controlling-test-z-rozwiazaniem

advertisement
.
2
... Wśród argumentów przemawiających za potraktowaniem wyniku finansowego jako głównego
finansowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa można wymienić:
a. memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów;
b. możliwość porównań z innymi jednostkami gospodarczymi;
c. możliwość manipulacji;
d. współmierność przychodów i kosztów;
e. możliwość weryfikacji...
... Wśród zalet odgórnego budżetowania można wymienić:
a. skrócenie czasu budżetowania;
b. wzrost morale pracowników;
c. włączenie celów strategicznych do planowanych działań;
d. żadne z powyższych...
Test wielokrotnego wyboru
Controlling operacyjny zajmuje się między innymi:
analizą realności długofalowych celów przedsiębiorstwa;
sterowaniem zyskiem jednostki gospodarczej;
zapewnieniem krótkookresowej płynności finansowej;
analizą źródeł i jakością wykorzystywanych w przedsiębiorstwie informacji;
Wśród argumentów przemawiających za potraktowaniem wyniku finansowego jako głównego
finansowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa można wymienić:
memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów;
możliwość porównań z innymi jednostkami gospodarczymi;
możliwość manipulacji;
współmierność przychodów i kosztów;
możliwość weryfikacji;
Wzrost znaczenia stanowiska controllera w latach dwudziestych XX wieku wynikał między innymi
z:
rewolucji informatycznej;
kryzysu gospodarki amerykańskiej;
powstawania nowych dużych przedsiębiorstw;
kryzysu naftowego;
Wśród determinant manipulowania wynikiem finansowym można wymienić:
przyczyny polityczne
wycofanie jednostki z obrotu publicznego;
Kodeks Spółek Handlowych;
zmiany na stanowiskach menedżerskich;
uzgodnienia kredytowe;
Wśród barier napotykanych przy wożeniu controllingu można wymienić:
niewydolny system informatyczny;
niechęć do zmian wśród pracowników przedsiębiorstwa;
sprawozdawczość finansową;
niską przydatność systemu controllingu w dużych przedsiębiorstwach;
Wśród głównych instrumentów polityki rachunkowości pozwalających na kształtowanie wyniku
finansowego jednostki gospodarczej można wymienić:
amortyzację;
ujemną wartość firmy;
inflację;
politykę tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących;
rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów;
inwestycję długo- i krótkoterminowe;
Doprowadzając do porównywalności przychody ze sprzedaży z kolejnych kilku lat należy
uwzględnić:
inflację średnioroczną;
dynamikę kosztów operacyjnych;
inflację „grudzień do grudnia”;
Która z metod wyceny, w warunkach inflacji, pozwala na wykazanie w bilansie zapasu towarów w
najmniejszym koszcie nabycia?
FIFO;
LIFO;
średniej ważonej;
Wśród zasad budżetowania można wymienić:
jedność, równowaga, ciągłość;
podmiotowość, okresowość, nierównowaga;
powszechność, okresowość, jedność;
uprzedniość, sezonowość, podmiotowość;
Zakłócenia w porównywalności danych ekonomicznych wynikają miedzy innymi z:
różnego zdefiniowania wskaźników analizy finansowej;
metod wyceny zapasów;
Rodzaje controllingu2
Rodzaje controllingu 2
controling - rodzaje
Rodzaje controllingu
Controlling: historia, definicje,
Controlling wstęp do przedmiotu
Reklama

























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego






.
Download