Wodne nagrzewnice nadmuchowe – pytania Instalatorów

advertisement
24
Wodne nagrzewnice
nadmuchowe –
pytania Instalatorów
1. Jakie są kryteria doboru wodnej
nagrzewnicy nadmuchowej do
danego pomieszczenia?
Każdy dobór urządzeń jest prowadzony
w odniesieniu do konkretnych potrzeb
obiektu. Oferowany przez VTS EUROHEAT wybór modeli nagrzewnic
w zupełności pozwala na swobodne
dopasowanie do potrzeb danego pomieszczenia.
Prawidłowy dobór zaczyna się od określenia zapotrzebowania cieplnego. Kolejnym krokiem ważnym w doborze jest
temperatura czynnika grzewczego jakie
będzie generowało źródło ciepła oraz
docelowa temperatura jaka ma panować w obiekcie. Mając te dane możemy
w odniesieniu do parametrów technicznych aparatów odczytać moc grzewczą
poszczególnych modeli nagrzewnic dla
okreslonych wydatków wentylatorów.
W zależności od przeznaczenia obiektu ważnym aspektem jest prędkość
przepływającego powietrza, czyli bieg
pracy wentylatora i rodzaj wymiennika,
który dobierany jest w zależności od
temperatury czynnika grzewczego. Im
temperatura czynnika wyższa tym częściej stosuje się wymienniki o mniejszej
rzędowości czyli np. VOLCANO VR1.
Przy temperaturach czynnika poniżej
70/50°C sugeruje się stosowanie nagrzewnic z wymiennikiem dwurzędowym tj. nagrzewnice VOLCANO VR2
lub VOLCANO mini.
Ostatnią ważną kwestią jest przeznaczenie obiektu i wysokość montażu.
Jeśli jest to np. pomieszczenie handlowo-usługowe to trzeci bieg wentylatora
jest maksymalnym biegiem pracy, aby
osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia przebywały w komfortowych
warunkach. Moc grzewczą aparatu
odczytujemy dla danej wartości temperatury czynnika grzewczego dla danego biegu wentylatora i temperatury
wlotowej powietrza, która to temperatura powinna być równa temperatu-
rze docelowej jaką chcemy uzyskać
w ogrzewanym pomieszczeniu.
W halach magazynowych, gdzie prędkość przepływającego powietrza i hałas
nie maja większego znaczenia urządzenia zarówno przy montażu podstropowym lub naściennym pracują bez
regulacji z maksymalnymi wydatkami
lub mogą zostać wyposażone w nową
automatykę 0-10 V dostępną w VTS
EUROHEAT, gdzie prędkość wentylatora dobierana jest w zależności od
różnicy temperatur docelowej i panującej. Ciekawą funkcją automatyki 0-10V
oprócz jej automatycznej i intuicyjnej
pracy jest jeszcze możliwość ingerencji
w czułość sygnału 0-10 V w zależności
od różnicy temperatur w zakresie modyfikacji +10, +20, +30 lub +40% co
daje pełną możliwość dostosowania się
do danego rodzaju obiektu. Funkcja ta
pozwala na załączenie wentylatora na
wyższym wydatku już przy niewielkich
różnicach temperatur, bardzo przydatny
aspekt przy powierzchniach obiektów
powyżej 150 m², gdzie często potrzebna
jest szybka i skuteczna reakcja wentylatora do szybko zmieniających się
warunków.
2. Czy ogrzewając pomieszczenie
wodną nagrzewnica nadmuchową można uzyskać jednorodną
temperaturę w całej ogrzewanej
przestrzeni?
Zaletą ogrzewania nadmuchowego
jest uzyskanie równomiernej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.
Wymuszona konwekcja ciepła wywołana pracą wentylatora powoduje
szybkie i skuteczne dostarczenie ciepła. Równomierność rozprowadzenia
ciepła uzyskuje się przy prawidłowym
doborze urządzeń, dobrej korelacji ze
źródłem ciepła i odpowiedniej automatyce. Przy doborach należy mieć
na uwadze rozmieszczenie urządzeń,
które także decyduje o sposobie rozprowadzenia ciepła. Urządzenia powin-
ny być zamontowane naprzemiennie,
aby skuteczność rozprowadzenia ciepła
była jak najlepsza.
3. Czy nagrzewnice mogą pracować z dowolnym źródłem ciepła
w tym z pompami ciepła?
Nagrzewnice mogą pracować z różnymi
źródłami ciepła o różnych parametrach.
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku obniżania temperatury zasilającego czynnika maleje moc grzewcza
nagrzewnic. Na popularności zyskują
pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W takim układzie potrzebny jest
nam też jak największy wymiennik ciepła. W konfiguracji z pompami ciepła
najlepiej z asortymentu VTS EUROHEAT sprawdza się nagrzewnica VOLCANO VR2. Jeśli dany obiekt posiada
pewne zapotrzebowanie cieplne to bez
względu na rodzaj źródła ciepła daną
wartość mocy grzewczej należy doprowadzić. Jeśli temperatura czynnika jest
niska, urządzenie oddaje niższą moc
grzewczą więc aby dostarczyć odpowiednią ilość energii do pomieszczenia
konieczne staje się zastosowanie dużo
większej liczby urządzeń.
4. Które elementy urządzenia
najbardziej wpływają na jego
efektywność energetyczną?
Efektywność energetyczna produktu
zależy od wszystkich komponentów
na jakie składa się urządzenie i od
dokładności ich spasowania. Wydawać by się mogło, że nagrzewnica to
nieskomplikowany produkt bo zawiera zaledwie trzy główne podzespoły:
wymiennik, wentylator i obudowę.
Elementem wykonawczym realizacji
przepływu powietrza jest wentylator,
wymiennik oddaje ciepło a całość zamyka obudowa. Jednak do danego wydatku wentylatora musi zostać dobrze
skojarzony wymiennik ciepła, aby cały
układ pracował w jak najskuteczniejszy
sposób. Te elementy są wykonawczym
układem ogrzewania, ale to nie koniec
>
Akademii Tadmar
43
pracy konstruktorów. Aby te komponenty dobrze pracowały muszą zostać umieszczone w obudowie, która
zapewni im doskonałe spasowanie ze
sobą pozbawione np. przedmuchów
poza światłem grzewczym wymiennika
ciepła.
Rozprowadzenie powietrza powinno
być również jak najlepsze i odbywać się
z jednakową prędkością po wymienniku. Doskonałym przykładem jest nagrzewnica VOLCANO mini, gdzie dzięki
obudowie ze spienionego polipropylenu
takie rozwiązanie udało się doskonale
zaimplementować zachowując niewielką
głębokość całego urządzenia.
44
Konstrukcja obudowy powinna nie
tylko od strony wentylatora, ale także
z przedniej i bocznej części wymiennika zapewnić szczelność. Na rynku
spotykamy bardzo wiele rozwiązań,
gdzie do wymiennika przykręcany jest
lej wentylatora, na front zakładany jest
estetyczny panel przedni. Niestety nie
łączy on się on z lejem wentylatora
przez co wymiennik nie jest zamknięty
w szczelnej obudowie. To powoduje
straty ciepła z wymiennika i zmniejszenie skuteczności całego aparatu
w oddawaniu ciepła do przetłaczanego
powietrza przez wentylator.
Akademii Tadmar
Wszystkie komponenty zostały szczelnie zamknięte w obudowach nagrzewnic VOLCANO a zastosowane materiały obudów nie posiadają dużych
współczynników przewodzenia ciepła,
co za tym idzie obudowy VOLCANO
nie rozgrzewają się jak w przypadku
nagrzewnic w obudowie blaszanej lub
w tych, gdzie jest została zakłócona
skuteczność przez przerwę pomiędzy
panelem przednim a lejem wentylatora.
www.vtsgroup.pl
Download