Zestaw zadań dla klasy drugiej Jeżeli ocena końcoworoczna jest

advertisement
Zestaw zadań dla klasy drugiej
Jeżeli ocena końcoworoczna jest pomiędzy 2/3, 3/4 lub 4/5 jest możliwość
poprawienia jej na wyższą.
Aby poprawić ocenę należy napisać dwa programy w C/C++ z wybranych zadań
i wysłać je na adres [email protected] do dnia 8 czerwca 2012. W przypadku
zaliczania przedmiotu na ocenę dostateczną proszę wykonać trzy zadania.
Lista zadań z podziałem trudności znajduje się poniżej:
Na ocenę dostateczną:
1. Napisz program, który wczyta z klawiatury wartości dwóch liczb rzeczywistych,
obliczy ich iloraz i wyświetli wynik na ekranie monitora. Wykorzystaj
konstrukcję warunkową do sprawdzenia czy druga z podanych przez
użytkownika liczb jest różna od zera.
2. Napisz program, który wczyta 3 liczby całkowite (podane przez użytkownika)
i następnie wypisze największą z nich. Na przykład po przeczytaniu liczb
-3, 12, 5 program powinien wypisać liczbę 12. Użyj tablic.
3. Napisz program, który wyliczy silnie z podanej przez użytkownika liczby
z zakresu 0-100 metodą iteracyjną. W znaku komentarza opisz, czym różni się
metoda iteracyjna od rekurencyjnej
Na ocenę dobrą:
1. Napisz program, który czyta trzy liczby naturalne (nieprzekraczające 10000)
i sprawdza, czy mogą one być długościami boków trójkąta na płaszczyźnie.
Twój program powinien wypisać jedną linijkę tekstu zawierającą słowo TAK
lub NIE. Na przykład dla danych wejściowych 2 7 5 Twój program powinien
wypisać słowo NIE, natomiast dla danych wejściowych 3 4 5 Twój program
powinien wypisać słowo TAK.
2. Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą podaną przez użytkownika
z zakresu 0-100 i przeliczy ją na system binarny
3. Algorytm Newtona – Raphsona. Napisz program, który oblicza pierwiastek
2 stopnia z podanej liczby całkowitej. Nie wolno stosować wbudowanych
funkcji biblioteki matematycznej. Na wejściu program pobiera liczbę całkowitą
(z której będzie liczony pierwiastek) oraz dokładność, z którą zostanie
wyznaczony. Wprowadź licznik pętli. Porównaj ilość wejść do pętli
w zależności od zadanej miary dokładności.
Na ocenę bardzo dobrą
1. Napisz program, który czyta liczbę naturalną N (nie większą niż 10000),
a następnie wypisuje (w kolejnych linijkach) wszystkie pary liczb bliźniaczych
nie większych od N. Na przykład dla N = 10 program powinien wypisać 3 5
oraz 5 7. Liczby bliźniacze to takie dwie sąsiednie liczby nieparzyste, które są
jednocześnie liczbami pierwszymi np. 5 i 7, 17 i 19
2. Sortowanie przez wybór, które pobiera od użytkownika ilość liczb do
sortowania, liczby te są automatycznie wczytywane przez funkcję losującą
(zakres liczb 0-99). Na wyjściu otrzymujemy liczby wylosowane a następnie
liczby posortowane.
3. Konik polny chce się przedostać na drugą stroną drogi. Pierwszy skok może
zrobić o długości s, a ponieważ się męczy, to każdy kolejny krok robi o połowę
krótszy od poprzedniego (długość skoku zaokrąglamy w dół do liczby
całkowitej). Konik zawsze może wykonywać skok o długości 1 nie męcząc się
przy tym. Znając szerokość drogi oraz długość pierwszego skoku wyznacz ile
skoków musi wykonać konik polny, aby przedostać się na drugą stronę drogi.
Download