Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce

advertisement
ROLNICTWO I GOSPODARKA
ŻYWNOŚCIOWA
W POLSCE
RYGA 10.02.2011 r.
UWARUNKOWANIA OGÓLNE
Pow. Kraju - 312,7
tys. km2
Ludność - 38,1 mln
osób, w tym
- miasta: 23,3 mln,
- wieś: 14,8 mln.
Liczba gmin: 2478
Liczba woj.: 16
• Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii
Europejskiej.
• Polska zajmuje 7,1% ogólnej powierzchni krajów
Unii granicząc z 7 krajami.
• Polska charakteryzuje się dużą różnorodnością
przyrodniczo-środowiskową. Udział gruntów
leśnych w ogólnej powierzchni lądowej kraju
przekracza 30%.
• Ponad 75% terytorium kraju położone jest
poniżej 200 m n.p.m., a tylko niespełna 3%
powyżej 500 m n.p.m.
WARUNKI KLIMATYCZNE
• Klimat w Polsce charakteryzuje się dużymi
wahaniami w długości poszczególnych pór roku.
• W ostatnich 4 latach średnia temperatura
powietrza wahała się od 8,3oC do 9,4oC,
• a suma opadów w przedziale 585 mm do 609
mm
Średnia temperatura:
od 8,3oC do 9,4oC
Suma opadów:
585 mm do 609 mm
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
POLSKIEGO ROLNICTWA
• Rolnictwo polskie charakteryzuje się dużym
rozdrobnieniem
• Ponad połowa gospodarstw produkuje wyłącznie lub
głównie na własne potrzeby.
• Gospodarstwa te prowadzą produkcję metodami
tradycyjnymi,
• Warunki glebowo-klimatyczne i tradycje regionalne
decydują o specjalizacji produkcji.
• Polska centralna, wschodnia i północna to obszary
upraw ziemniaków i żyta oraz użytki zielone.
• Największa koncentracja chowu bydła występuje w woj.
podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i
wielkopolskim, a trzody chlewnej w woj. wielkopolskim i
kujawsko-pomorskim.
GOSPODARSTWA ROLNE I ICH
STRUKTURA
- w 2009 r. -1765,9
tys. gosp. indyw.
powyżej 1 ha UR,
- gospodarowały na
14145 tys. ha UR.
- średnia
powierzchnia UR
przypadająca
na 1 gospodarstwo
w 2009 r. wynosiła
10,23 ha.
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
W 2008 r. (w % pow. ogółem)
WARTOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ I
RELACJE CEN
PRODUKCJA ROŚLINNA
Struktura zasiewów
poszczególnych upraw w 2000, 2007 i 2008 r. (w %)
Ogólna pow. zasiewów w 2008 r. - 11,6 mln ha.
PRODUKCJA ZWIERZĘCA Zwierzęta
gospodarskie w latach 1995–2008/ (stany czerwcowe)
Pogłowie bydła, krów
i trzody chlewnej
na 100 ha UR
wg. Województw
w 2007 i 2008 r./ (w szt.)
Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych (w kg
czystego składnika NPK na 1 ha użytków rolnych)
- w przeliczeniu na 1 ha UR w 2008 r zużyto 132,6 kg NPK;
- nawozów wapniowych w przeliczeniu na1 ha UR wynosi 38,5 kg,
- obornika, w przeliczeniu na czysty składnik NPK na 1 ha UR w dobrej
kulturze rolnej stanowiło równowartość 59,0 kg NPK.
ROLNICTWO EKOLOGICZNE W
POLSCE
• pod koniec lat 90-tych w Polsce nastąpił wzrost
zainteresowania rolnictwem ekologicznym które rozwijało
się jako ruch społeczny.
• ostatnie lata to dynamiczny okres rozwoju rolnictwa
ekologicznego w Polsce.
• polska mimo dobrych warunków odstaje od średniego
w UE udziału gospodarstw i areału objętego produkcją
ekologiczną.
• przy średnim udziale w UE 1,7% gospodarstw
ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw i około 3,9%
powierzchni użytków rolnych, w Polsce udział ten wynosi
odpowiednio 0,8 i 2,3%.
• według stanu na 31 grudnia 2008 r., pod kontrolą
upoważnionych jednostek certyfikujących znajdowało się
14 896 gospodarstw ekologicznych i przetwórni
ekologicznych – 236
Liczba producentów ekologicznych w poszczególnych
w 2008 roku w Polsce
• największa liczba gospodarstw prowadząca produkcję
metodami ekologicznymi znajduje się w środkowej i
południowo-wschodniej Polsce (małopolskie, świętokrzyskie,
mazowieckie, lubelskie i podkarpackie).
• średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekracza
20 ha przy średniej krajowej ponad 10,23 ha dla gospodarstw
konwencjonalnych.
• struktura podstawowych upraw ekologicznych kształtuje się
następująco:
• łąki i pastwiska ( 46%);
• uprawy rolnicze (43%);
• plantacje jagodowe i uprawy sadownicze (10%);
• uprawy warzywne (1%).
Download