Katedra Ochrony Roślin

advertisement
Katedra Ochrony Roślin
Aktualna struktura jednostki (zakłady,
pracownie)
Jesteśmy jednostką organizacyjną Wydziału
Przyrodniczo -Technologicznego Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
W skład Katedry wchodzą:
- Zakład Entomologii Rolniczej
tel./fax (71) 320-17-48; tel. (71) 320-17-49
Pl. Grunwaldzki 24A, Wrocław 50-363
- Zakład Fitopatologii i Mikologii
tel./fax (71) 320-17-48; tel. (71) 320-17-11
Pl. Grunwaldzki 24A, Wrocław 50-363
- Zakład Mikrobiologii Rolniczej
tel./fax (71) 320-56-21; tel. (71) 320-56-12
ul. Grunwaldzka 53, Wrocław 50-357
Nasza Katedra wywodzi się z powołanego w
1948 roku samodzielnego Zakładu Zoologii
Rolniczej i Entomologii Stosowanej Uniwersytetu i
Politechniki we Wrocławiu. Kierował nim wówczas
dr Jan Ruszkowski. Po utworzeniu w 1951 roku
Wyższej Szkoły Rolniczej i oddzieleniu się Zakładu
Zoologii, powstała Katedra Zespołowa Ochrony
Roślin pod kierownictwem prof. dr J.
Ruszkowskiego do 1961 roku, następnie
kierownictwo objęła prof. dr Wanda Ruszkowska
(1961-1970).
Prof. dr hab. Wanda Ruszkowska
Katedra składała się z zakładu Entomologii
Stosowanej, kierowanego przez prof. W.
Ruszkowską
oraz
zakładu
Fitopatologii,
kierowanego przez doc. dr hab Wandę
Truszkowską. W 1954 roku w ramach Katedry
Entomologii został utworzony pierwszy w Polsce
Zakład Techniki Ochrony Roślin, kierowany przez
dr inż. Adama Goosa.
Prof. dr hab. Wanda Truszkowska
Prof. dr hab. Adam Goos
Dwa lata później wszystkie te zakłady zostały
przekształcone
w
samodzielne
Katedry:
Entomologii Stosowanej, Fitopatologii i Techniki
Ochrony Roślin. Od 1 września 1970 roku
nastąpiła kolejna zmiana struktury wewnętrznej
Uczelni. Pokrewne Katedry zostały połączone w
instytuty uczelniane, podległe bezpośrednio
rektorowi. W miejsce dotychczasowych trzech
Katedr: Entomologii Stosowanej, Fitopatologii i
Techniki Ochrony Roślin powstał Instytut Ochrony
Roślin, z podzespołami naukowo-dydaktycznymi
odpowiadającymi
poprzedniej
strukturze.
Dyrektorami nowopowstałego Instytutu byli
kolejno: prof. dr hab. Jadwiga Opyrchałowa
(1970-1976), prof. dr hab. Czesław Kania (19761982).
Prof. dr hab. Jadwiga Opyrchałowa
Prof. dr hab. Czesław Kania
Współczesne kierunki badań
Tematyka badań:
* Szkodliwa i pożyteczna entomofauna w
zmieniających się agroekosystemach i na
terenach zurbanizowanych.
* Skład gatunkowy i szkodliwość patogenów w
zmieniających się agroekosystemach i na
terenach zurbanizowanych.
* Wpływ zabiegów agrotechnicznych na
szkodliwość wybranych agrofagów.
* Poszukiwanie drobnoustrojów i ich
metabolitów czynnych w ochronie roślin.
Katedra Ochrony Roślin oferuje:
Prof. dr hab. Maria
Dorenda
Prof. dr hab. Maria
Goos
Historia
Prof. dr hab. Jan Ruszkowski
We wrześniu 1982 roku ponownie na uczelni
powrócono do struktury katedr. Zespoły
Entomologii Rolniczej i Techniki Ochrony Roślin
utworzyły Katedrę Entomologii Rolniczej, której
kierownikiem został prof. dr hab. Czesław
Kania (1982-1993), a następnie , prof. dr hab.
Maria Goos (1993-2000). Zespół Fitopatologii
przekształcony został w Katedrę Fitopatologii, a
kierownictwo obejmowały kolejno prof. dr hab.
Wanda Truszkowska (1982-1987), prof. dr
hab. Maria Dorenda (1987-1996) i dr inż.
Włodzimierz Kita p.o. kierownika (1996-2000)
Dr inż. Włodzimierz
Kita
W 2000 roku Senat Akademii Rolniczej podjął
uchwałę, na mocy której od 1 września tego roku
połączył Katedry Entomologii Rolniczej i
Fitopatologii w Katedrę Ochrony Roślin. JM
Rektor powołał na kierownika tej Katedry prof. dr
hab. Michała Hureja. Trzy lata później, w grudniu
2003 roku, do Katedry Ochrony Roślin dołączono
Katedrę Mikrobiologii Rolniczej.
Katedra Mikrobiologii Rolniczej powstała w roku
1951 w wyniku wyodrębnienia z Katedry Ogólnej
Uprawy Roli i Roślin. Pierwszym kierownikiem
Katedry została dr Natalia Balicka. Funkcję
kierownika Katedry pełniła do roku 1987. W
latach 1970 – 1982 w wyniku reorganizacji
Katedra została włączona jako zakład do
Instytutu Chemii Rolnej, Gleboznawstwa i
Mikrobiologii. W latach 1987-1990 funkcję
kierownika Katedry pełniła prof. dr hab. Barbara
Kosinkiewicz. Od roku 1991 do 2003 funkcję
Kierownika pełnił prof. dr hab. Stanisław J.
Pietr.
Prof. dr hab.
Natalia Balicka
Prof. dr hab.
Barbara Kosinkiewicz
- Kompleksowe badania naukowe z zakresu
ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami.
- Opiekę naukową i promotorstwo prac
doktorskich z zakresu ochrony roślin.
- Ekspertyzy naukowe min. z zakresu oceny
wpływu działalności gospodarczej na stan
sanitarny środowiska.
- Konsultacje i doradztwo w dziedzinie ochrony
środowiska min. związane ze skażeniami
sanitarnymi środowiska,
- Organizację szkoleń dla pracowników różnych
rolniczych placówek terenowych.
- Ocenę skuteczności działania nowych
fungicydów i insektycydów w uprawach
rolniczych.
- Diagnostyka i ocena zagrożeń w produkcji
grzybów uprawnych i podłoży dla nich,
- Opracowywanie technologii utylizacji i
zagospodarowania odpadów organicznych.
- Szkolenie z zakresu badań mikrobiologicznych
oraz diagnostyki.
Rzepak ozimy –
doświadczenie z zaprawami
nasiennymi
Pszenica twarda – choroby
i szkodniki
Kierownikiem nowopowstałej Katedry Ochrony
Roślin (2003) wybrany został prof. dr hab.
Michał Hurej. Obecnie w skład Katedry Ochrony
Roślin wchodzą: Zakład Entomologii Rolniczej
pod kierownictwem prof. dr hab. Michała
Hureja; Zakład Fitopatologii i Mikologii pod
kierownictwem dr hab. Elżbiety Pląskowskiej
oraz Zakład Mikrobiologii Rolniczej pod
kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Pietra.
Miskant olbrzymi –
organizmy szkodliwe
Wierzba energetyczna –
badania entomofauny
naziemnej
Prof. dr hab.
Michał Hurej
Dr hab.
Elżbieta Pląskowska
Prof. dr hab.
Stanisław J. Pietr
Pomieszczenia Katedry Ochrony Roślin mieszczące się w nowym
budynku przy pl. Grunwaldzkim:
Sala ćwiczeń Zakładu
Entomologii Rolniczej
Laboratorium Zakładu
Fitopatologii i Mikologii
Bakterie w ochronie jabłek
Badania grzybów z rodzaju
Gymnosporangium na
Sorbus aucuparia na
terenie Karkonoskiego
Parku Narodowego
Download