w14-controlling-w-przedsiebiorstwie

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem/ Controlling w przedsiębiorstwie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
14 w
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
dr Marek Dziura
FORMA ZAJĘĆ
CELE PRZEDMIOTU
Wykład
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zindywidualizowanego podejścia do różnych obszarów
działalności przedsiębiorstwa, które jest realizowane przez controlling w układzie funkcji i procesów
gospodarczych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 wie jak wykorzystywać narzędzia controllingu do poprawy jakości
zarządzania przedsiębiorstwem
 student identyfikuje problemy controllingu zwłaszcza strategicznego i jest w
stanie przeanalizować obszary, które dotyczą strategicznych działań w
przedsiębiorstwie w świetle analizy dotychczasowej strategii, wyboru nowej
strategii jak również wdrożeniu i kontroli zada strategicznych
 identyfikuje podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami
controllingu
 student przedstawia procedury analityczne
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
 Zaliczenie
Umiejętności:
Umiejętności:
 Aktywność na zajęciach,
Student:
Udział w dyskusji
 student analizuje elementy systemu, tworzy raport analityczny z wnioskami o
realizacji systemu controllingu wybranego przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne:
Student:
 ma świadomość konieczności stałego dokształcania się w świetle
zmieniających się uwarunkowań otoczenia gospodarczego.
Realizowane są następujące kierunkowe efekty kształcenia:
K2_W01, K2_W08, K2_W09, K2_W16, K2_U01, K2_U06, K2_K01, K2_K04, K2_K05
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Kompetencje społeczne:
 Udział w dyskusji
Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Niestacjonarne
udział w wykładach = 14
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do wykładu = 18
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (określ jakie) =
RAZEM: 52
Liczba punktów ECTS: 2
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania państwa, gospodarki i jej podmiotów
TREŚCI PRZEDMIOTU Treści realizowane w formie bezpośredniej:
(z podziałem na
zajęcia w formie
1. Controlling jako system zarządzania przedsiębiorstwem zdecentralizowanym – istota systemu,
bezpośredniej i edecentralizacja, realizacja funkcji zarządzania w ośrodkach odpowiedzialności
learning)
2. Controlling strategiczny a controlling operacyjny - różnice w podejściu oraz postrzeganie
controllingu w zależności od szczebli zarządzania oraz horyzontu czasu
3. Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej i jej narzędzi w controllingu
4. Controlling finansowy
5. Rachunkowość zarządcza wspierająca controlling strategiczny – narzędzia wspierające
controlling oparte na rachunkach kosztów, cenach transferowych, marżach pokrycia i systemie
pomiaru
6. Narzędzia controllingu strategicznego związane z realizacją funkcji analizy strategii, wyborem
nowej strategii, kontrolą realizacji strategii – macierze produktowe, cykle życia
benchmarkingu, zrównoważona karta wyników
7. Realizacja strategicznych projektów inwestycyjnych a controlling strategiczny ukierunkowany
na wartość
8. Analiza ryzyka jako element controllingu strategicznego, analiz ryzyk i ich pomiar w zależności
od działalności gospodarczej ryzyka finansowego obejmującego ryzyka kredytów oraz ryzyko
źródeł finansowania
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
1. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe
PWN Warszawa 2002.
2. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.
1.
Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Warszawa 2004.
2. Świderska G. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
3. Marciniak S., Controlling: teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2008.
4. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Gdańsk 2010.
METODY NAUCZANIA W formie bezpośredniej:
(z podziałem na
Metody nauczania teoretycznego: wykład, wyjaśnianie poszczególnych zagadnień, dyskusja
Metody nauczania praktycznego: opisy przypadków z praktyki gospodarczej; dyskusja
zajęcia w formie
bezpośredniej i eW formie e-learning: nie dotyczy
learning)
POMOCE NAUKOWE Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych; podręcznik podstawowy oraz literatura
dodatkowa
PROJEKT
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
Cel: praktyczne zastosowanie uzyskanej w ramach zajęć wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych (praca w grupie)
Tematyka: ściśle związana z wyuczonymi w ramach zajęć metodami, narzędziami oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa
Zaliczenie na ocenę
Wykład: opisowe zaliczenie pisemne.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Download
Study collections