Zagadnienia do prac dyplomowych Plik

advertisement
Dr hab. D. Fatuła
Przykładowe tematy prac dyplomowych dla seminarzystów.
Specyfika zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym
Produkty rynku finansowego w zarządzaniu finansami osobistymi
Uwarunkowania oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych
Skłonność oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych na emeryturę
Czynniki ryzyka w kredytach dla gospodarstw domowych
Optymalizacja inwestycji w zależności od cech gospodarstw domowych
Analiza oszczędności/aktywów gospodarstw domowych
Przemiany w strukturze dochodów/wydatków gospodarstw domowych w latach…
Zachowania gospodarstw domowych w świetle ekonomii behawioralnej/teorii
perspektywy
10. Rola państwa w stymulowaniu skłonności do oszczędzania
11. Specyfika/zmiany/wpływ na dobrowolne oszczędzanie systemów emerytalnych
12. Znaczenie III filaru systemu emerytalnego w długofalowym oszczędzaniu
13. Znaczenie funduszy inwestycyjnych w pozyskiwaniu oszczędności gospodarstw
domowych
14. Rozwój usług finansowych dla klientów indywidualnych
15. Rola/znaczenie rozwoju rynku produktów strukturyzowanych dla klientów
indywidualnych
16. Skłonność/znaczenie/postrzeganie ubezpieczeń osobowych/majątkowych dla
gospodarstw domowych
17. Private banking – znaczenie/rola/rozwój usług bankowych dla bogatych klientów
18. Platformy internetowe do transakcji na rynku walutowym
19. Specyfika marketingu usług finansowych
20. Rozwój/ zmiany na rynku karty płatniczych dla klientów indywidualnych
21. Skłonność do korzystania z bezgotówkowych form płatności przez….
22. Znaczenie kampanii społecznych w zachowaniach rynkowych
23. Znaczenie/rola/rozwój zakupów internetowych
24. Wpływ oddziaływań marketingowych na zachowania nabywcze
dzieci/studentów/gosp. dom.
25. Znaczenie/rozwój nowych form marketingu
26. Upadłość konsumencka- dostępność, rola, znaczenie, analiza….
27. Porównanie cen koszyka dóbr i usług w wybranych krajach Europy
28. Płaca minimalna w wybranych krajach Europy
29. Poziom cen i wynagrodzeń a poziom życia w wybranych krajach Europy
30. Wpływ wzrostu płacy minimalnej na popyt wybranych dóbr i usług
31. Wycena prac wykonywanych w ramach gospodarstwa domowego i kwestia ich
uwzględnienia w PKB
32. Skrócenie czasu a wzrost odsetka zatrudnionych/wyrównywanie nierówności
społecznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Download