Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury Edycja 2017 Instrukcja

advertisement
Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury
Edycja 2017
Instrukcja wypełnienia wniosku:
Informacje o beneficjencie:
Informacje o beneficjencie ( nazwa, adres, telefon, e-mail)
Pełna nazwa instytucji, która wnioskuje o grant, z którą będzie podpisywana umowa na
realizację projektu, dokładny adres, telefon stacjonarny lub komórkowy i e-mail .
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu oraz kontakt z organizatorem (imię,
nazwisko, tel, e-mail, adres)
Osoba nadzorująca całość projektu, która będzie kontaktować się z organizatorem i
odpowie na wszystkie pytania odnośnie realizacji projektu, Proszę podać imię, nazwisko,
funkcje, adres, telefon oraz e-mail
Imię i nazwisko osob-/y uprawnionych do podpisania umowy (imię, nazwisko,
funkcja, tel, e-mail, adres)
Osoba lub wykaz osób, które zgodnie z dokumentami formalnymi (akt założycielski, KRS,
inne) są uprawnione i będą podpisywać umowę na realizację projektu. Może być to ta
sama osoba, która odpowiada za realizację projektu.
Dane rachunku bankowego wnioskodawcy (nr rachunku, właściciel, nazwa i adres
banku)
Wskazanie właściciela rachunku i podanie jego danych nr konta . W przypadku szkół i
przedszkoli dopuszczalne jest wskazanie rachunku bankowego placówki lub Rady
Rodziców.
Osoba odpowiedzialna za rozliczenie finansowe projektu (imię, nazwisko, tel, e-mail,
adres)
Dane kontaktowe osoby, która będzie przygotowywała sprawozdanie finansowe z
realizacji projektu (zestawienie FV oraz kopie dokumentów księgowych) – może być to ta
sama osoba, która będzie koordynować projekt, nie ma obowiązku zatrudniania
księgowego.
Informacje o projekcie:
Nazwa projektu: najlepiej krótka, chwytliwa, łatwa do zapamiętania, zachęcająca do
czytania i zapoznania się z całym projektem.
Wybór kategorii: Wybierz jedną z 3 kategorii
Kategoria nr 1 : OCHRONA LOKALNYCH ZASOBÓW WODNYCH
Kategoria nr 2: SEGRAGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH
Kategoria nr 3: EKOINNOWACJE
Celu projektu: Napisz ,co chcesz zmienić proponowanym projektem, w jaki sposób na
kogo lub na co wpłynie. Cel powinien być konkretny, mierzalny i osiągalny w założonym
czasie, wpisany w tematykę konkursu, realny do osiągnięcia i możliwy do weryfikacji
(mierzalny). Skoncentruj się przede wszystkim na celach lokalnych. Możesz podać jeden
ogólny cel lub kilka mniejszych
Streszczenie projektu: Jest to tzw. „wizytówka projektu”, czyli podsumowanie, które
powinno zawierać najważniejsze kwestie –o co chodzi w projekcie, kto i dlaczego go
realizuje, do kogo jest on skierowany, jak projekt będzie realizowany i jakie efekty
przyniesie, na co zostanie przeznaczona dotacja – ogólne, krótkie zebranie
najważniejszych informacji z całego projektu.
Osoby zaangażowane w projekt:
Wypisz wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu wraz z funkcjami jakie będą
pełnić. Zaznacz jeśli dana osoba ma tytuł naukowy lub ukończony kurs, certyfikat lub inne
kompetencje związane z tematyką projektu.
Do kogo kierowany jest projekt:
Opisz grupę docelową i określ zasięg projektu, kim będą bezpośredni i pośredni
uczestnicy działań oraz dodaj szacunkową liczbę osób do których trafia projekt ( np. ilość
uczestników warsztatów, szkoleń, wycieczek)
Na jakie lokalne potrzeby projekt odpowiada?
Opisz, dlaczego uważasz, że Twój projekt jest potrzebny? Co zmieni w Twojej
społeczności? Zastanów się, jakie problemy związane z ochroną środowiska dotykają
Twojego miejsca zamieszkania lub pracy i jak możesz na nie wpłynąć.
Zaplanowane działania, sposoby ich przeprowadzenia i metody pracy
Maksymalnie uszczegółowiony opis wszystkich działań oraz form i metod ich realizacji.
Spodziewane efekty/rokowania projektu
Napisz o efektach materialnych/rzeczowych, tych trwałych, które powstaną w ramach
projektu (np. posadzenie drzewa, ) oraz o tych związanych z jego nagłośnieniem,
promocją ( np. informacja w lokalnej gazecie, funpage na facebooku, spotkanie w
lokalnym klubie dyskusyjnym, dokumentacja fotograficzna).
Czas trwania projektu /harmonogram
Zaplanowane działania i określenie czasu potrzebnego, aby go zrealizować w formie
tabelki/kalendarza. Uwzględnij etap przygotowań, samej realizacji oraz podsumowania
danego działania. Pamiętaj o uwzględnieniu terminów wynikających z regulaminu,
aspektów prawnych, bezpieczeństwa oraz pogody (np. drzewa sadzi się wiosną i jesienią).
Analiza zagrożeń projektu wraz z propozycją rozwiązań/alternatywy
Wypisz wszystkie potencjalne przeszkody jakie może napotkać Twój projekt. Napisz, na
które z nich masz wpływ i podaj przykładowe rozwiązania. Weź pod uwagę harmonogram
oraz wszystkie planowane działania.
Wkład własny
Wszystko to co wnosisz/wnosicie od siebie w ten projekt. Napisz o swoich talentach,
osiągnięciach, umiejętnościach i kompetencjach takich jak: komunikatywność, otwartość,
znajomość języka obcego, oprogramowania. Istotne są również wcześniejsze
doświadczenia, dostęp do rzeczy lub przestrzeni. Wszystko to co może dodatkowo
wpłynąć na sukces.
Jeśli planujesz finansowy wkład własny (nie jest wymagany) lub możesz liczyć na pomoc
sponsorów, rady rodziców lub innych osób czy instytucji, pamiętaj o dołączeniu do
wniosku gwarancji finansowania bądź wkładu rzeczowego (potrzebne jest pismo –
oświadczenie, że ów sponsor rzeczywiście decyduje się projekt wesprzeć w taki właśnie
sposób).
Referencje.
Załącz skan referencji od instytucji/podmiotów (maxymalnie 5), z którymi realizowałeś w
przeszłości projekty lub tych, które popierają projekt o którym piszesz.
Zgody i pozwolenia niezbędne do działań inwestycyjnych/zrealizowania projektu:
Jeśli Twój projekt wymaga skorzystania z dóbr lub mienia osób trzecich załącz pisemną
zgodę lub zaznacz, że o taką zgodę będziesz się starać.
Planowane wydatki/budżet:
Napisz na co planujesz wydać pozyskane pieniądze. Podaj przejrzysty spis planowanych
wydatków, w którym każda pozycja opatrzona będzie konkretnym uzasadnieniem.
Download