Uploaded by kapiwaniak7

kartkowka z alkoholi

advertisement
Kartkówka z alkoholi
Grupa I
Nazwisko i imię Kacper Waniak…………………
•
kl …8a…
Uzupełnij zdania
p.)
(3
Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w swoich cząsteczkach: –R, czyli ……grupę
alkinową…………..……………. i –OH, nazywaną
……………hydroksylowa………………………………………….. Ich wzór ogólny ma postać:
……CnH2n+1 OH……………………………., gdzie ……- OH……… jest grupą funkcyjną. Nazwy
systematyczne alkoholi, nazywanych też ……alkanolami………………………………, tworzy się od nazw
……………………alkanów…………., dodając końcówkę …ol….
2.Wykonaj polecenia.
(6
p.)
a) Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną alkoholu o 7 atomach węgla w cząsteczce.
Wzór sumaryczny: ……C7H15OH………………..
…………heptanol…………………..
Nazwa:
b) Napisz wzór sumaryczny i strukturalny oktanolu.
Wzór sumaryczny: ……C8H17OH………………..
Wzór strukturalny:
c) Napisz wzór strukturalny i nazwę alkoholu o 6 atomach wodoru w cząsteczce.
Wzór strukturalny:
C2H5OH
Nazwa:
3. Napisz i uzupełnij równania reakcji chemicznych.
etanol………
(8p.)
a) spalanie całkowite propanolu
C3H7OH + 4,5O2 ----> 3CO2 + 4H2O | x2
2C5H7OH + 9O2 ----> 6CO2 + 8H2O
………………………………………………………………………………………………
b) … C2H5OH + ……… → … CO + ………………………………………………………
c) … C4H9OH + ……… → … C + …………………………………………………………..
d) otrzymywanie etanolu
…………………………………………………………………………………………………….
4. Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalne oraz nazwę systematyczną alkoholu o 3 grupach
hydroksylowych
(3p.)
5. Oblicz procent masowy węgla w etanolu
(2p.)
mC2H5OH=2*12u+6*1u+16u=46u
6. Oblicz stosunek masowy węgla, wodoru i tlenu w pentanolu
C:H:O = 12ux5:12x1u:16ux1
C:H:O = 60:12:16
C:H:O = 15 : 3 : 4
(2p.)
7. Podaj wzór i nazwę alkoholu o masie 144 u
(2p.)
8. Podaj po dwie właściwości fizyczne i chemiczne alkoholu etylowego.
(2p.)
Download