ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej

advertisement
Biogazownie rolnicze – ważny element
zrównoważonej produkcji rolniczej
Jarosław Wiśniewski
Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw
Departament Rynków Rolnych
Poznań, 30.01.2014 r.
Czym jest zrównoważony rozwój?
Troska o środowisko –
ochrona naturalnych
nieodnawialnych zasobów,
zminimalizowanie negatywnego
oddziaływania na otoczenie.
Równowaga społeczna –
tworzenie nowych miejsc pracy i
aktywne działania w celu
podnoszenia jakości życia.
Efektywność ekonomiczna –
zysk dla zbiorowości
uwzględniający koszty
społeczne i środowiskowe.
2
Priorytety rolnicze - Wspólna Polityka Rolna
1. Zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu
technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również
optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły
roboczej;
2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej,
zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób
pracujących w rolnictwie;
3. Stabilizacja rynków;
4. Zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
5. Zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.
W ZGODZIE Z ZASADAMI OCHRONY ŚRODOWISKA
3
Uwarunkowania produkcji rolniczej
Dostępność podstawowych czynników produkcji rolniczej:
– powierzchnia użytków rolnych oraz jakość gleb (żyzność) - w 2012 r. ogółem
15,1 mln. ha w około 1,5 mln. gospodarstwach rolnych,
– zasoby siły roboczej,
– Kapitał.
Wymogi wynikające z różnych polityk, w tym UE:
– jakość produktów rolnych (handlowa i zdrowotna),
– ochrona środowiska (ochrona fauny, flory, gleb, redukcja emisji).
Czynniki niezależne od rolnictwa:
– warunki pogodowe (temperatura, opady, zjawiska atmosferyczne).
4
Biogazownie rolnicze - zrównoważona produkcja rolnicza
W wymiarze ochrona środowiska:
– pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych, zarówno
i cieplnej a także paliwa gazowego o szerokim zastosowaniu,
elektrycznej,
jak
– beztlenowy proces zgazowania biomasy zatrzymuje naturalne procesy jej
rozkładu, umożliwia tym samym ograniczyć naturalne emisje gazów
cieplarnianych, występujących podczas składowania np. produktów ubocznych
z rolnictwa,
– nawozowe zastosowanie produktów pofermentacyjnych, pozwala na częściowy
powrót materii organicznej do gleby, poprawiając w ten sposób gospodarkę wodną,
a
także
umożliwia
zmniejszenie
stosowania
nawozów
sztucznych
i chemicznych środków ochrony roślin,
– stosowanie do nawożenia przefermentowanych odchodów zwierzęcych zmniejsza
ryzyko zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu.
5
Biogazownie rolnicze - zrównoważona produkcja rolnicza
W wymiarze społecznym:
– nowe miejsca pracy zarówno na etapie inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji,
– stabilne dostawy energii, które pobudzają inwestycje również w innych obszarach
działalności gospodarczej,
– rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich o stosunkowo dużych zasobach
siły roboczej,
– likwidację zapachów prowadzonej działalności rolniczej.
W wymiarze ekonomicznym:
– ograniczanie kosztów działalności poprzez wykorzystywanie na cele energetyczne
produktów ubocznych,
– niższe koszty stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,
– możliwość uzyskania przychodów ze sprzedaży nadwyżek energii,
– mniejsze straty w przesyle energii.
6
Co decyduje, że biogazownia rolnicza staje się ważnym
elementem zrównoważonej produkcji rolniczej
Dostosowanie wielkości instalacji do posiadanych zasobów surowca oraz
możliwości zagospodarowania produktu pofermentacyjnego. Struktura
gospodarstw w Polsce wskazuje, że najwięcej gospodarstw spełnia warunki
dla rozwoju mikro i małych instalacji:
– do 40kW
– 9,5 tys. gospodarstw,
– 40 kW – 200 kW
– 4 tys. gospodarstw,
– pow. 200 kW
– 0,7 tys. gospodarstw.
Odpowiedni dobór technologii do rodzaju posiadanych substratów.
Przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie eksploatacji instalacji, w tym
dotyczących zagospodarowania produktu pofermentacyjnego.
Kwestie finansowe, umożliwiające zrealizowanie takiej inwestycji.
7
Dziękuję za uwagę
8
Download