REHABILITACJA
 WCZESNA PREWENCJA WTÓRNA

Stanowisko American Heart Association

i European Ad Hoc Consensus Group

ALGORYTM POSTĘPOWANIA
UDAR MÓZGU


ODDZIAŁ SZPITALNY
Monitorowanie stanu świadomości/przytomności


Pomiary parametrów życiowych
Prowadzenie bilansu płynów i nawodnienia

Leczenie farmakologiczne

Rehabilitacja
Kinezyterapia, fizjoterapia, psychoterapia, ergoterapia (terapia zajęciowa), rehabilitacja społeczna i
zawodowa

CEL OPIEKI
We wczesnym okresie udaru

Zapobieganie powikłaniom klinicznym i pielęgnacyjnym
Po uzyskaniu stabilizacji stanu chorego

Przygotowanie chorego do samoobsługi i samodzielnego funkcjonowania

Kształtowanie umiejętności zapobiegania powikłaniom wtórnym

Wzmacnianie efektów rehabilitacji

Motywowanie do zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie zasad profilaktyki wystąpienia
ponownego udaru

ŹRÓDŁEM PROBLEMÓW U PACJENTA PO UDARZE MÓZGU SĄ

OBJAWY KLINICZNE


MOŻLIWE POWIKŁANIA
NASTĘPSTWA W POSTACI OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

TEORIA SAMOOPIEKI – DEFICYTU SMOOPIEKI
WG DOROTY OREM


TEORIA PIELĘGNOWANIA D. OREM

BAZUJE NA MODELU SAMOOPIEKI
SAMOOPIEKA – oznacza umiejętność opiekowania się sobą przez przyjęcie pełnej
odpowiedzialności za własne zdrowie


Model aktywnego pacjenta, zaangażowanego w działaniu
Przyczynia się do powrotu do zdrowia oraz sprawności psychoruchowej

ELEMENTY SAMOOPIEKI


Proces fizyczny, polegający na umiejętności radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego,
posiadający też wymiar psychologiczny- deficyt sprawności fizycznej wpływa niekorzystnie na
samopoczucie i jakość życia


SAMOOBSŁUGA
ZACHOWANIA PROZDROWOTNE
Przyjęcie odpowiedzialności za własne zdrowie tj. umiejętność prowadzenia trybu życia zgodnie
z zaleceniami promocji zdrowia

UMIEJĘTNOŚC SAMOOBSERWACJI, SAMOKONTROLI, OCENY SWOJEGO STANU,
INTERPRETACJI OBJAWÓW NIEPOKOJĄCYCH, CZYNNIKÓW RYZYKA

D. OREM wyróżnia 3 kategorie potrzeb związanych z samoopieką
1. POTRZEBY UNIWERSALNE – wspólne dla wszystkich ludzi, konieczne dla utrzymania zdrowia i życia
2. POTRZEBY ROZWOJOWE – potrzeby uniwersalne, zmieniające się w zależności od okresu
rozwojowego człowieka.
3. POTRZEBY W SYTUACJACH ZABURZEŃ STANU ZDROWIA Pacjent nie jest w stanie sam opiekować się
sobą wtedy niezbędna pomoc pielęgniarki.

SYSTEMY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WYNIKAJĄCEJ Z DEFICYTÓW SAMOOPIEKI


METODA PROCESU PIELĘGNOWANIA
POLEGA NA REALIZOWANIU ELEMENTÓW DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO
1. Rozpoznanie stanu pacjenta (diagnoza pielęgniarska)
2. Zaplanowanie działań
3. Realizacja
4. Ocena rezultatów opieki


1. Rozpoznanie stanu pacjenta (diagnoza pielęgniarska)
1. Zgromadzenie danych o pacjencie i jego środowisku
2. Analiza danych
3. Sformułowanie rozpoznania

2. Zaplanowanie działań
1. Ustalenie celów opieki dla pacjenta i środowiska
2. Dokonanie doboru działań, ludzi, sprzętu, określenie terminów realizacji
3. Opracowanie planu pielęgnowania.


3. Realizacja
1. Gotowość pielęgniarki do realizacji planu
2. Gotowość pacjenta i jego środowiska do przyjmowania planu pielęgnowania oraz
współuczestniczenia w jego realizacji
3. Wykonanie działań zgodnie z planem.

4. Ocena rezultatów opieki
1. Analiza wykonanych interwencji pielęgniarskich,
2. Sformułowanie oceny (uzyskane cele, zgodność z założonym planem, zgodność z procedurami).

POSTEPOWANIE W ZABURZENIACH KOMUNIKACJI U CHORYCH PO UDARACH MÓZGOWYCH


U osób starszych

obniżenie głosu,


UDAR MÓZGU
nieznaczne jego drżenie,
zwiększone napięcie mięśni krtani


Zadyszka
wymawianie spółgłosek niewyraźne

zubożenie słownictwa ,

pomyłki znaczeniowe

intonacja monotonna.
Przed podjęciem terapii
należy zapytać kogoś bliskiego czy powyższe objawy miały miejsce
nie starajmy skupiać się na problemach mniej istotnych i wypływających z fizjologii wieku podeszłego

Dyzartria

zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu
nerwowego prowadzące do osłabienia, zwolnienia szybkości odpowiedzi i zaburzeń koordynacji
aparatu mowy
************************
Typy dyzartrii:
- wiotka,
– spastyczna,
- ataktyczna ,
- hipokinetyczna,
-
hiperkinetyczna,
mieszana.
-
Celem terapii jest przywrócenie i zachowanie mowy,
stosujemy wzmocnienie aparatu artykulacyjnego mowy.


DYZARTRIA
zaburzenia artykulacji,


zaburzenia fonacji (generowania dźwięków w obrębie krtani)




AFAZJA
AFAZJA – uszkodzenie ośrodka mowy w korze mózgowej
Dochodzi do niemożności wyrażania myśli słowami lub nierozumienia mowy.
RUCHOWA – (motoryczna, ekspresyjna) częściowa lub całkowita utrata zdolności mówienia

CZUCIOWA – (odbiorcza, sensoryczna, recepcyjna)

MIESZANA – współistnienie zaburzeń ruchowych i czuciowych

TATALNA – chory nie rozumie tego co słyszy i nie może mówić

-
I. Okolica czołowa/ np.afazja Broca - ruchowa/
polega na znacznym lub całkowitym zniesieniu mowy spontanicznej
znacznie upośledzona artykulacja przy jednoczesnym rozumieniu prostych zdań
zniekształcanie wyrazów
-
potrafi czasem powtórzyć pojedyńczy wyraz
-
mowa skandowana i z dużym wysiłkiem
-
+
zaburzenia rezonacji (zmian brzmienia dźwięku zachodzących w nasadzie, tj. w jamie ustnej,
nosowej i części jamy gardłowej).


+
zauważa się brak płynności mowy,
dzięki niezaburzonej percepcji słuchowej chory słyszy własne błędy i stara się je poprawić
-
błędy gramatyczne
-
czynność pisania i czytania zostaje zniesiona w tym samym stopniu co mowa
w niewielkim stopniu zaburzone rozumienie cyfr, chory potrafi wykonać proste działanie
arytmetyczne
-
chory szybko się denerwuje, traci cierpliwość
-...
Plik z chomika:
sandman21
Inne pliki z tego folderu:

TEORIE PIELĘGNOWANIA TEST.wps (43 KB)
 Etyka _materiały.docx (22 KB)
 pytania.pdf (167 KB)
 paliatywa pytania.wps (17 KB)
 piel geriatrycznejejesień 2010.doc (127 KB)
Inne foldery tego chomika:





Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Galeria
Książki
muzyka
Playlisty
Prywatne
Download