Problem:

advertisement
PALETA PRODUKTÓW
ZASIĘG
DZIAŁANIA
Podzielnik z modułem radiowym
TELMETRICstar
Odczyt podzielnika bez
konieczności
wchodzenia do mieszkania
PODZIELNIK ELEKTRONICZNYTELMETRIC star
Elektroniczna kontrola zamknięcia
Złącze bezstykowe
(promieniowanie podczerwone)
Czujnik temperatury
pomieszczenia
Czujnik temperatury grzejnika
10-letnia Bateria litowa
Wyświetlane informacje TELMETRIC star
test
wyświetlacza
numer urządzenia
zużycie w ostatnim
okresie rozliczeniowym
liczba kontrolna
zużycie w bieżącym
okresie rozliczeniowym
Problem:
i jego rozwiązanie...
Zaprogramowany dzień odczytu
Zasada pomiaru
Nowoczesne systemy podzielnikowe muszą być w
jak również
przy:rejestrować ciepło przy:
stanie
precyzyjnie
•małej
•dużejmocy
mocypromieniowania
promieniowaniacieplnego
cieplnego(temp.
(temp.grzejnika)
grzejnika)
oraz
oraz
wysokiej
niskiej temperaturze
temperaturzepomieszczenia
pomieszczenia
Dwuczujnikowa metoda pomiarowa
TELMETRIC star wyposażony jest w czujnik temperatury
grzejnika oraz czujnik temperatury pomieszczenia
Zliczanie jednostek zużycia uzależnione jest od różnicy
temperatur obydwu czujników (podlega ona kontroli
wiarygodności)
Jednostki zużycia obliczane są według wzoru:
gdzie:
THK = temperatura grzejnika
TR = temperatura pomieszczenia
n
= potęga wyrażenia
Porównanie systemów pomiarowych
Dwuczujnikowa metoda pomiarowa
ZALETY
dokładne obliczenie faktycznych relacji
grzewczych poprzez uwzględnienie
rzeczywistej temperatury pomieszczenia
najwyższa dokładność podziału w
porównaniu do podzielników
jednoczujnikowych oraz wyparkowych
PROCEDURA WSTĘPNA SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO
N
Czy stosujemy
współczynniki
redukcyjne Rm?
Czy piony grzewcze
prowadzone
równomiernie?
T
T
N
Rm tabelaryczne?
T
N
Czy istnieje projekt
strat ciepła?
Zlecenie wykonania
projektu strat ciepła
Wybór metody
szacowania
T
N
Uwzględnić wpływ
pionów grzewczych?
T
Zlecenie
wyznaczenia
współczynników Rm
N
N
Wybór metody
Czy występują grzejniki
przewymiarowane?
T
Czy stopień
przewymiarowania>3?
T
Zlecenie wykonania
regulacji ilościowo-jakościowej
N
Czy występują grzejniki
przewymiarowane o stopniu>3?
T
Szacowanie
Pion referencyjny
2 podzielniki na
1 pion
Wszystkie piony
opomiarowane
Wymiana grzejników
przewymiarowanych w stopniu>3
WPROWADZENIE DANYCH DO SYSTEMU I WYKONANIE OBLICZEŃ
Rozliczenie indywidualne - TELMETRIC star
Stosowana w rozliczeniu podzielnika TELMETRIC star
„jednostka“ jest ok. 20-krotnie niższa niż jej „kreskowy“
odpowiednik dla podzielnika cieczowego typu OPTRONIC.
Cena jednostki jest również odpowiednio mniejsza.
TELMETRIC pro: Rozliczenie indywidualne - strona tylna
Wyjaśnienie podziału
kosztów
Współczynnik
położenia lokalu
Wartości odczytów
wraz wsp. oceny
grzejników
Tekst autoryzowany przez
administratora
nieruchomości
Miesięczna
przedpłata dla
następnego okresu
rozliczeniowego
Klauzula
o ochronie danych
Download