Regulamin rozliczania ciepła

advertisement
Regulamin
rozliczania kosztów ciepła używanego do ogrzewania mieszkań i lokali
użytkowych od 01.01.1997 r.
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" w Wyszkowie .
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie § 88 Statutu Spółdzielni .
§1
1 . Rozliczenia kosztów ogrzewania dokonuje specjalistyczna firma wybrana w
drodze przetargu .
2 .Pierwszy okres rozliczeniowy trwał będzie od 01.01.1997 r. do 31.12.1997 r.
a następne będą odpowiadały latom kalendarzowym .
3 . Lokator , użytkownik będzie uiszczał w okresach miesięcznych do 15 każdego
miesiąca zaliczkowe opłaty z tytułu ogrzewania w formie ryczałtu zgodnie ze
stawkami ustalonymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przyszłość” za 1m2 powierzchni zajmowanego lokalu .
4 . Koszty ciepła dla celów c.o. ustala się pomniejszając ogólne koszty ciepła o
wpływy z tytułu podgrzania wody i wpływy za c.o. od lokali nieopomiarowanych
5 . Koszty poniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową w okresach
rozliczeniowych od 01.01.2008 r. będą rozliczane następująco :
- koszty stałe z tytułu mocy zamówionej i ogrzewania pomieszczeń ogólnodostępnych w wysokości 55% całkowicie poniesionych kosztów ciepła
proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni lokali w skali całego budynku lub
grupy budynków obsługiwanych przez wspólny węzeł cieplny .
- pozostałe 45% całkowicie poniesionych kosztów ciepła wg odczytów
podzielników w skali całego budynku lub grupy budynków obsługiwanych przez
jeden węzeł cieplny .
6 . Rozliczenie kosztów serwisu rozliczeniowego dokonywane będzie przez
Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach kosztów eksploatacji .
§2
1 . W następnych okresach rozliczeniowych mogą być ustalone stawki przedpłat
według danych systemowych spółki – firmy rozliczającej w oparciu o zużycie z
poprzednich okresów rozliczeniowych .
2 . W następnych okresach rozliczeniowych może być zaktualizowana proporcja
podziału kosztów zmiennych i stałych poniesionych z tytułu zużycia ciepła na
potrzeby c.o. w oparciu o analizę zużycia z poprzednich okresów.
3 . Ze względu na różnice położenia mieszkań stosowane będą współczynniki
redukcyjne określone indywidualnymi projektami obliczenia współczynników
„Rm” położenia w budynku .
§3
Na podstawie przeprowadzonych odczytów po okresie rozliczeniowym
METRONA POLSKA rozliczy ilość zużytego ciepła w ten sposób , że :
- jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się , że wniesione w okresie rozliczeniowym
przez lokatora zaliczki nie pokrywają kosztów zużytego ciepła i kosztów
rozliczenia , to wówczas zobowiązany jest on pokryć różnicę w terminie 14 dni
od otrzymania rozliczenia zużycia .
- jeżeli wniesione przez lokatora zaliczki będą wyższe od kosztów zużycia ciepła
i kosztów rozliczenia , wówczas nadpłata zaliczona będzie na poczet zaległości
najbliższych wpłat lub wypłacona lokatorowi .
- nie wywiązanie się z terminowych wpłat zaliczek , jak też wpłat wynikłych z
rozliczenia , spowoduje naliczenie odsetek ustawowych .
§4
1 . Lokator ma obowiązek udostępnić mieszkanie celem dokonania odczytu
wymiany i przełożenia kapilary podzielnika .
2 . O dacie odczytu lokator zostanie powiadomiony poprzez wywieszenie
stosownego ogłoszenia w budynku .
3 . W przypadku nie udostępnienia lokalu pomimo wywieszenia dwu terminów:
a). po jednym okresie rozliczeniowym lokator-użytkownik zostanie obciążony
kosztami wynikającymi z oszacowania ,
b). po drugim i następnych kolejnych okresach rozliczeniowych lokator –
użytkownik zostanie obciążony jakby nie posiadał podzielników za wszystkie
okresy bez odczytu .
4 . W przypadku udostępnienia do odczytu lokalu po kolejnym okresie
rozliczeniowym ( gdy po poprzednim nie dokonano odczytu ) i stwierdzeniu że :
- chociażby z jednego podzielnika wyparował całkowicie płyn .
- został uszkodzony podzielnik lub plomba lokator- użytkownik zostanie
obciążony jakby nie posiadał podzielników za wszystkie okresy bez odczytu .
5 . Za każdy z okresów rozliczeniowych , za który dokonano oszacowania
odczytu lub czynności stwierdzających uszkodzenia podzielników lub plomb
lokator – użytkownik zostanie obciążony kosztami serwisu rozliczeniowego za
każdy zainstalowany podzielnik .
§5
1 . Odbiorca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Spółdzielnię
Mieszkaniową o dostrzeżonych uszkodzeniach podzielników , plomb i zaworów.
2 . W przypadku uszkodzeń lub samowolnego zdjęcia chociażby jednego
grzejnika z podzielnikiem dokonuje się rozliczenia za dany okres rozliczeniowy
wg stawki z § 8 powiększonej o umowne ceny serwisu rozliczeniowego za każdy
zainstalowany podzielnik .
3 . Ponowny montaż podzielnika z powodu uszkodzenia poprzedniego odbędzie
się na koszt lokatora -użytkownika .
§6
W przypadku zbycia lub zdania lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego :
- sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości aktualnej w dniu
sprzedaży stawki z § 8 razy podwójna ilość miesięcy grzewczych jakie mieszkał
w Spółdzielni w okresie rozliczeniowym .
Do kwoty tej wlicza się zaliczone opłaty wniesione w czynszu .
Za miesiące grzewcze uważa się miesiące w okresie od 1 stycznia do 15
kwietnia i od 15 października do 31 grudnia .
Rozliczenie wpłaconej kwoty nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego
lub sprzedający i kupujący podpisują oświadczenie , że sprzedający przekazuje ,
a kupujący przejmuje korzyść lub ciężary związane z rozliczeniem ciepła za
okres od początku okresu rozliczeniowego do daty kupna –sprzedaży .
§7
Od zwracanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłat jak też wnoszonych
przez lokatora niedopłat nie będą naliczane odsetki , o ile dokonane zostaną w
terminie określonym w § 3 .
§8
Lokator , który nie posiada zainstalowanych podzielników kosztów c.o.
rozliczony będzie z zużycia ciepła wg zaliczkowej stawki obowiązującej w
Spółdzielni x 1,3 .
§9
1 . Lokale użytkowe z zainstalowanymi podzielnikami rozliczane będą wg zasad
określonych w § 1 i 8 .
2 . Lokale użytkowe bez zainstalowanych podzielników w budynkach
mieszkalnych rozliczane będą z zużycia ciepła wg stawek z § 8 pomnożonych
przez współczynnik wysokości obliczony jako iloraz wysokości lokalu
użytkowego poprzez wysokość lokali mieszkalnych w danym budynku .
3 . Pozostałe lokale użytkowe bez zainstalowanych podzielników rozliczane
będą na zasadach dotychczasowych .
§10
Z kwoty kosztów c.o. podlegających rozliczeniu dla lokali posiadających
podzielniki , tworzy fundusz reklamacyjny w wysokości 0,001 .
Niniejszy regulamin znowelizowany został Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 12 i 52/1997 , 15/1998 i 3/1999, 2/2000 , 2/2001 , 5/2004 , 31/2004 ,
5/2009 , 5/2010 .
Wyszków dnia 16.02.2010 r.
Download