WSTĘP

advertisement
KREWNI ZNAJOMI OBYWATELE KAPITAŁ SPOŁECZNY A LOKALN
POLITYKA SPOŁECZNA
SPIS TREŚCI
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Co to jest kapitał społeczny?
Różnorodność znaczeń i kontekstów pojęcia
1. Najważniejsze koncepcje kapitału społecznego
a. James Coleman
b. Robert D. Putnam
c. Pierre Bourdieu
d. Francis Fukuyama
2. Teoretyczne konteksty kapitału społecznego
a. Teorie sieci społecznych
b. Neoinstytucjonalizm
c. Teorie społeczeństwa obywatelskiego
3. Typologie kapitału społecznego
4. W stronę definicji kapitału społecznego
ROZDZIAŁ II
Składniki kapitału społecznego - charakterystyka z punktu widzenia
polityki społecznej
1. Więź społeczna
a. Typy więzi społecznej
b. Problematyka więzi społecznej w nauce o polityce społecznej
c. Więź społeczna a współdziałanie
2. Normy społeczne i zasady współdziałania
a. Wartości wspólnotowe
b. Normy moralne
c. Interesy grupowe i jednostkowe
d. Zwyczaj i obyczaj
3. Zaufanie
a. Zaufanie zgeneralizowane
4. Więź społeczna, normy społeczne i zaufanie w modelu kapitału
społecznego
ROZDZIAŁ III
Korzyści z kapitału społecznego
1. Zyski w sferze ekonomicznej
a. Wzrost gospodarczy
b. Wzrost standardu życia osób i gospodarstw domowych
2. Korzyści w sferze społecznej
a. Rynek pracy i zatrudnienie
c. Zdrowie
d. Edukacja
3. Korzyści w sferze politycznej
a. Wspieranie demokratycznego ładu społecznego
b. Samoorganizacja grup i działalność organizacji pozarządowych.
c. Wzrost efektywności instytucji
4. Ambiwalencja roli kapitału społecznego
ROZDZIAŁ IV
Powstawanie kapitału społecznego i rola polityki społecznej w jego
tworzeniu
1. Czynniki powstawania kapitału społecznego
a. Czynniki oddziałujące na poziomie kraju
b. Czynniki oddziałujące na poziomie regionu
2. Samorzutne tworzenie kapitału społecznego oraz inwestowanie
gospodarstw domowych w jego budowę
3. Oddziaływanie polityki społecznej na kapitał społeczny
ROZDZIAŁ V
Jak badać kapitał społeczny?
1. Sposoby operacjonalizacji kapitału społecznego w wybranych
badaniach
a. Kapitał społeczny gospodarstw domowych
b. Kapitał społeczny regionu / środowiska lokalnego
c. Kapitał społeczny kraju
2. Kapitał społeczny w Mieście Warmińskim i Mieście Podlaskim.
Metodologia badań
ROZDZIAŁ VI
Powiązania publiczno-prywatne a lokalna polityka społeczna.
Przykład Miasta Warmińskiego i Miasta Podlaskiego
1. Samorządowa "polityka wobec kapitału społecznego" w działaniach
rady miejskiej
2. Kapitał społeczny wokół instytucji samorządowych
a. Wokół miejskiego ośrodka pomocy społecznej
b. Wokół powiatowego urzędu pracy
c. Wokół szpitala powiatowego
d. Wokół szkół
3. Kapitał społeczny powiązań prywatno-instytucjonalnych
4. Kapitał społeczny poza lokalnym układem decyzyjnym
5. Miasto Warmińskie i Miasto Podlaskie - dwa typy oddziaływania
kapitału
społecznego w sferze publicznej na lokalną politykę społeczną
ROZDZIAŁ VII
Kapitał społeczny gospodarstw domowych.
Uwarunkowania i konsekwencje
1. Zasoby i struktura kapitału społecznego gospodarstw domowych
a. Formalny kapitał społeczny - przynależność
członków gospodarstw domowych do organizacji społecznych
b. Rodzinny kapitał społeczny
c. Kapitał społeczny towarzyski i sąsiedzki oraz zaufanie społeczne
d. Kapitał społeczny "pionowych" powiązań oraz zaangażowanie
obywatelskie
2. Strukturalne i normatywne wymiary kapitału społecznego - różnice i
uwarunkowania zasobów
3. Kapitał społeczny a warunki bytu gospodarstw domowych
4. Kapitał społeczny a sytuacja gospodarstw na rynku pracy
5. Kapitał społeczny gospodarstw domowych a zdrowie
6. Kapitał społeczny gospodarstw domowych a edukacja
7. Rola kapitału społecznego gospodarstw domowych
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Download