• • - Dziennik Ustaw

advertisement
•
•
!łziennik Ustaw Nil" 5
..... 52
•
.
51
I
ROZPORZĄDZENIE MINISTRQW SZKÓŁ Wy1;SZYCH I NAUKI ORAZ' ZDROWIA
z dnia 13 stycznia 1951 r.
w sprawie organizacji katedr w szkołach wy.z szych.
-" N a podstawie art . .16 i 20 dekretu z dnia 28, paździeJ."o
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U . R. P . Nr 66, !?Oz. 415) zarządza ~ę, co następuje:
§ l. Podstawową jednostką organizacyjną pracy dydaktycznej' i naukowo-badawczej w szkole wYższej jest
. katedra . W ramach katedry może być prowadzony jeden
lub W".\ęcej zakładów:
§ 2. Katedra obejmuje jeden lub więcej pokrewny ch
przedmiotów nauki. W skład katedry wchodzą: profesorowie zwyczajni, nadzwyczajni, zastępcy profe~orów, prowadz;ący wykłady zlecone. oraz pomocniczy pracownicy
. naukowi.
§ 3. Pracami katedry, w skład której wchodzi kilku
samodzielnych pracowników n aukowych, kieruje ki,.e. rownik katedry, Wyznaczony spośród profesorów danej
katedry przez ministra, któremu podlega sz!<oła , po wysłuchaniu opinii Rady Głównej .
§ 4;. Pracownicy 'ka tedry opracowują zespołowo plan
dy daktycznych i prac naukowo-badawczych ' katedn7
zajęć
§ 5, Do zadań kiero~a katedry nale!Ż:y:
I.I } kierowanie praca.m i liad ustalaniem i zatwierdza-
niem planu za]ęc dydaktycznych i prac naukow~
badawczych katedry oraz kontrola, jego wykonania;
,
2) czuwanie nad poziomem: i organi2acją wykładów.
ćwiczeń. konsultacjli i innych rodzajów pracy dr
dakf.Ycznej i naukowo-badawczej prowadzonej prz~
pracowników katedry;
3) kierowanie pracanli naukowymi pomocniczych pra..
cowników naukowych i czuwanie nad podwyższa.. '
niem ich kwalifikacji;
"'
.
4) organizacja prac katedry w zakresie kształcenia as-.
piil'antów .
§ 6 . .ProfeSorowie . wchodzący w skład katedry mogą
. otrzymać kierownictwo zakładu prowadzonego w ramach
katedry.
§ 7. Profesorowie i Pomocniczy pracownicy 'n aukowi!
systematyczny udział w · ogólnych zebraniach pracowników katedry.
biorą
§ 8 . Rozpo~ądzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
szenia z mocą 'obowiązującą od dnia l grudnia 1950 r . .
~.1iI!ister Szkół Wyższych i Nauki: A. Rapacki .
Minister Zdrowia: J. Szlachelskl
/.
•
•
•
Tłoczono
z polecema ·Prezesa Rady Ministrów.
RedakCja: Prt!zydium Rady Ministrów - ! Biur,o Prac Ustawodawczych, Warszawa, ul. -Krakowskie Przedm. 46 '48. '
.Adminis~rac)a: Warszawa, lil. Bracka 20.
/ ~
35.000 SO
. Drukarnia Minist l'stwa Sprawiedliwości, Warszaw.a , Nowowiejska 6.
Cen..
~,,,,O zł.
.
Download