instrukcja_v2

advertisement
INSTRUKCJA
obsługi sterownika kotłów centralnego ogrzewania
typu SKCO -2
z automatyczną regulacja obrotów
tylko do wentylatorów typu Dm41 i G2E120-AR77
z procesorem V 31 (regulacja obrotów)
Dane techniczne:
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Dopuszczalne obciążenie na wyjściu
Zakres nastawy temperatury
230 V~
2 VA
2 x 150 VA
min 35 `C
max 95 `C
Wyjścia:
- sterowanie wentylatorem podmuchu
230 V~
- sterowanie pompa obiegową CO
230 V~
Temperatura zał i wył pompy obieg.
35 `C
Wyświetlacz cyfrowy
LED 2 cyfrowy
Dokładność wskazań wyświetlacza
1 `C
Nastawianie temperatury
2 przyciski
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury
Czujnik temperatury liniowy PTC
Sterowanie programowe mikroprocesorowe
Automatyczna regulacja obrotów wentylatora
B&B TRONIK
Rybnik
Tel/fax (032) 4224259
Sterownik typu SKCO-2 do kotłów CO
Kotły opalane paliwem stałym wymagają stałego nadzoru w zakresie
regulacji intensywności spalania. Regulacji dokonuje się za pomocą
dopływu powietrza doprowadzonego pod ruszt specjalnymi
drzwiczkami (klapkami). Ich otwarcie powoduje zwiększenie dopływu
powietrza do paleniska a tym samym zwiększenie temperatury wody w
kotle. Regulacja ta jest konieczna, gdyż w trakcie spalania węgla
powstaje popiół na ruszcie, który hamuje dopływ powietrza do
paleniska obniżając w ten sposób wydajność kotła. Zachodzi zatem
konieczność stałej korekty doprowadzanego powietrza, ażeby
utrzymywać w miarę stabilny proces spalania a tym samym
temperaturę wewnątrz pomieszczeń.
Sterownik SKCO –2 umożliwia samoczynne sterowanie wentylatorem
podmuchu lub wyciągowym spalin oraz sterowanie pompą obiegową.
Sterownik jest wyposażony w cyfrowy wskaźnik temperatury wody w
kotle, przyciski umożliwiające nastawienie żądanej temperatury oraz
sygnalizację stanu załączenia wentylatora (lampka zielona) oraz
załączenia pompy (lampka czerwona).
Działanie sterownika i obsługa.
Po włączeniu napięcia i przy temperaturze wody poniżej 31 `C na
wyświetlaczu zapala się światłem migającym na przemian znak „br” i
aktualna temperatura na wody. Podczas rozpalania kotła można
nacisnąć na krótko jeden z przycisków, wówczas uruchomiony zostanie
wentylator, który przyspieszy rozpalanie. Na wyświetlaczu będzie
wyświetlana światłem ciągłym temperatura wody. Jeżeli w trakcie
rozpalania nie zostanie osiągnięta temperatura 31 `C to po czasie 60
min zostanie wyłączony wentylator (oznacza to, że ogień wygasł) i
trzeba postępować od nowa.
Jeśli temperatura wody będzie poniżej 31 `C i nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, wówczas wentylator będzie unieruchomiony do czasu
aż zostanie osiągnięta temperatura 31 `C, wtedy załączy się wentylator i
pompa obiegowa.
Nastawianie żądanej temperatury: Chcąc ustawić temperaturę wody
w kotle należy nacisnąć prawy przycisk na okres około 4 sek wtedy
sterownik przechodzi w tryb ustawiania temperatury. Na wyświetlaczu
pojawi się światłem pulsującym wartość ostatnio nastawionej
temperatury. Aby ją zmienić należy naciskać przyciski:
- „+” zielony celem zwiększania wartości nastawy,
- „-” czerwony celem zmniejszenia wartości nastawy.
Przerwanie impulsowania przyciskami spowoduje po czasie ok. 4 sek
powrót do wskazywania temperatury aktualnej wody w kotle.
W zależności od różnicy temperatur między nastawioną a rzeczywistą
sterownik dobiera automatycznie optymalne obroty wentylatora. Przy
różnicy powyżej 4 stopnie wentylator pracuje z pełną mocą,
odpowiednio przy mniejszej różnicy wydajność zostaje zmniejszana.
Sterownik umożliwia bezpośrednie ręczne sterowanie przy pomocy
przycisków. W tym celu należy nacisnąć na okres około 1 sek;
- „+” zielony przycisk, celem załączenia wentylatora,
- „-” czerwony przycisk, celem wyłączenia wentylatora.
Załączenie lub wyłączenie wentylatora trwa 2 min, po czym sterowanie
powraca do stanu sprzed użyciem przycisków.
Naciśniecie lewego przycisku przez okres 4 sek powoduje przejście w
tryb ograniczania obrotów wentylatora (migający znak „-„). Prawym
przyciskiem maksymalne obroty można zwiększać do „05” a lewym
zmniejszać do „01”.
Przekroczenie temperatury wody w kotle ponad 90`C powoduje
wyzwolenie zabezpieczenia termicznego i trwałe wyłączenie
wentylatora. (Pompa pracuje nadal!). Celem ponownego uruchomienia
wentylatora należy skasować zablokowanie wentylatora czerwonym
przyciskiem znajdującym się na tylnej ściance obudowy
sterownika.(Pod
czarną
nakrętką).Wyzwolenie
zabezpieczenia
nadmiarowego termicznego nie jest sygnalizowane.
Uwaga! Czujniki temperatury sterownika (3 szt) należy wsunąć do
gniazda żeliwnej obudowy ostatniego członu kotła. Postępować
ostrożnie aby ich nie złamać!
Przed włączeniem napięcia należy skontrolować obwód pompy i
wentylatora czy nie ma zwarcia lub doziemienia - grozi to wypaleniem
końcówki zasilającej sterownika.
Download