CENTRALNE OGRZEWANIE - najczęściej zadawane pytania

advertisement
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozstaje”
Ul. Leszczyńskich 4
80-464 Gdańsk
CENTR ALNE
Gdańsk, 18.10.2016 r.
OGRZEWANIE
- najczęściej zadawane pytania
1. Dlaczego aktualne rozliczenie jest mniej korzystne niż poprzednie? lub inaczej
Które rozliczenie jest bardziej korzystne?
Niestety nie można jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Najczęściej
kojarzone jako korzystne jest rozliczenie w wyniku, którego użytkownik lokalu otrzymuje
tzw. "zwrot”. Sam „zwrot” oznacza jedynie, że dla danego lokalu w ciągu całego roku
wpłacono więcej zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania niż wyniosły koszty
przypadające na ten lokal. Warto dodać, że w skali całej Spółdzielni za sezon grzewczy
2015/2016 wystąpiła niedopłata w kwocie ponad 167 tyś zł. To oznacza, że ustalone
zaliczki na ten sezon były zbyt niskie. Niestety z uwagi na brak możliwości obradowania
Rady Nadzorczej od sierpnia do grudnia 2015 nie można było podjąć uchwały
w sprawie zmiany wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie.
Podstawą każdego rozliczenia jest ilość ciepła, które zostało zużyte w danym budynku
w ciągu sezonu grzewczego i zmierzone przez licznik ciepła. Ilość zużytego ciepła
pomnożona przez cenę jednostkową określoną przez dostawcę ciepła (GPEC) daje
koszty ciepła dla danego budynku. Do tego dochodzi koszt mocy zamówionej. Ilość
ciepła zużytego przez budynek jest rozliczana w następujący sposób: 60%
proporcjonalnie do powierzchni lokalu czyli na ilość m2, a 40% proporcjonalnie do ilości
jednostek wskazanych na podzielnikach kosztów pomnożonych przez współczynniki,
o których mowa w dalszej części tekstu.
Dalszy podział kosztów wynika z wyliczeń opartych o wskazania podzielników kosztów
i użyte do obliczeń współczynniki, o których mowa dalej. Podkreślić należy, że przy
rozliczeniu kosztów następuje tylko i wyłącznie ich podział. Koszty, powstają przez cały
sezon grzewczy poprzez zużywanie dostarczanego do budynku ciepła. Firma, która
rozlicza, otrzymuje zestawienie tych kosztów po sezonie grzewczym i dzieli je na
podstawie obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu i wskazań podzielników.
Postawione pytanie powinno brzmieć: który podział jest bardziej wiarygodny albo
sprawiedliwy? Wydaje się iż aktualny ponieważ sporządzony o nowszą generację
podzielników oraz aktualne dane techniczne dotyczące budynków.
2. Dlaczego ilość jednostek w poprzednich latach była mniejsza niż na nowych
podzielnikach?
Przede wszystkim przypomnimy, że podzielnik kosztów ciepła nie jest urządzeniem
pomiarowym i nie mierzy ilości ciepła zużytego przez grzejnik w jednostkach fizycznych.
Jak sama nazwa wskazuje służy on do podziału kosztów ciepła. W pewnym
uproszczeniu można powiedzieć, że rozliczenia wg podzielników pokazują
procentowy udział każdego lokalu w ogólnym zużyciu ciepła w danym budynku.
Obecne podzielniki są nowszej generacji, są czulsze i pokazują nieco większą ilość
jednostek, ale ta zarejestrowana większa ilość jednostek powoduje proporcjonalne
obniżenie ceny jednostkowej w rozliczeniach. Większa ilość jednostek po niższej cenie
sprawia, że rozliczenia są na takim samym poziomie, tylko dokładność podziału
kosztów jest większa.
3. Dlaczego w różnych budynkach jest inna cena jednostki?
Spróbujmy wyjaśnić to na przykładzie. Dwa budynki zużyły ciepło w całym sezonie
grzewczym na kwotę 100.000 zł. Oba budynki mają taką samą powierzchnię mieszkań.
60% z tej kwoty czyli 60.000 zł jest podzielone na m 2. Pozostała kwota – 40.000 zł
będzie podzielona na podstawie podzielników kosztów. Jednak na pierwszym budynku
podzielniki (po pomnożeniu przez współczynniki) wykazały 40.000 jednostek, a na
drugim 50.000 jednostek. Wówczas na budynku pierwszym cena jednostki wynosi
1,00 zł, a na drugim 0,80 zł. Różna ilość jednostek na tych budynkach przy takiej samej
ilości ciepła zużytego w całych budynkach wynika z faktu, iż na budynku pierwszym
większa część tego ciepła została oddana przez część instalacji c.o. nie wyposażoną
w podzielniki kosztów ciepła, np. grzejniki w łazienkach, piony, grzejniki na klatkach
schodowych.
4. Dlaczego współczynniki stosowane do rozliczeń są inne niż w poprzednich
latach?
W rozliczeniu ciepła przy zastosowaniu podzielników kosztów stosuje się dwa
współczynniki:
- współczynnik oceny grzejnika uwzględniający wszystkie konieczne parametry
grzejnika oraz sposób montażu podzielnika,
- współczynnik położenia lokalu uwzględniający straty cieplne lokalu.
Współczynniki oceny grzejników (nazywane również skrótem UF), są określane na
podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych dla określonego typu podzielnika.
Współczynniki oceny są bezwymiarowe i służą jedynie do porównania zużycia ciepła
przez różne grzejniki w ramach systemu opartego na jednolitych podzielnikach kosztów
ogrzewania. Współczynniki oceny dla podzielników zasilanych energią elektryczną są
zdefiniowane i opisane w normie PN–EN 834. Wartość współczynnika oceny zależy od
mocy cieplnej i typu grzejnika, jak również od typu i sposobu montażu podzielnika.
Współczynniki oceny grzejników dla nowych podzielników są wydrukowane na odwrocie
Państwa rozliczenia indywidualnego. Mają one inne wartości, niż współczynniki oceny
dla wcześniej stosowanych podzielników – są nieco wyższe, ale powinna być
zachowana proporcja (o ile nie nastąpiła zmiana grzejnika lub miejsca montażu
podzielnika). Zmiana współczynników idąca za zmianą podzielników nie wpływa
na poziom rozliczanych kosztów ogrzewania. Nieco wyższe wartości współczynników,
ale cały czas proporcjonalne - zwiększają dokładność podziału kosztów ciepła, nieco
niższe obniżyłyby dokładność podziału (cały czas tych samych kosztów ciepła).
Każdy typ podzielnika ma własne współczynniki oceny. Istotną sprawą nie jest wartość
bezwzględna tego współczynnika, ale wartość względna, oddająca odpowiednią relację
pomiędzy różnymi grzejnikami dla danego typu podzielnika.
Warto również pamiętać, że podzielnik zainstalowany na grzejniku rejestruje oddane
ciepło w miejscu jego zamocowania. I właśnie po to, aby uzyskać informację
o całkowitej ilości ciepła oddanego przez grzejnik, wskazanie podzielnika należy
przemnożyć przez wyżej opisany odpowiedni współczynnik oceny. Współczynnik ten
odzwierciedla rzeczywistą informację o eksploatowanym grzejniku i nie podlega
żadnym korektom.
Drugi współczynnik – współczynnik położenia lokalu jest określany na podstawie
danych technicznych uwzględniających izolacyjność ścian danego lokalu.
Współczynniki te zmieniły swoją wartość w porównaniu do wcześniej stosowanych
ponieważ poprzednie były określane 11 lat temu. W tym czasie zostało wykonanych
wiele prac w budynkach – docieplenie ścian stropodachów, wymiana okien
w klatkach schodowych i piwnicach. Ogólnie mówiąc rolą tego współczynnika jest
określenie, w jakiej proporcji mieszkanie określane danym współczynnikiem ma
większą stratność cieplną odnoszoną do jego powierzchni użytkowej - czyli jaka
powinna być wartość redukcji - w stosunku do mieszkania „najcieplejszego”, dla którego
wartość tego współczynnika wynosi 1,0.
5. Czy można zmienić podział kosztów z 60/40 lub zrezygnować z rozliczania
na podstawie podzielników kosztów.
Tak, można zmienić proporcje podziału kosztów lub w całości rozliczać
je na podstawie powierzchni mieszkań. Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów
energii cieplnej… wniosek podpisany przez 2/3 Użytkowników – osób posiadających
tytuł prawny do lokalu w danym budynku określający zmianę podziału kosztów
zmiennych. Zgodnie z § 29 ust.2 w/w Regulaminu wniosek taki powinien być zgłoszony
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, którego dotyczy wniosek tj. najpóźniej do dnia
30 września danego roku. Należy jednak pamiętać, że rozliczanie kosztów ciepła
na podstawie powierzchni mieszkań nie oznacza zwolnienia z ponoszenia kosztów
podzielników i rozliczenia.
6. Czy można zmniejszyć moc zamówioną?
Wiele osób uważa, że obniżenia kosztów ogrzewania można dokonać poprzez
obniżenie mocy zamówionej. Otóż zamówiona moc cieplna to maksymalna ilość ciepła
jaka może zostać dostarczona i odebrana przez odbiorniki ciepła zainstalowane
w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej - 20ºC.
Przy określeniu mocy zamówionej pod uwagę bierze się przede wszystkim: kubaturę
budynku, ilość pomieszczeń i ich przeznaczenie, technologię, w jakiej budynek został
wybudowany. Obniżenie mocy zamówionej może skutkować niedogrzaniem budynku
w okresie obniżonych temperatur. Moc zamówiona była na przestrzeni ostatnich
dziesięciu lat wielokrotnie zmieniana, praktycznie po każdym dociepleniu budynków.
Biorąc pod uwagę całe zasoby Spółdzielni ilość mocy zamówionej zmniejszyła się
o 26%, natomiast koszt całej mocy zamówionej dla Spółdzielni w tym samym czasie
wzrosły prawie trzykrotnie. Przyczyną jest tak znaczny wzrost ceny mocy zamówionej.
7. Jak odczytywać informacje pojawiające się na wyświetlaczu elektronicznych
podzielników kosztów ogrzewania Telmetric?
Cyklicznie co 8 sekund na wyświetlaczu elektronicznych podzielników kosztów
ogrzewania Telmetric pojawiają się następujące informacje:
8. Jak używać zaworów termostatycznych aby zmniejszyć straty energii cieplnej ?
1) Przed wietrzeniem mieszkania należy zamknąć wszystkie zawory termostatyczne
w lokalu (tj. ustawić głowicę zaworu w pozycji „gwiazdka”) i dopiero wtedy otworzyć
okna czy też drzwi balkonowe.
2) Wietrzenie należy wykonywać krótko i intensywnie przez okres nie dłuższy
niż 2- 3 minuty następnie należy zamknąć wszystkie drzwi i okna. Głowice
zaworów termostatycznych należy odkręcić dopiero po ok. 10 minutach czyli
po okresie ustabilizowania się temperatury w pomieszczeniach. Jeśli głowice
odkręcimy wcześniej, zawory mogą otworzyć się automatycznie co spowoduje
chwilowe, nadmierne zwiększenie przepływu gorącej wody przez grzejniki
a skutkiem tego niepotrzebne zużycie energii.
3) Ciągłe
wietrzenie
pomieszczeń
powoduje
otwieranie
się
zaworów
termostatycznych.
Głowica
termostatyczna
wyczuwając
ochłodzenie
np. od uchylonego okna, otwiera zawór i tym samym przepływ gorącej wody przez
grzejnik czego konsekwencją jest nadmierne zużycie energii cieplnej, która i tak
„ucieka” na zewnątrz przez uchylone okno.
4) Głowica zaworu termostatycznego, w której znajduje się czujnik temperatury
(termostat) nie może być szczelnie obudowana czy zasłonięta meblami ani
oddzielona od wnętrza pomieszczenia zasłoną okienną. Sytuacja taka spowoduje,
że pomieszczenie będzie niedogrzane, nawet pomimo zwiększenia nastawy
na głowicy termostatycznej.
5) Należy zadbać by wszystkie okna i drzwi były szczelne, jednak z zachowaniem
wymogów wentylacji.
6) Optymalna temperatura w mieszkaniu powinna mieścić się w przedziale od 18 oC
do 22oC.
7) Straty ciepła w lokalu są tym większe, im większa jest różnica temperatur pomiędzy
danym pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym, w tym także sąsiednim
lokalem czy klatką schodową i piwnicą. Dlatego tak istotne jest pamiętanie
o zamykaniu okien i drzwi w pomieszczeniach ogólnego dostępu w celu
zapobiegania ich nadmiernego wychładzania.
8) W pomieszczeniach, w których nie przebywamy w trakcie dnia, obniżmy ustawienia
głowic zaworów termostatycznych. Nie ograniczajmy jednak tej temperatury
o ponad 3oC bo może to spowodować
uczucie dyskomfortu a ponowne
zwiększenie temperatury może trwać wówczas zbyt długo.
9) Wszelkie prace domowe, korzystanie ze sprzętów elektrycznych czy oświetlenie,
wysiłek fizyczny powoduje oddawanie energii do otoczenia. Pamiętajmy by przed
takimi czynnościami obniżyć ustawienia głowic zaworów termostatycznych.
10) Korzystajmy z energii słonecznej. Promienie słoneczne „wpadające” przez
zamknięte okna mogą dostarczyć „sporą” dawkę energii cieplnej. Celem
maksymalnego wykorzystania energii słonecznej odsłaniajmy okna.
11) Planując przebywanie w pomieszczeniach większej ilości osób, najpierw obniżmy
ustawienia głowic zaworów termostatycznych, a dopiero potem otwierajmy okna.
12) Dbajmy o pomieszczenia wspólnego użytku: klatki, piwnice itp. W okresach
grzewczych pamiętajmy o zamykaniu drzwi i okien. Obniżenie temperatur
w pomieszczeniach części wspólnych powoduje zwiększenie strat w przyległych
pomieszczeniach mieszkalnych.
Download