SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia i intensywna t

advertisement
SYLABUS
Nazwa
przedmiotu/modułu
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Anestezjologia i intensywna terapia
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Lekarski
Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne, niestacjonarne
Polski
obowiązkowy 
fakultatywny 
1  2  3  4  5  6  7  8  9
10  11  12 
Rok studiów/semestr
I  II  III IV  V  VI 
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
60 godzin łącznie, w tym: 40 ćwiczeń, 20 wykładów
Założenia i cele
przedmiotu
Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: przygotowania chorego do operacji, wykonania
znieczulenia/sedacji, opieki okołooperacyjnej, zasad stosowania intensywnej terapii, wysuwania
podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu, wytycznych resuscytacji krążeniowooddechowej.
Student powinien umieć: zakładać wkłucie obwodowe, wykonywać podstawowe i
zaawansowane zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego
oraz udzielić pierwszej pomocy, monitorować chorego w okresie okołooperacyjnym, oceniać
stan chorego nieprzytomnego i określać go zgodnie z obowiązującymi skalami punktowymi,
wykonać procedury i zabiegi lekarskie, takie jak: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna,
nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy
kardiomonitora, pulsoksymetrię, badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację
wspomaganą i zastępczą, wprowadzenie rurki ustno–gardłowej, wstrzyknięcia dożylne,
domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,
pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi
włośniczkowej
Symbol
efektów
kształcenia
zgodnie ze
standardami
F.W4
F.W5
F.W6
F.W7
F.W15
F.U5
F.U10
F.U11
F.U12
opis kierunkowych efektów kształcenia
Wiedza (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do
operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz
kontrolowanej sedacji;
zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem
pooperacyjnym;
zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;
zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków,
dzieci i dorosłych;
zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu.
umiejętności (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
zakłada wkłucie obwodowe
wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego
defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela
pierwszej pomocy;
działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych;
potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe
Metody weryfikacji
osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia:
Ćwiczenia – zaliczenie ustne
Zaliczenie zajęć – egzamin
testowy pisemny
Wykonanie określonych norm
zabiegów
parametry życiowe;
ocenia stan chorego nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi
międzynarodowymi skalami punktowymi;
potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia
tętniczego,
b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora,
pulsoksymetrię,
c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i
zastępczą,
d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,
e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył
obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie
posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej
krwi włośniczkowej,
Monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami
kompetencje społeczne (zgodnie z ogólnymi efektami kształcenia)
Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby
edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną
Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku
wielokulturowym i wielonarodowościowym
Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z
przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia
Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta
F.U21
E.U29a-e
E.U34
K1
K2
K3
K4
Punkty ECTS
Ocenianie ciągłe przez
nauczyciela
4
Obciążenie pracą studenta
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Forma aktywności
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
Realizacja przedmiotu: wykłady
20
Realizacja przedmiotu: seminaria
Realizacja przedmiotu: ćwiczenia
40
fakultety
godziny razem:
60
Samokształcenie:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego
godziny razem
Treści merytoryczne przedmiotu:
tematyka
Wprowadzenie do tematu, historia anestezjologii i intensywnej terapii, wizyta przedoperacyjna,
interpretacja badań laboratoryjnych, premedykacja, ryzyko znieczulenia, świadoma zgoda na zabieg
operacyjny i znieczulenie, problemy etyczne i prawne w anestezjologii
Znieczulenie ogólne – metody znieczulenia, znieczulenie wziewne, anestetyki wziewne i dożylne,
środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane, leki analgetyczne, nowe metody znieczulenia –
TIVA, TCA. Obowiązujące standardy monitorowania śródoperacyjnego znieczulanych chorych
Znieczulenie przewodowe – farmakologia analgetyków miejscowych. Blokady splotu ramiennego –
wskazania do zastosowania, metody, powikłania, znieczulenie odcinkowe dożylne
Znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe – nowe aspekty stosowania, znieczulenie
„łączone”, znieczulenie centralne w odcinku piersiowym
Metody znieczulenia i ich specyfika w poszczególnych dziedzinach zabiegowych Znieczulenie w
położnictwie. Znieczulenie w chirurgii „jednego dnia”, analgosedacja w procedurach diagnostycznych.
Powikłania wczesne i późne znieczulenia. Opieka nad chorym po zabiegu operacyjnym
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych, noworodków, niemowląt i dzieci według
obowiązujących wytycznych 2010 Polskiej Rady Resuscytacji, leczenie choroby poresuscytacyjnej,
prawne i etyczne problemy resuscytacji.
Zasady leczenia w wieloprofilowym oddziale intensywnej terapii – wskazania do przyjęcia,
Forma (wykłady,
ćwiczenia itp…)
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
przeciwwskazania, monitorowanie funkcji życiowych, wyposażenie OIT, dokumentacja w OIT
Ostra niewydolność oddechowa – zasady stosowania tlenoterapii biernej i respiratoroterapii, metody
wentylacji mechanicznej, monitorowanie skuteczności wentylacji. Ostre uszkodzenie płuc i zespół
ARDS, patogeneza, obraz kliniczny, zasady leczenia.
Kaniulacja żył centralnych oraz tętnic, wskazania, metody wykonania, powikłania. Zasady leczenia
żywieniowego, żywienie enteralne i parenteralne, monitorowanie żywienia
Wstrząs, sepsa, ciężka sepsa i niewydolność wielonarządowa jako problem diagnostycznoterapeutyczny w oddziale intensywnej terapii. Zakażenia wewnątrzszpitalne
Zasady zabezpieczenia życia w urazach wielonarządowych, zasady zachowania na miejscu wypadku,
kwalifikowana diagnostyka i leczenie urazów
Śmierć mózgu, opieka nad potencjalnym dawcą narządów, zasady orzekania o śmierci mózgu,
problemy transplantacyjne. Zagadnienia etyczne w intensywnej terapii.
Zwalczanie bólu ostrego i przewlekłego - zasady, metody i stosowane leki
Płynoterapia, zaburzenia elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej, stosowanie preparatów
krwiopochodnych, monitorowanie nawodnienia, nowoczesne metody monitorowania rzutu serca.
Gospodarka tlenowa: dostarczanie i zużycie tlenu. Interpretacja wyników gazometrii krwi tętniczej i
żylnej. Leczenie tlenem. Wpływ wentylacji mechanicznej na funkcję narządów.
Wstrząs – definicja, rodzaje wstrząsu, objawy, zasady leczenia wstrząsu, zastosowanie katecholamin,
dług tlenowy. Wstrząs kardiogenny, hipowolemiczny (krwotoczny), anafilaktyczny i neurogenny –
objawy i leczenie. Wykorzystanie cewnika Swana-Ganza w monitorowaniu układu krążenia:
wskazania, wady i zalety.
Sepsa – objawy, diagnostyka i leczenie. Ciężka sepsa i wstrząs septyczny- rozpoznanie i leczenie.
Niewydolność nerek w przebiegu sepsy. Niewydolność wielonarządowa. Ocena wydolności narządów
u chorych w OIT zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi.
Zakażenia w OIT: Szpitalne zapalenie płuc, zapalenie płuc związane ze sztucznymi drogami
oddechowymi, CAP, HCAP, HAP, VAP. Zakażenia układu moczowego u chorych zacewnikowanych.
Zakażenia łożyska krwi. Zakażenia miejsca operowanego. Badania mikrobiologiczne. Zasady
antybiotykoterapii. Zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Analgezja i sedacja w OIT.
Omównienie przypadków klinicznych z uwzględnieniem monitorowania i leczenia w warunkach OIT.
Podstawy teoretyczne i udział praktyczny w procedurach medycznych wykonywanych w OIT
(wentylacja mechaniczna, bronchofiberoskopia, terapia nerkozastępcza, kaniulacja naczyń).
Udział praktyczny w różnych metodach znieczulenia na różnych salach operacyjnych Bloku
Operacyjnego.
Udział praktyczny w znieczuleniu chorych na salach operacyjnych Bloku Operacyjnego Kliniki
Kardiochirurgii oraz omówienie przypadków klinicznych leczonych w Oddziale Pooperacyjnym
Kliniki Kardiochirurgii. 4 godziny
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz
udzielanie pierwszej pomocy – ćwiczenia praktyczne na fantomach.
Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ALS) – ćwiczenia praktyczne na fantomach.
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:
 P.L. Marino „Intensywna Terapia” Elsevier Urban & Partner, wyd. III, 2008
 A.R. Aitkenhead, G. Smith, D.J. Rowbotham, [red. wyd. pol.] A. Kübler, Anestezjologia tom 1-2, Elsevier
Urban & Partner, wyd II. 2008
 Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (2010 rok), dostępne na www.prc.krakow.pl, lub
www.erc.edu,
2. Podręczniki uzupełniające
 Z. Rybicki „Intensywna Terapia Dorosłych”, Makmed, wyd. II, 2009
 C. Pinnock, T. Lin, T. Smith, R. Jones. Fundamentals of Anaesthesia , 2nd edition, 2003 – dla studentów
anglojęzycznych
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie
studiów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z
adiunktem dydaktycznym.
Dopuszczenie do egzaminu
Data
opracowania:
08.05.2012
Koordynator przedmiotu
lub kierownik jednostki
prowadzącej przedmiot
Dr hab. med. Andrzej Siemiątkowski
Download