Klasyfikacja kosztów do celów kontroli

advertisement
Klasyfikacja kosztów
do celów kontroli.
System rachunku
kosztów.
2
Wstęp
Podstawowym czynnikiem decydującym o poziomie efektywności gospodarowania
czynnikami produkcji jest poziom ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo.
Koszty są jednym z głównych wskaźników ekonomicznych działalności
przedsiębiorstwa na rynku. Znajomość kosztów działalności przedsiębiorstwa jest
niezbędna do zarządzania nimi.
Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej ciągle
poszukują sposobów zwiększenia zysku. Czołowe miejsce w tej dziedzinie zajmuje
polepszenie efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz utrzymanie na
możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Dążenie do bardziej racjonalnego gospodarowania czynnikami produkcji powoduje
ciągłe zainteresowanie poziomem ponoszonych kosztów. Rozważania ekonomiczne
bazujące na danych dotyczących kosztów zajmują centralne miejsce w rachunkach
decyzyjnych. Większość decyzji kierowniczych opiera się bowiem na informacjach
kosztowych. W modelach decyzyjnych koszty pełnią rolę zarówno parametrów, jak i
kryteriów wyboru.1
Celem przygotowanej pracy jest przybliżenie problemu kontroli w kosztach oraz
przedstawienie rachunku kosztów stałych oraz rachunku kosztów zmiennych ich zalet,
wad, a także różnic występujących między nimi.
1
Nowak Edward Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, 2006
3
1. Kontrola w kosztach
Koszty definicja według Ustawy o Rachunkowości
Koszty w UR są to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia
wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą
do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż
wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli2
Kryteria klasyfikacji kosztów eksponują głównie potrzeby kalkulacji i podejmowania
decyzji, natomiast pomijają koszty jako narzędzie kontroli w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Racjonalność działalności przedsiębiorstwa wymaga
podporządkowania kosztów do poszczególnych komórek organizacyjnych, które są
odpowiedzialne za kształtowanie ich wysokości. Komórki odpowiedzialne za
ponoszone koszty są określane mianem ośrodków odpowiedzialności.
Ośrodek odpowiedzialności stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część
przedsiębiorstwa zarządzającą określonymi zasobami.
Rachunek kosztów to ogół czynności zmierzających do ustalenia wysokości
nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej, poniesionych w przedsiębiorstwie w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem3
2
3
Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994r Dz. U. nr 121 pozycja 591
Edyta Duda-Piechaczek: Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej, 2007
4
Rachunek kosztów jest ważnym elementem systemu rachunkowości. Ze względu na
swoją specyfikę jest on wyodrębnionym podsystemem informatycznym w systemie
ewidencyjnym rachunkowości. Rachunek kosztów oznacza zespół działań
zmierzających do ustalenia w różnych aspektach wysokości ponoszonych przez
przedsiębiorstwo kosztów, w powiązaniu z efektami działalności. Zagadnienia
ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów mogą być rozwiązywane przy zastosowaniu
różnych wariantów kosztów w zależności od różnych czynników a w szczególności od
wielkości jednostki gospodarczej4
Elementy rachunku kosztów ( ujęcie wąskie): pomiar kosztów, ewidencja kosztów,
rozliczanie kosztów na miejsca powstawania oraz rodzaje produktów, kalkulacja
kosztów, sporządzanie sprawozdań o kosztach W szerokim ujęciu rachunek kosztów
obejmuje ponadto: planowanie kosztów, analizę kosztów
Wychodząc z istoty rachunku kosztów, jego zadania możemy sprowadzić do:
1. Poznania poniesionych kosztów w różnych przekrojach oraz w okr czasie. Istotne jest
ustalenie, gdzie zostały poniesione koszty, w jakiej wysokości i na co poniesione.
2. Tworzenia podstaw ustalania cen. Wprawdzie w gospodarce rynkowej metoda
kosztowa ustalania cen na wyroby i usługi jest rzadziej stosowana niż w gospodarce
planowanej centralnie, to jednak należy stwierdzić, że związek cen i kosztów zawsze
występuje w przedsiębiorstwie. Umożliwiają one uzyskanie informacji o tym, czy
produkcja wyrobu A jest bardziej opłacalna oraz czy bardziej opłacalna jest wyrobu A,
czy wyrobu B5.
Rachunek kosztów może być także bardzo pomocny w podejmowaniu decyzji, czyli
procesie kształtowania przyszłych kosztów. W tym przypadku zadaniem kosztów jest:
Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz, Rachunkowość od Podstaw, Warszawa 1997r.
E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE
2004
4
5
5
a) Przewidywanie rezultatów zamierzonych decyzji, czyli planowanie kosztów
b) Gromadzenie danych o faktycznych efektach zrealizowanych decyzji
c) Porównanie faktycznych efektów z przewidywaniami
d) Podejmowanie działań korekcyjnych, jeśli okaże się, iż realizowane decyzje nie
przynoszą spodziewanych efektów.
Znajomość kosztów stałych i kosztów zmiennych jest podstawą wielu decyzji w
przedsiębiorstwie, takich jak:
- ile należy wytworzyć wyrobów, aby pokryć koszty zmienne i koszty stałe,
- ile należy wytworzyć wyrobów, aby zapewnić przedsiębiorstwu określoną kwotę
zysku,
- o ile należy zwiększyć wielkość produkcji, aby obniżyć koszty jednostkowe i osiągnąć
zakładany przyrost zysku,
- czy do osiągnięcia pożądanego wzrostu wielkości produkcji należy zakupić dodatkowe
maszyny i urządzenia produkcyjne, czy nie,
- jaki system płac należy zastosować dla kierownictwa przedsiębiorstwa, które
systematycznie zwiększa rozmiary produkcji6.
W obrębie kosztów stałych wyróżniamy:
Koszty bezwzględnie stałe są całkowicie niezależne od skali produkcji. Nie podlegają
więc żadnym zmianom przy zmianach wielkości produkcji. W praktyce kosztów
bezwzględnie stałych jest niewiele; np. koszt amortyzacji ustalony metodą liniową.
Koszty skokowo stałe zachowują jednakowy poziom tylko w pewnym przedziale
wielkości produkcji, po przekroczeniu którego następuje ich skok na wyższy poziom, na
którym znowu występuje pewna ich stabilizacja do określonej wielkości produkcji.
Takim kosztem jest koszt wynajmu pomieszczeń produkcyjnych
6
K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000
6
W obrębie kosztów zmiennych wyróżniamy:
koszty zmienne proporcjonalne występują wówczas, gdy wzrostowi wielkości
produkcji towarzyszy proporcjonalny wzrost kosztów.
Koszty zmienne progresywne to koszty, które rosną szybciej od wzrostu wielkości
produkcji
Koszty zmienne degresywne występują wtedy, kiedy wraz ze wzrostem wielkości
produkcji następuje przyrost kosztów, ale w stopniu wolniejszym od przyrostu
produkcji7.
7
K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000
7
2. Rachunek kosztów pełnych (niem. Vollkostenrechnung)
polega na tym, i wszystkie koszty produkcyjne obciążają produkt. Oznacza to, że na
koszty wyrobu składają się nie tylko koszty bezpośrednie ale także przypadające nań
pośrednie koszty produkcyjne. Rachunek kosztów pełnych służy do wyceny produktu
po technicznych koszcie wytworzenie8. Podział kosztów w rachunku kosztów pełnych
Dlatego też sposób ustalenia wyniku finansowego jest następujący:
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KOSZTY WYTWORZENIA WYROBÓW
GOTOWYCH
=
WYNIK BRUTTO NA SPRZEDAŻY - KOSZTY ZARZADU I SPRZEDAŻY
=
WYNIK NA SPRZEDAŻY9
Kużdowicz P., Kużdowicz D., Skrypt do przedmiotu Podstawy rachunku kosztów
W. Gabrusiewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa
2001
8
9
8
Wady i zalety rachunku kosztów pełnych
Zalety rachunku kosztów pełnych:
1. Rachunek kosztów pełnych lepiej kalkuluje koszt wytworzenia produktu. Do kosztów
produkcyjnych, które ponosi przedsiębiorstwo zalicza się zarówno koszty zmienne, jak i
koszty stałe. Z związku z tym obydwie grupy tych kosztów powinny być skalkulowane
jako koszty produktu.
2. Rachunek kosztów pełnych podkreśla znaczenie kosztów stałych. W długim
okresie menedżerowie nie mogą koncentrować się na kalkulowaniu cen sprzedaży
jedynie na podstawie kosztów zmiennych.
3. Rachunek kosztów pełnych neutralizuje wpływ sezonowych zmian w wielkości
sprzedaży na wynik na sprzedaży przedsiębiorstwa. W przypadku gdy sprzedaż
przedsiębiorstwa ma charakter sezonowy wynik na sprzedaży wykazywany poza
sezonem będzie niższy w przypadku zastosowania rachunku kosztów zmiennych10.
Wady rachunku kosztów pełnych:
1. Pośrednie koszty produkcyjne
dzielone są według klucza. Pośrednie
koszty produkcyjne jakie ponosi przedsiębiorstwo są niezależne od wielkości produkcji
poszczególnych wyrobów i próba ich rozdzielenia na oddzielne wyroby ma charakter
sztuczny.
2. Rachunek kosztów pełnych zniekształca wpływ segmentów na wynik na sprzedaży
całego przedsiębiorstwa. Podział stałych kosztów wspólnych na zakłady bądź linie
produkcyjne nie oddaje w sposób rzetelny ich wpływu na rezultaty finansowe
przedsiębiorstwa.
E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE
2004
10
9
3. Rachunek kosztów zmiennych (niem. Teilkostenrechnung) dzieli koszty na koszty
zmienne i stałe. Przykłada szczególną wagę do kosztów, które są zależne od rozmiaru
działalności. Koszty te przypisywane są bezpośrednio do obiektów kalkulacyjnych
(produktów). W rachunku kosztów zmiennych koszty stałe, tzn. takie, których wielkość
nie zależy od rozmiaru działalności, traktowane są jako koszty okresu, tj. w całości
obciążają wynik finansowy11
Ustalenie wyniku na sprzedaży to:
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – ZMIENNE KOSZTY WYTW WYROBÓW
SPRZEDANYCH – ZMIENNE KOSZTY ZARZĄDU I SPRZEDAŻY
=
MARŻA NA POKRYCIE – STAŁE POŚREDNIE KOSZTY PRODUKCYJNE
– STAŁE KOSZTY ZARZĄDU I SPRZEDAŻY
=
WYNIK NA SPRZEDAŻY12.
Kużdowicz P., Kużdowicz D., Skrypt do przedmiotu Podstawy rachunku kosztów
W. Gabrusiewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa
2001
11
12
10
Cechy rachunku kosztów zmiennych (zalety i słabości)
Rachunek kosztów zmiennych ma wiele zalet. Do najważniejszych z nich należy
zaliczyć to, że:
• emituje realne informacje o jednostkowym koszcie zmiennym wyrobu oraz kosztach
zmiennych całego przedsiębiorstwa; te ostatnie wynikają z zależności wielkości
produkcji i wielkości zużycia czynników produkcji;
• kontroluje proces tworzenia się kosztów w przedsiębiorstwie...
• ułatwia przedsiębiorstwu podejmowanie bardziej trafnych decyzji cenowych...
• dostarcza rzetelnego kryterium decyzyjnego w postaci jednostkowej marży brutto...
• umożliwia syntetyczną i szybką ocenę przedsiębiorstwa z punktu widzenia dwóch
kryteriów - zysku i marży brutto;
• sprzyja rozwijaniu myślenia popytowo-podażowego nastawionego na określenie tego,
co przedsiębiorstwo może sprzedać i co powinno produkować;
• ułatwia przedsiębiorstwu podejmowanie decyzji pozwalających na szybsze
dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku;
• zmniejsza niebezpieczeństwo zamrożenia środków finansowych w zapasach
produkcji nie zakończonej;
• stwarza podstawy do decentralizowania procesu zarządzania w przedsiębiorstwie i
tym samym tworzy warunki do ustalania odpowiedzialności poszczególnych jednostek
wewnętrznych za uzyskane przychody i poniesione koszty
11
Wady rachunku kosztów zmiennych
• możliwość wystąpienia praktycznych trudności z podziałem kosztów na koszty stałe i
koszty zmienne;
• skracania horyzontu czasowego w podejmowaniu decyzji, co może mieć niekorzystny
wpływ na decyzje długookresowe, które są podejmowane na podstawie kosztów
pełnych;
• skupianie uwagi na marży brutto, co może być przyczyną nienależytego
dowartościowania rangi kosztów stałych, które w wielu przedsiębiorstwach mają
tendencje wzrostu;
• odchodzenie od zasady przeciwstawiania przychodom kosztów uzyskania
przychodów, wymaganej w rachunkowości finansowej i sprawozdaniach finansowych
Porównanie rachunku kosztów pełnych z rachunkiem kosztów zmiennych
(graficzna postać)
Źródło: Warnecke H.J. (1993), s. 140)
12
Porównanie rachunku kosztów
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów zmiennych
Użytkowany dla potrzeb zewnętrznych i
wewnętrznych
Przydatny przy podejmowaniu decyzji
długoterminowych
Wynik na sprzedaży zależy od
wielkości produkcji i sprzedaży
Mało
przydatny
przy
kontroli
działalności segmentów
Zwiększa wpływ zapasów na wynik na
sprzedaży
Dzieli stałe koszty produkcyjne na
poszczególne wyroby
Użytkowany dla potrzeb wewnętrznych
Przydatny przy podejmowaniu decyzji
krótkookresowych
Wynik na sprzedaży zależny od
wielkości sprzedaży
Przydatny do monitorowania
działalności segmentów
Niweluje wpływ zapasów na wynik na
sprzedaży
Traktuje wszystkie koszty stałe jako
koszty okresu.
Odmienne podejście do stałych kosztów produkcyjnych sprawia, że w przypadku
zróżnicowania wielkości produkcji i sprzedaży występują różnice w wysokości wyniku
finansowego. Możliwe są następujące warianty:
1. Produkcja wyższa od sprzedaży - wynik na sprzedaży wyższy przy zastosowaniu
rachunku kosztów pełnych.
2. Produkcja niższa od sprzedaży - wynik na sprzedaży wyższy przy zastosowaniu
rachunku kosztów zmiennych.
3. Produkcja równa sprzedaży - wynik na sprzedaży równy przy zastosowaniu obydwu
rachunków kosztów13.
13
I. Sobańska Rachunek kosztów Podejście operacyjne i strategiczne
13
Podsumowanie
Koszty w przedsiębiorstwie są bardzo ważnym elementem, pozwalają sprawdzić
efektywność firmy jak również ocenić jej pracę. Porównując koszty z przychodami
można w najłatwiejszy sposób sprawdzić czy podjęte działania, projekty były opłacalne
i jaki płynie z nich zysk.
Przedsiębiorstwo musi umiejętnie wykorzystywać swoje zasoby rzeczowe, ludzkie,
informacyjne i finansowe . Zasoby te powinny być wykorzystywane efektywnie i
racjonalnie, gdyż ma to wpływ na poziom ponoszonych kosztów przez
przedsiębiorstwo. Tym samym kadra zarządzająca musi właściwie zarządzać kosztami
wykorzystania tych zasobów. Muszą być właściwie zaplanowane procesy
technologiczne i ich obsługa, np. organizacja przepływu prefabrykatów na linii
produkcyjnej, w których wykorzystuje się wymienione wcześniej zasoby. Również
powinny być zidentyfikowane i zaplanowane wszystkie działania związane z
pozyskaniem klienta i sprzedażą produktu, gdyż przy tych działaniach zasoby też są
zużywane i w konsekwencji odzwierciedla się to w koszcie oferowanego produktu lub
usługi. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych problemów
związanych z zarządzaniem kosztami przedsiębiorstwa14
14
Controlling i Rachunkowość Zarządcza Nr 12/2001
14
15
Download