WYMIANA PODZIELNIKOW KOSZTÓW OGRZEWANIA – STYCZEŃ

advertisement
WYMIANA PODZIELNIKOW KOSZTÓW OGRZEWANIA – STYCZEŃ 2013
UWARUNKOWANIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni obradujące w dniach 25-29 czerwca 2012 r. przyjęło
Uchwałą Nr 17/2012 r. Program Racjonalizacji Systemu Rozliczeń
Energii cieplnej w zasobach
Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyjęty program jest kontynuacją Uchwały Nr 9/2009 Zebrania
Przedstawicieli Członków z dnia 29.06.2009 r. o Kierunkach rozwoju Elbląskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Sielanka” na rok 2009 i lata następne.
W 2011 r. pojawiła się możliwość uzyskania pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej na
koszty związane z usprawnieniem obsługi mieszkańców w obszarze zarządzania mediami. Spółdzielnia
skorzystała z tej możliwości i Zarząd Spółdzielni w dniu 23.12.2011 r. podpisał umowę o
dofinansowanie projektu „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania Mediami w
ramach osi priorytetowej 7-Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”
W ramach tego projektu Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie między innymi do zakupu i montażu
elektronicznych podzielników rozliczania kosztów ogrzewania wyposażonych w moduł radiowy do
odczytu drogą internetową. W pierwszym kwartale 2012 r. Spółdzielnia ogłosiła przetarg na dostawę i
montaż podzielników elektronicznych dwuczujnikowych z modułem do odczytu radiowego. Dnia
14.05.2012 r. wyłoniono w trybie przetargu wyrób firmy POWOGAZ Poznań, który spełnił
oczekiwane wymogi.
WYBRANE DANE TECHNICZNE NOWYCH PODZIELNIKÓW
Rejestracja średniej temperatury każdego pomieszczenia, odczyt podzielnika wykonywany bez
wchodzenia do mieszkania, zabezpieczenie przed ingerencją użytkownika z odnotowaniem daty próby
manipulacji, zgodne z normą PN EN 834, dwuczujnikowe nieprzerwanie prowadzące dwa pomiary
temperatur tj. temperatury pomieszczenia i temperatury grzejnika, wyposażony w baterię litową z
możliwością wymiany na nową bez konieczności wymiany całego podzielnika, możliwość
wielokrotnego przeprogramowania jego pracy związane z ewentualną wymianą grzejników,
częstotliwość pracy modułu radiowego podzielnika to 868 MHz, podzielnik jest kompatybilny z
infrastrukturą telemetryczną Spółdzielni, gwarancja jakości i prawidłowości działania na okres 10 lat.
Po okresie 10 lat wymianie podlegać będzie tylko bateria do zasilania podzielnika, natomiast sam
podzielnik nie będzie wymieniany.
FIZYCZNA WYMIANA PODZIELNIKÓW
Od początku stycznia 2013 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem i ogłoszeniami, które będą umieszczone
na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych ekipy wykonawcy przystąpią do wykonywania odczytów i
demontaży istniejących podzielników z jednoczesnym wykonaniem montażu nowego podzielnika
elektronicznego. Z wykonanych czynności sporządzony zostanie dokument podpisany przez montera i
użytkownika lokalu w który odnotowane zostaną odczyty podzielników wyparkowych za 2012 r. oraz
numery i ilość podzielników elektronicznych nowo zamontowanych. Zdemontowane podzielniki za
Państwa zgodą zostaną przez Wykonawcę oddane do utylizacji. Jeżeli ktoś z Państwa pragnie
pozostawić u siebie te zdemontowane podzielniki wyparkowe to istnieje taka możliwość co zostanie
odnotowane w kwicie odczytowo-montażowym. Miejsce montażu podzielnika nie ulega zmianie czyli
w połowie długości grzejnika oraz na wysokości 3/4 grzejnika licząc od dołu grzejnika do środka
podzielnika z zastrzeżeniem, że jeżeli w tym idealnie wyznaczonym miejscu montażu jest przeszkoda
techniczna do zamontowania podzielnika (np. śruba montażowa grzejnika, nieparzysta liczba żeber) to
montaż wykonywany jest w najbliższym technicznie możliwym miejscu przesuwając się w stronę
zaworu przygrzejnikowego. Każdy z użytkowników w czasie montażu otrzyma stosowną ulotkę o
podzielniku i zasadach jego obsługi. Ponieważ wymiana podzielników to spora operacja wykonywana w
krótkim czasowo terminie, dlatego bardzo prosimy Państwa o obecność w swoich lokalach w wyznaczonych
terminach.
CO UZYSKUJEMY WYMIENIAJĄC PODZIELNIKI
Wymieniając podzielniki, z podzielników wyparkowych działających na zasadzie odparowania
cieczy w funkcji czasu i temperatury na podzielniki elektroniczne najnowszej generacji, wychodzimy
naprzeciw wnioskom i prośbom naszych mieszkańców którzy od jakiegoś czasu monitują o zamianę
tych podzielników. Ponadto usprawniamy obsługę, bo eliminujemy konieczność wchodzenia do
mieszkań przez cały okres żywotności baterii podzielnika tj. 10 lat, tym samym eliminujemy problemy
z dotarciem do średniorocznie 5% mieszkań. Co więcej odczyty na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
nie będą budzić żadnych uwag co do ich wielkości, wykluczona zostaje możliwość błędów
odczytowych, nowo montowany podzielnik pozwala na bieżące monitorowanie zużycia ciepła przez
poszczególnych użytkowników, co stwarza możliwość informowania ich o wielkości zużycia w
porównaniu do wielkości wnoszonych zaliczek. Ustaną także czasami zgłaszane wątpliwości
użytkowników lokali o tzw. zimnym odparowaniu czyli odparowaniu cieczy pomiarowej z podzielnika
wyparkowego w okresie letnim bo podzielnik elektroniczny zlicza tylko gdy grzejnik grzeje.
Należy jednak pamiętać że elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania nie jest licznikiem ciepła. Jest to
nadal urządzenie pomocnicze gdzie poprzez wielkość odczytu i system rozliczeniowy zostaje określony
jaki dany grzejnik, a w konsekwencji mieszkanie, ma udział w koszcie ogrzania całego budynku.
ODPŁATNOŚĆ
Wymiana podzielników nie pociąga za sobą żadnych opłat jednorazowych. Koszty wymiany będą
uwzględniane w corocznych rozliczeniach energii cieplnej. Koszt rozliczenia za punkt pomiarowy
który aktualnie wynosi 7,87 zł/brutto wyniesie począwszy od rozliczenia za 2013 r. (czyli w
rozliczeniach dostarczonych w 2014 r.) 9,72 zł/brutto.
Download