Dokumenty przewozowe

advertisement
Dokumenty przewozowe
Maciej Czerniakowski





W transporcie samochodowym – międzynarodowy
samochodowy list przewozowy CMR
W transporcie kolejowym – międzynarodowy kolejowy
list przewozowy CIM lub SMGS
W transporcie morskim – konosament (Bill of Lading)
lub morski list przewozowy (Sea Waybill)
W transporcie lotniczym – międzynarodowy lotniczy
list przewozowy AWB (Air Waybill), MAWB (Master Air
Waybill) lub HAWB (House Air Waybill)
W transporcie kombinowanym – konosament FIATA
(FBL – Fiata Multimodal Transport Bill of Lading),
niezbywalny multimodalny list przewozowy FIATA (FWB
– Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill)
Rodzaje:
Podstawą samochodowego międzynarodowego listu
przewozowego CMR jest Konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego z 1956
roku.
 Dokument jest dowodem zawarcia umowy o przewóz.
 Potwierdza przyjęcie przesyłki na określonych
warunkach i zobowiązuje przewoźnika do
dostarczenia jej wyznaczonemu odbiorcy w
określonym kraju (miejscowości)
 CMR to dokument:

◦ Imienny (jest wystawiony na konkretną osobę),
◦ Nieprzenośny (tzn. nie można przekazać do niego praw w
drodze indosu lub cesji)
CMR

Indos (ang. Endorsement) - inaczej zwane żyro lub
indosament zgodnie z kodeksem cywilnym jest to
pisemne przeniesienie wszelkich praw płynących z
weksla, czeku oraz niektórych rodzajów zbywalnych
papierów wartościowych przez jego posiadacza, czyli
indosanta, na inną osobę zwaną indosatariuszem.

Cesja (cesja należności - Assignment of receivables) w prawie cywilnym mianem cesji określa się
instytucję przelewu wierzytelności. Jest to
przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego
wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby
trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie
umowy zawartej między tymi osobami.
Indos/cesja
Download