formularz ofertowy - ministerstwo infrastruktury i budownictwa

advertisement
BDG.5.2510.2.2017.MK
Załącznik Nr 7 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Nazwa Wykonawcy, dane adresowe
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie na rzecz pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB), ich dzieci oraz
osób towarzyszących usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i usług sportoworekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu
JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ I
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
nr tel.: ……………………….., nr faks: ……………………….., adres e-mail: ……………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne
adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
(wszelka korespondencja w sprawie niniejszego postępowania będzie kierowana na wyżej wskazany adres)
1.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu
(dalej Ogłoszeniem).
2.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami (oraz
wyjaśnieniami i zmianami Ogłoszenia o zamówieniu - jeżeli takie były) i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3.
OFERUJEMY wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie:
1.
Cena za korzystanie z Abonamentu I za okres jednego okresu rozliczeniowego:
1)
przez jednego Pracownika –brutto ……….. zł;
1
2.
3.
2)
przez jedną Osobę towarzyszącą –brutto ……….. zł;
3)
przez jedno Dziecko –brutto ……….. zł.
Cena za korzystanie z Abonamentu II za okres jednego okresu rozliczeniowego:
1)
przez jednego Pracownika –brutto ……….. zł;
2)
przez jedną Osobę towarzyszącą – brutto ……….. zł;
3)
przez jedno Dziecko –brutto ……….. zł.
Cena za korzystanie z Abonamentu III przez jedno Dziecko za okres jednego okresu
rozliczeniowego wynosi: brutto .……………..zł.
DEKLARUJĘ liczbę : … obiektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
w tym liczbę : …. na terenie województwa mazowieckiego.
4.
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.
5.
JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu., tj. przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
6.
ZAMÓWIENIE ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ samodzielnie/ przy udziale podwykonawców*
Jeżeli wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, wypełnia poniższą
tabelę:
Lp.
Opis części (czynności) zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
Nazwa podwykonawcy
7.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Ogłoszeniu
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.
OFERTĘ niniejszą składamy na … stronach.
9.
OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do nr … stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych
stronach oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja
mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: *
1. ...
2. …
3. …
2
…
*
Niewłaściwe skreślić, właściwe wypełnić
(miejscowość i data)
(podpis osoby/ ób uprawnionej/ ych
do reprezentowania Wykonawcy)
2
Download