rachunek kosztów zmiennych porownanie z rachunkiem

advertisement
Rachunek
Rachunek
kosztów
pełnych
kosztów
zmiennych (niepełnych)
Oparty jest na następującej filozofii:
 Zostały
poniesione określone koszty i
wyprodukowane określone wyroby, dlatego
wszystkie koszty, jakie powstały w
przedsiębiorstwie są kosztami tych
wyrobów.
 Ze
względu na możliwość przypisania kosztów
poszczególnym wyrobom w rachunku kosztów
pełnych są one dzielone na koszty
bezpośrednie i pośrednie.
 koszty
całkowite dzieli się na koszty
bezpośrednie oraz koszty
pośrednie produkcji(wolne).
k = kc * x
koszt całkowity =
jednostkowy koszt
pełny * rozmiary
produkcji
Rachunek
kosztów pełnych jest oparty na kosztach
historycznych, czyli kosztach już wcześniej
poniesionych.
Grupuje
koszty według podmiotów, miejsc
powstawania oraz wyrobów.
Model rachunku kosztów pełnych zakłada, że na
wysokość całkowitych kosztów danego przedsiębiorstwa
wpływ ma tylko jedna zmienna - wielkość produkcji.

Rachunek
kosztów pełnych spełnia swoje zadanie w
sposób właściwy wtedy, kiedy zdolność produkcyjna
przedsiębiorstwa będzie w pełni wykorzystana oraz
kiedy udział kosztów pośrednich w kosztach całkowitych
będzie relatywnie niski.

wszystkie koszty produkcji są rozliczane na wytworzone
wyroby gotowe i produkcję w toku (uwzględnia się tutaj
zasadę wyceny produktu według pełnego kosztu
wytworzenia).

koszty nieprodukcyjne nie są wliczane do kosztu wytworzenia
produktu (są odnoszone bezpośrednio na wynik finansowy)

W tym modelu koszt jednostkowy wyrobów odzwierciedla
pełne zużycie zasobów jakie miało miejsce w celu
wytworzenia tego wyrobu. Koszty bezpośrednie są
identyfikowane na podstawie dokumentów źródłowych,
natomiast wszystkie inne koszty stanowią koszty pośrednie
produkcji.

W rachunku tym stosuje się zasadę proporcjonalności kosztów
pośrednich do wyceny produktów w jednostkowym koszcie
pełnym. Tzn. koszt jednostkowy wyrobu ustalony na
podstawie pełnego zużycia wszystkich czynników produkcji.

Rozliczenia kosztów pośrednich dokonuje się za pomocą
różnych kluczy podziałowych, które mają zapewnić
proporcjonalny podział kosztów pośrednich na wytworzone
produkty.
Model rachunku
kosztów pełnych
zakłada, że na poziom
kosztów wpływa tylko
jedna zmienna
objaśniająca, tj.
rozmiary produkcji, co
powoduje uśrednienie
wszystkich kosztów, a
przy niepełnym
wykorzystaniu
zdolności
produkcyjnych,
znaczną deformację
kosztu
jednostkowego.

Wycena zapasów
produkcji (wyrobów,
półfabrykatów)
następuje na poziomie
pełnego kosztu
produkcji, tj. wraz z
kosztami stałymi
(część kosztów
wydziałowych).

systemie rachunku kosztów pełnych wynik operacyjny stanowi
różnicę między przychodem ze sprzedaży a kosztami produkcji
sprzedanych wyrobów i kosztami okresu.
W
Uśrednione
koszty jednostkowe będą tym wyższe im niższy jest
poziom rozmiarów produkcji. Zatem przy niepełnym wykorzystaniu
zdolności wytwórczych informacje kosztowe są zdeformowane, co
może prowadzić do błędnych decyzji, np. cenowych.
Im mniejszy popyt tym mniejsze wykorzystanie zdolności
wytwórczych, a więc wyższe koszty jednostkowe z tytułu kosztów
stałych pogotowia zdolności produkcyjnych, tym wyższe ceny na te
produkty, jeszcze mniejszy popyt itd., co określa się mianem
"błędnego koła". Wynika stąd, że w krótkim okresie przy niepełnym
wykorzystaniu potencjału produkcyjnego rachunek kosztów pełnych
nie generuje informacji odpowiednich do podejmowania decyzji.

Postanowiono
więc odróżnić koszty produktów od kosztów
gotowości do produkcji i to dało początek systemowi rachunku
kosztów opartemu na kosztach zmiennych (częściowych) i marży
(wkładzie na pokrycie kosztów stałych i zysku).

podkreślenie znaczenia kosztów stałych

lepsza kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobu (wkalkulowanie w koszt
produktu zarówno kosztów zmiennych jak i kosztów stałych)

niwelowanie wpływu sezonowych zmian sprzedaży na wynik ze sprzedaży.
Jeżeli zastosujemy rachunek kosztów zmiennych do jednostki której
sprzedaż cechuje się sezonowością, to wynik ze sprzedaży poza sezonem
będzie niższy niż sprzedaż w sezonie.

jest on przystosowany do wymogów sprawozdawczości zewnętrznej.



możliwość zastosowania rachunków kosztów działań
sporządzanie sprawozdań finansowych
analiza różnych rodzajów produktów lub form działalności
Należy podkreślić również, że rachunek kosztów pełnych jest przydatny w
podejmowaniu decyzji długookresowych, ponieważ w długim okresie
przychody ze sprzedaży powinny pokryć wszystkie koszty przedsiębiorstwa.
a) Koszty produkcyjne:
Materiały bezpośrednie
Robocizna bezpośrednia
Pozostałe koszty bezpośrednie
b) Koszty nieprodukcyjne
Koszty zarządu
Koszty sprzedaży
Dlatego też sposób ustalenia wyniku finansowego jest
następujący:
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KOSZTY WYTWORZENIA
WYROBÓW GOTOWYCH = WYNIK BRUTTO NA
SPRZEDAŻY - KOSZTY ZARZADU I SPRZEDAŻY =
WYNIK NA SPRZEDAŻY
 Sztuczny charakter podziału kosztów pośrednich na poszczególne
wyroby. Koszty pośrednie ponoszone przez jednostkę są niezależne od
wielkości produkcji poszczególnych wyrobów.
 Trudność w ocenie wpływu poszczególnych działów na wynik ze
sprzedaży całego przedsiębiorstwa.
 Ograniczanie kosztów do kategorii bezpośrednich i pośrednich
 Jego przydatność do zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym w
warunkach gospodarki rynkowej uległa znacznemu ograniczeniu.
 Był bowiem bardziej nastawiony na wspomaganie przedsiębiorstwa
funkcjonującego w trudnych warunkach rynkowych.
 Rachunek ten pozbawia przedsiębiorstwo wiedzy o zachowaniu się
kosztów pod wpływem wahań w wykorzystaniu zdolności produkcyjnej
przedsiębiorstwa.
Kosztami stałymi są koszty, które nie
reagują na zmiany wielkości
produkcji lub działalności w pewnym
okresie takie jak amortyzacja
środków trwałych obliczana metodą
liniową, wynagrodzenia stałego
personelu. Kosztów stałych nie
rozlicza się na poszczególne produkty
(wyroby; półfabrykaty, roboty), lecz
wlicza się je w całości do kosztu
własnego sprzedaży danego okresu.
Historycznie późniejszy wykształcił się na bazie krytyki kosztów
pełnych

Koszty zmienne charakteryzują się
tym, że reagują na zmiany wielkości
produkcji lub działalności.
Typowymi pozycjami kosztów
zmiennych są koszty zużycia
surowców i materiałów
bezpośrednich, wynagrodzenia
pracowników akordowych, zwłaszcza
w systemie akordu prostego, gdy
płaca jest obliczana proporcjonalnie
do liczby wykonanych jednostek
produkcji itp. Kalkulacja produktów
gotowych i produkcji nie zakończonej
obejmuje tylko ustalanie kosztów
zmiennych, co ułatwia czynności
kalkulacyjne.
funkcja kosztów
całkowitych ma postać
k = kz * x + ks
koszty całkowite =
jednostkowe koszty
zmienne * rozmiary
produkcji + koszty stałe
Rachunek
kosztów zmiennych w praktyce gospodarczej to najwcześniej
stosowany rachunek do bieżącego zarządzania firmą w krótkim
horyzoncie czasowym. Opiera się na rozdzieleniu kosztów na koszty
stałe i zmienne.
zmierza
do przypisania wyrobom tylko części poniesionych w
przedsiębiorstwie kosztów, a mianowicie kosztów zmiennych.
Koszty
stałe są w rachunku kosztów zmiennych traktowane nie tyle
jako koszty produkcji, ile jako koszty gotowości do produkcji. W związku
z tym są przyjmowane jako koszty okresu i bezpośrednio odnoszone na
wynik finansowy
Podział kosztów na koszty stałe i koszty zmienne oraz wycena
produktów tylko na podstawie kosztów zmiennych , czyli tych kosztów
które są bezpośrednio związanych z wytworzonymi produktami.

Nadwyżka przychodów nad kosztami zmiennymi , nazywana marża
brutto ma pokryć koszty stałe i zapewnić przedsiębiorstwu zysk .

koszty
całkowite przedsiębiorstwa są dzielone na koszty stałe i koszty zmienne
koszty
podmiotów wewnętrznych są agregowane również zgodnie z ich charakterem
zmienności względem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.
produkty
finalne, półfabrykaty i produkcja niezakończona są wyceniane tylko w
kosztach zmiennych wytworzenia.
produkty
sprzedane są wyceniane w koszcie zmiennym sprzedanych produktów.
grupowane
dla podmiotów wewnętrznych koszty stałe tworzą łączną sumę kosztów
okresu.
W
rachunku kosztów zmiennych wszystkie koszty przedsiębiorstwa najczęściej
odzwierciedlane są w ujęciu rodzajowym (rachunek kosztów rodzajowych),
podmiotowym (podmiotowy rachunek kosztów) i przedmiotowym (rachunek kosztów
nośników).
a) Koszty produkcyjne
b) Koszty pośrednie, które dzielą się na wydziałowe, czyli:
Pośrednie koszty zmienne produkcji
Pośrednie stałe koszty produkcji
c) Koszty nieprodukcyjne
-Koszty zarządu
-Koszty sprzedaży
Ustalenie wyniku na sprzedaży to:
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – ZMIENNE KOSZTY
WYTWORZENIA WYROBÓW SPRZEDANYCH - ZMIENNE
KOSZTY ZARZĄDU I SPRZEDAŻY = Marża na pokrycie(
marża brutto) – stałe pośrednie koszty produkcyjnestałe koszty zarządu i sprzedaży =WYNIK NA
SPRZEDAŻY.
generowanie
informacji potrzebnych w procesie
podejmowania decyzji, zwłaszcza w krótkim okresie
(szczególnie przydatny w warunkach niepełnego
wykorzystania zdolności wytwórczych)
wyeliminowanie
finansowy.
wpływu poziomu zapasów na wynik
uproszczenie
oceny efektywności wyników osiąganych
przez różne jednostki wewnętrzne z punktu widzenia zysku
i marży pokrycia.
odzwierciedlenie
wpływu zmian stopnia wykorzystania
zdolności produkcyjnych na poziom kosztów.
ułatwienie
podejmowania decyzji, które pozwalają na
dostosowanie się przedsiębiorstwa do zmian rynkowych,
kontrolę procesu tworzenia się kosztów w
przedsiębiorstwie, a zwłaszcza wielkość i strukturę kosztów
stałych, które są w dużym stopniu zależne od posiadanego
potencjału produkcyjnego.

ułatwia ocenę rentowności produktów.
emituje realne informacje o jednostkowym koszcie
zmiennym wyrobu oraz kosztach zmiennych całego
przedsiębiorstwa; te ostatnie wynikają z zależności
wielkości produkcji i wielkości zużycia czynników
produkcji.

NADWYŻKA
PRZYCHODÓW NAD
KOSZTAMI
ZMIENNYMI,
NAZYWANA MARŻĄ
BRUTTO MA POKRYĆ
KOSZTY STAŁE I
ZAPEWNIĆ
PRZEDSIĘBIORSTWU
ZYSK!!!
kontroluje proces tworzenia się kosztów w
przedsiębiorstwie.

ułatwia przedsiębiorstwu podejmowanie bardziej
trafnych decyzji cenowych

dostarcza
rzetelnego kryterium decyzyjnego w postaci
jednostkowej marży brutto
umożliwia syntetyczną i szybką ocenę przedsiębiorstwa
z punktu widzenia dwóch kryteriów - zysku i marży brutto

ułatwia
przedsiębiorstwu podejmowanie decyzji
pozwalających na szybsze dostosowanie się do zmian
zachodzących na rynku.
W rachunku kosztów
zmiennych istotną rolę
odgrywa marża brutto
(marża pokrycia kosztów
stałych i zysku ze
sprzedaży) równa różnicy
między przychodami ze
sprzedaży a kosztami
zmiennymi sprzedanych
produktów. Marża brutto
stanowi podstawę oceny
rentowności produktów.
Ze sprzedaży produktów
jednostka gospodarcza
powinna uzyskać taką
marżę, która nie tylko
zapewni pokrycie kosztów
stałych, lecz również
pozwoli na osiągnięcie
zysku. Jeżeli całość
kosztów stałych zostaje
pokryta z marży brutto, to
przy niezmiennych
cenach, strukturze
asortymentowej,
gatunkowości produkcji
itp. wielkość zysku ze
sprzedaży zależy
bezpośrednio od
wytworzonej i sprzedanej
produkcji.
zmniejsza niebezpieczeństwo zamrożenia
środków finansowych w zapasach produkcji nie
zakończonej.

stwarza podstawy do decentralizowania procesu
zarządzania w przedsiębiorstwie i tym samym
tworzy warunki do ustalania odpowiedzialności
poszczególnych jednostek wewnętrznych za
uzyskane przychody i poniesione koszty.

kontroluje proces tworzenia się kosztów w
przedsiębiorstwie , zwłaszcza wielkość i strukturę
kosztów stałych

umożliwia szybką ocenę przedsiębiorstwa z
punku zysku i marży brutto

niedostosowanie
do zasady współmierności kosztów i przychodów
wymaganej w rachunkowości finansowej
praktyczne problemy z obiektywnym podziałem kosztów całkowitych na
stałe i zmienne, utrudnione możliwości zastosowania w procesie
podejmowania decyzji długookresowych.
możliwość wystąpienia praktycznych trudności z podziałem kosztów na
koszty stałe i koszty zmienne.
skracania horyzontu czasowego w podejmowaniu decyzji, co może mieć
niekorzystny wpływ na decyzje długookresowe, które są podejmowane na
podstawie kosztów pełnych
 skupianie uwagi na marży brutto, co może być przyczyną nienależytego
dowartościowania rangi kosztów stałych, które w wielu przedsiębiorstwach
mają tendencje wzrostu
odchodzenie od zasady przeciwstawiania przychodom kosztów uzyskania
przychodów, wymaganej w rachunkowości finansowej i sprawozdaniach
finansowych
 kompletność marży brutto / marża ma pokryć koszty i zysk /
 zbyt duża grupa kosztów stałych
 konieczność stosowania dualnego rachunku kosztów i wyników dla
sprawozdawczości finansowej
mała przydatność do rozwiązywania problemów długookresowych
RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH

w rachunku kosztów pełnych wynik zależy
od wielkości produkcji i sprzedaży

Produkty są obciążone zarówno kosztami
zmiennymi jak i stałymi

Pozwala na precyzję rozliczonych kosztów

Zestawia koszty pełne z przychodami co
może być przyczyna zdeformowania kosztu
jednostkowego wyrobu i zysku
jednostkowego.

Zachowuje relację pomiędzy produkcją , a
sprzedażą w długim okresie. Nieelastyczny
w decyzjach krótkookresowych

Jest skomplikowany i nastawiony na
dokładną kontrolę procesów produkcji

Jest przydatny w planowaniu
długookresowym

Pozwala na wybór decyzji w długim okresie

Służy sprawozdaniom finansowym zew.

Wynik finansowy jest funkcją wielkości
produkcji co może przejawiać się w
spadku zysku przy wzroście sprzedaży
RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH










w rachunku kosztów zmiennych wynik
zależy tylko od wielkości sprzedaży
produktom, przypisuje się tyko koszty
zmienne( koszty stałe nie obciążają
produktów lecz są traktowane jako koszty
okresu sprawozdawczego i w całości
odnoszone na wynik tego okresu.
służy do analizowania możliwości obniżki
kosztów
Zestawia przychody z kosztami zmiennymi
co pozwala na korzystanie z marży na
pokrycie kosztu jednostkowego i globalnego
Jest elastyczny w decyzjach
krótkookresowych
Jest prosty i daję sygnały alarmowe o rynku
Jest przydatny w planowaniu
krótkookresowym
Pozwala na poszukiwanie optymalnych
wyborów
Służy sprawozdaniom wew. Kontrolo wynikowym
Wynik finansowy jest funkcją wielkości
sprzedaży , co oznacza ,ze wzrost
sprzedaży przy stałej strukturze kosztów i
stałej cenie zawsze powoduje wzrost
zysku.
Odmienne podejście r.k.p. i r.k.z. do
wyceny zapasów powoduje
zróżnicowanie wielkości WF w obu
rodzajach rachunków
Jednakowy wynik finansowy otrzymuje
się tylko wtedy kiedy wielkość sprzedaży
odpowiada wielkości produkcji, czyli
kiedy nie ulegają zmianie zapasy
wyrobów gotowych. Natomiast
konsekwencja zmiany zapasów jest
odmienna wielkość wyniku finansowego
w obu rodzajach kosztów
Jeżeli wielkość wytworzonej produkcji jest większa
o wielkości sprzedaży wyrobów to WF na sprzedaży
ustalony w rachunku kosztów pełnych jest wyższy
od wyniku obliczonego za pomocą rachunku
kosztów zmiennych.
Jeżeli rozmiary sprzedaży wyrobów przewyższają
rozmiary produkcji to WF na sprzedaży ujęty w
rachunku kosztów pełnych jest niższy od wyniku
rachunku kosztów zmiennych
Kiedy rozmiary produkcji w poszczególnych
okresach są sobie równe , wówczas WF na
sprzedaży jest jednakowy zarówno w r.k.p. jak jak
r.k.z.
Natomiast w odniesieniu do wyceny zapasów
wyrobów nie sprzedanych należy stwierdzić ,ze ich
wartość jest zawsze niższa w rachunku kosztów
zmiennych ze względu na przyjęty sposób wyceny.
Patrycja Pszczółkowska
Download