umowa nr - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 W WARSZAWIE im

advertisement
Zał. nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa Nr ........................................................
zawarta w Warszawie w dniu ........................................................... pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą Szkoła Podstawową nr z siedzibą w Warszawie ul. Przasnyska
18a, zwaną dalej „ODBIORCĄ”, reprezentowaną przez:
Magdalenę Rupniewska – dyrektora szkoły
działającego w oparciu o pełnomocnictwo Nr .................. z dnia ............... udzielonego przez
Prezydenta m.st. Warszawy
a
………………………………
działającym
na
podstawie
……………………………,
NIP…………………….; zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
wyłonionym w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn.zm.) o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do siedziby Odbiorcy
– budynku Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a w ilościach wynikających z
mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
2. Warunki techniczne dostarczania ciepła określone są w załączniku nr 1 do umowy. Zmiana
warunków technicznych dostarczania ciepła odbywa się w trybie zmiany treści załącznika oraz jego
akceptacji przez Dostawcę.
3. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci
ciepłowniczej należącej do dystrybutora sieci. Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli
regulacyjnej wody sieciowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, a zmiana wartości zawartych
w tabeli nie będzie stanowiła zmiany umowy.
4. Dostawca oświadcza, że zawarł umowę z dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor sieci
zapewnia Dostawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Odbiorcy. Za pracę podwykonawcy
odpowiada Dostawca.
5. Tytuł prawny do ciepła przechodzi z Dostawcy na Odbiorcę w miejscu dostarczania ciepła, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do umowy. Miejsce dostarczania ciepła stanowi jednocześnie miejsce wydania
ciepła w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Do tego miejsca Dostawca po stronie źródła
ciepła, a Odbiorca, po stronie instalacji odbiorczej, ponosi we własnym zakresie wszelkie ryzyka
związane z dostarczaniem ciepła w związku z realizacją Umowy. Postanowienia zdań
poprzedzających stosuje się odpowiednio do zwrotu nośnika ciepła przez Odbiorcę.
6. Ustalanie ilości pobranego ciepła dokonywane będzie na podstawie wskazań zaplombowanego
układu pomiarowo – rozliczeniowego, zainstalowanego w obiekcie Odbiorcy.
7. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez Odbiorcę co najmniej za okres 12 miesięcy i może być
1
zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie, w zależności od terminu, w którym został
złożony wniosek. Jeżeli zgłoszenie o zmianę mocy zamówionej zostanie złożone:
1) w terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie
obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w terminie od
1 sierpnia do 30 września tego roku kalendarzowego;
2) w terminie po 15 marca danego roku kalendarzowego - zmiana mocy zamówionej zacznie
obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w terminie od
1 sierpnia do 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym, że w uzasadnionych wypadkach
Strony mogą ustalić inną datę, od której będzie obowiązywać zmiana mocy zamówionej.
§2
Umowa kompleksowa dostarczania ciepła zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2014r.
do dnia
31.12.2016r. lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych
w umowie, wynikających z budżetu Zamawiającego.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy, wynikająca z oferty Dostawcy, ustalona przy zastosowaniu bieżących
taryf i upustów oraz planowanym przez Odbiorcę zużyciu energii cieplnej nie może przekroczyć
łącznej kwoty brutto ……………………….…. zł (słownie brutto: ………………………..)
wynikającej z budżetu Zamawiającego w podziale na poszczególne lata, w tym:
1) w 2014 roku kwoty brutto ………… zł (słownie: …………..)
2) w 2015 roku kwoty brutto …………. zł (słownie …………..)
3) w 2016 roku kwoty brutto …………. zł (słownie …………..)
i zawiera należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawana energia cieplna będzie rozliczana według cen jednostkowych, określonych w ofercie
Dostawcy, stanowiącej załącznik Nr 3 do umowy, z wyjątkiem przypadku zmiany cen wywołanej
przez zmianę w przepisach prawnych dotyczących podatku od towarów i usług oraz w przypadku
zmiany cen i stawek opłat wynikających za zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE.
W takich przypadkach ceny za energię cieplną dostarczaną na podstawie umowy ulegają
automatycznej korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Dostawca poinformuje Odbiorcę
na piśmie o korekcie ceny energii cieplnej, dostarczanej na podstawie umowy, wskazując
równocześnie zmiany przepisów prawnych, stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii
cieplnej będą obowiązujące dla Dostawcy i Odbiorcy od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych
zmian przepisów prawnych, stanowiących podstawę do ich korekty.
3. Odbiorca jest odpowiedzialny za monitorowanie wydatkowanych środków w ramach kwot
wskazanych w ust.1.
4. Należności wynikające z realizacji Umowy, regulowane będą przelewem, na konto bankowe,
podane na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę, na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur VAT po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy
ustala się na miesiąc kalendarzowy.
5. Faktury VAT będą wystawiane wg poniższych danych:
Nabywca-płatnik: Szkoła Podstawowa Nr 92 ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa
NIP 525-11-00-931
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia, uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
§ 4
W ramach umowy Dostawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1. sprzedaży, przesyłania/dystrybucji ciepła na rzecz Odbiorcy;
2. dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz standardów jakościowych obsługi
odbiorców, co najmniej odpowiadającym parametrom i standardom wskazanym w rozporządzeniu
2
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92);
3.nieodpłatnego udzielania Odbiorcy informacji dotyczących zasad rozliczeń;
4. umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz kontroli
prawidłowości wskazań tego układu.
§ 5
W ramach umowy Odbiorca zobowiązany będzie w szczególności do:
1. odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
zawartej umowy;
2. terminowego uiszczania należności za dostarczone ciepło na warunkach określonych w umowie;
3. utrzymywania w należytym stanie technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła
cieplnego, w sposób niepowodujący zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzeń węzła cieplnego i
układów pomiarowych;
4. niezwłocznego informowania Dostawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
pomiarowo – rozliczeniowym i w innych urządzeniach oraz o innych okolicznościach mających
wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła;
5. zapewnienia osobom upoważnionym przez Dostawcę dostępu do pomieszczenia, w którym
zainstalowane są urządzenia służące do dostarczania ciepła oraz wstępu na teren nieruchomości w
celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z konserwacją i eksploatacją
zainstalowanych urządzeń i instalacji;
6. informowania Dostawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością Odbiorcy.
§ 6
1. W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Odbiorcę zastrzeżenia do wskazań układu pomiarowego,
Dostawca zobowiązany jest do:
1) sprawdzenia, w okresie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości wskazań układu
pomiarowo – rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
2) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Odbiorcy, zakwestionowanego układu
pomiarowo – rozliczeniowego i sprawdzenia go w laboratorium;
3) doręczenia odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie 14
dni od daty sprawdzenia prawidłowości działania układu
4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia
Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego.
2. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo
–
rozliczeniowego
(lub jego braku
spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła dostarczonego
Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub
montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości ciepła dostarczonej przed
uszkodzeniem (demontażem) układu, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo
energetyczne i rozporządzenia wykonawczego.
§ 7
1. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez Dostawcę z zachowaniem jednomiesięcznego
terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy
odbiorca opóźni się z zapłatą za ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, minimum dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległości.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę z winy Dostawcy, bez wypowiedzenia, jeżeli
Dostawca nie dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do
przywrócenia stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz
z podaniem przyczyny rozwiązania.
3
4. W przypadku rozwiązania umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną
w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
5. Jeżeli szkoda Odbiorcy przewyższy karę umowną, będzie on uprawniony do dochodzenia
odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
§8
Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Dostawcy są:
…………………………………………………………………………..
Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Odbiorcy są:
…………………………………………………………………………..
§9
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz.
1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy,
a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st.
Warszawy.
3. Ewentualne spory wynikające ze stosunku objętego niniejszą Umową będą polubownie,
a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w zakresie należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd właściwy
dla siedziby Odbiorcy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1.
2.
3.
4.
Opis przedmiotu zamówienia
Tabela regulacyjna wody sieciowej
Kserokopia oferty Dostawcy wraz z formularzem cenowym
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
4
Download