Rozdział wentylacji i regulacji temperatury

advertisement
Rozdział wentylacji i regulacji temperatury
za pomocą systemu regulacji KaDisC
Koncepcja technologiczna „rozdział wentylacji i
regulacji temperatury” firmy Kampmann wyznacza
nowe standardy w zakresie efektywnej klimatyzacji i
wentylacji budynków.
Podstawowym założeniem koncepcji jest połączenie
funkcji urządzeń centralnych i rozproszonych. Zgodnie
z aktualnym stanem techniki wentylacja dużych
pomieszczeń oraz związana z nią – i wymagana przez
prawo – rekuperacja ciepła są najefektywniej
realizowane przez jednostki centralne. Jednocześnie
niemal zawsze konieczna jest uzupełniająca regulacja
temperatury, którą gwarantują wysokowydajne,
rozproszone urządzenia grzewcze i chłodzące.
System regulacji KaDisC jest standardowym
rozwiązaniem pozwalającym na satysfakcjonujące
pod względem energetycznym połączenie założeń tej
filozofii z niezbędną techniką instalacyjną.
Wydajność energetyczna dzięki technice systemowej
Na pulpicie KaDisC operator może wykonywać dwie
funkcje:
- zmieniać temperaturę pomieszczenia,
- włączać i wyłączać dopływ świeżego powietrza.
System następnie decyduje sam, czy pracować
powinno tylko wentylujące urządzenie centralne, czy
tylko jednostki rozproszone do regulacji temperatury, czy
oba typy urządzeń na raz.
W zależności od temperatury pomieszczenia urządzenia
rozproszone pracują regulowane płynnie w trybie
ogrzewania lub chłodzenia. Również w zależności od
temperatury powietrza w pomieszczeniu steruje się
rekuperacją ciepła. W przypadku stosowania czujnika
CO2 (wyposażenie opcjonalne) wentylację można
całkowicie zautomatyzować, jednak ingerencje ręczne
będą nadal dostępne (wentylacja uderzeniowa,
przedłużenie
czasu
pracy
lub
inne
opcje
energooszczędnościowe, takie jak wentylacja nocna).
Przegląd funkcji regulacyjnych
• w pełni automatyczna praca centralnych zespołów
wentylacyjnych/rekuperacji ciepła z rozproszonymi
jednostkami grzewczymi lub chłodzącymi
• ogrzewanie/chłodzenie (tylko w systemie
2-rurowym)
• przełączanie między ogrzewaniem a chłodzeniem
w zależności od temperatury pomieszczenia i
temperatury zewnętrznej
• dodatkowy obwód regulacyjny do opcjonalnych
rozproszonych urządzeń powietrza wtórnego
(czujnik temperatury pomieszczenia dla powietrza
obiegowego wchodzi w zakres dostawy)
Kampmann.de
Kampmann.de
• zależne od jakości powietrza sterowanie
wentylacją za pomocą czujnika CO2 (opcjonalnie)
• zintegrowany program czasowy z funkcjami
dziennymi, nocnymi i tygodniowymi
• praca w trybie wentylacji uderzeniowej
• przedłużanie czasu pracy
• nadzór filtra powietrza nawiewanego/
wywiewanego przez presostat różnicowy
• regulacja temperatury pomieszczenia dla jednej
strefy regulacyjnej ML i jednej strefy regulacyjnej
UL (opcjonalnie)
_________________________ Bydgoszcz Telefon +48 52 5836536
_________________________ Łęczyca Telefon +48 24 72 19186
Rozdział wentylacji i regulacji temperatury
za pomocą systemu regulacji KaDisC
Planeck – powietrze pierwotne typ V
Airblock C
Ultra – powietrze obiegowe typ V
pompka kondensatu
czujnik powietrza
nawiewanego
pompka kondensatu
zawór 3-drogowy
czujnik powietrza
wywiewanego
zawór 2 P
czujnik powietrza
nawiewanego
czujnik powietrza
zewnętrznego
czujnik powietrza
powrotnego
klapa powietrza
zewnętrznego
ochrona przed
zamarzaniem
klapa powietrza
usuwanego
czujnik temperatury
zewnętrznej
czujnik temperatury
powietrza Planeck
pomieszczeniowy czujnik
temperatury Ultra
czujnik CO2
bezpotencjałowe
zapotrzebowanie na ciepło
bezpotencjałowe
zapotrzebowanie na zimno
Pulpit obsługi KaDisC
Przewód sieciowy: prąd trójfazowy 3 x 400 V/50 Hz
*Ekranowany przewód (np. J-Y(St)Y, 0,8 mm) maks. 100 m,
układać oddzielnie od przewodów wysokoprądowych!
Na poszczególnych elementach regulacyjnych podana jest liczba
niezbędnych żył przewodów.
Przewód sieciowy: prąd przemienny 230 V/50 Hz
Przewód sieciowy: przestrzegać technicznych
warunków przyłączenia określonych obowiązującymi
przepisami zakładu energetycznego!
Warunki, które powinny spełniać centralne zespoły wentylacyjne i zespoły rozproszone:
Rozproszone urządzenia powietrza wtórnego
• sterowanie prędkością obrotową wyłącznie
sygnałem 0-10 V urządzeń z wentylatorami EC lub
urządzeń typu V
Rozproszone urządzenia powietrza mieszanego
• Sterowanie prędkością obrotową tylko przez 0-10
V, np. przez wyposażenie regulacyjne ... -V lub
wentylatory EC
• płynne sterowanie zaworu przez 3-punktowy
nastawnik zaworu 24 V AC
• czujnik temperatury nawiewu
• termostat przeciwzamrożeniowy
Możliwości łączenia
Z centralnym zespołem Airblock C można połączyć
maksymalnie 5 urządzeń powietrza mieszanego i
maksymalnie 5 urządzeń powietrza wtórnego.
Wykonanie instalacji
Po rozruchu elektrycznym instalacji technik serwisowy
firmy Kampmann przeprowadza test działania i
udziela instruktażu.
Centralne zespoły wentylacyjne
• Airblock C, tylko w wersji z wentylatorami EC i
klapą obejściową 230 V
Kampmann.de
Kampmann.de
_________________________ Bydgoszcz Telefon +48 52 5836536
_________________________ Łęczyca Telefon +48 24 72 19186
Download