6. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

advertisement
6. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy
Jeżeli przyczyny obiektywne lub technologiczne lub dotyczące organizacji czasu pracy
uzasadniają wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy – będzie możliwe stosowanie
maksymalnie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego – w ramach systemu czasu pracy, w
którym pracownicy wykonują pracę.
Przedłużenie okresu rozliczeniowego będzie możliwe wyłącznie na podstawie układu
zbiorowego pracy lub porozumienia z zakładowymi
organizacjami związkowymi
(wszystkimi, a gdy to nie będzie możliwe – reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a
Kodeksu pracy). U przedsiębiorcy, u którego nie działają zakładowe organizacje związkowe –
konieczne będzie zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w
trybie przyjętym u danego przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca będzie obowiązany przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy.
Skutkiem stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy dla pracowników
zatrudnionych np. w systemie równoważnego czasu pracy może być znaczne zróżnicowanie
liczby godzin przypadających do przepracowania w poszczególnych miesiącach (np. poniżej
wymiaru czasu pracy na dany miesiąc). W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich
gwarancji płacowych ustawa stanowi, że w każdym miesiącu stosowania przedłużonego
okresu rozliczeniowego wynagrodzenie pracownika nie będzie mogło być niższe niż
minimalne wynagrodzenie za pracę, co w praktyce będzie oznaczać, że pracownicy
wynagradzani np. stawką godzinową otrzymają stosowne wyrównanie (zgodnie z przepisami
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
Pracownikom objętym wydłużonym okresem rozliczeniowym czasu pracy gwarantuje się
także
korzystanie
z
dobowego
i
tygodniowego
okresu
odpoczynku,
obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu pracy (art. 132 i 133).
zgodnie
z
Download