praca controlling personalny na przykladzie firmy

advertisement
Controlling personalny na przykładzie firmy XXX
Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Istota controllingu w przedsiębiorstwie
1.1. Idea controllingu
1.2. Cele, funkcje i zadania controllingu
1.3. Rodzaje controllingu
1.4. Istota i znaczenie controllingu personalnego
1.5. Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie
Rozdział II
Charakterystyka controllingu personalnego
2.1. Udział controllingu w planowaniu i doboru personelu
2.2. Controlling wielkości, struktury i dynamiki zatrudnienia
2.3. Controlling polityki i planowania płac
2.4. Controlling szkolenia i rozwoju zawodowego
2.5. Controlling procedury i procesu oceniania pracowników
Rozdział III
Narzędzia controllingu personalnego
3.1 Metody planowania stanu i struktury zatrudnienia
3.2 Mierniki dotyczące polityki i planowania płac
3.3 Opracowywanie planów i budżetów szkoleń oraz ocena ich efektywności
3.4 Analiza stosowanych koncepcji i technik przy ocenie pracy pracowników
Rozdział IV
Funkcjonowanie Controllingu personalnego na przykładzie firmy XXX
4.1 Charakterystyka branży motoryzacyjnej
4.2 Przedmiot działalności firmy XXX
4.3 Miejsce i rola controllingu personalnego w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa XXX
4.4 Analiza struktury wynagrodzeń firmy XXX
4.5 Techniki wykorzystywane w przedsiębiorstwie XXX do planowania
zatrudnienia i doboru pracowników
4.6 Opracowanie potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie XXX
4.7 Mierniki wykorzystywane w firmie XXX do oceny pracy pracowników
Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia
Wstęp
Zasoby ludzkie są jednym z najcenniejszych, nierzadko też najdroższym kapitałem firmy. Coraz
częściej badane firmy uważają, że pracownicy i ich praca stanowią podstawowy czynnik sukcesu
przedsiębiorstwa na rynku. Główna idea controllingu personalnego polega na tym aby jak najlepiej
wykorzystać te czynniki sukcesu i tak je nieustannie kształtować, by ich wartość oraz kapitał firmy
był pomnażany. Controlling personalny powinien być oparty na strategicznych i operatywnych
celach firmy. Strategia personalna ma wspomagać i umożliwiać krótko i długo okresowych celów
przedsiębiorstwa.
Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania controllingu personalnego oraz możliwości
używania odpowiednich metod i technik do zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie firmy
XXX.
Pierwszy rozdział pracy dotyczy teoretycznych podstaw controllingu. W tej części zwrócono
szczególną uwagę na rolę i funkcję, jakie pełni controlling w procesie zarządzania firmą.
Scharakteryzowano w nim podział i rodzaje controllingu z wyszczególnieniem i opisem controllingu
personalnego. Poruszono także kwestie roli i funkcji controllera w realizowaniu strategii
personalnej.
Rozdział drugi obejmuje zagadnienie dotyczące controllingu personalnego. Omówiono w nim
obszary funkcjonowania controllingu personalnego jego udziału w planowaniu, zatrudnieniu,
szkoleniu i ocenie pracowników. Przedstawiono korzyści dotyczące wprowadzenia systemu
personalnego.
W rozdziale trzecim przedstawiono narzędzia i techniki wykorzystywane do efektywnego
funkcjonowania controllingu personalnego. Poruszono w nim kwestie wyboru odpowiedniej metody
do analizowania, planowania i obliczania struktury zatrudnienia. Omówienie koncepcji i technik
stosowanych przy ocenie pracy pracowników.
Czwarty rozdział jest rozdziałem merytorycznym przedstawiającym funkcjonowanie controllingu
personalnego na przykładzie firmy XXX. Podjęto próbę ukazania roli działu we współczesnej
organizacji. Przedmiotem opisów jest proces pozyskiwania pracowników, który został
przedstawiony od strony procedury i stosowanych narzędzi. Kompleksowy system oceniania
pracowników jest kolejnym przedmiotem pracy, przedstawiono również procedurę szkolenia w
której zaprezentowano cele i sposoby realizowania przedsięwzięć.
×
Download