Problemy polskiego rolnictwa

advertisement
Karta pracy ucznia
Karta pracy uczniów:
Mając do dyspozycji planszę do metody SWOT, na której oznaczono:
 S – mocne strony warunków rozwoju rolnictwa
 W – słabe strony warunków rozwoju rolnictwa
 O – szanse
 T – zagrożenia
przedstawcie odpowiedz na pytanie: Jakie są warunki rozwoju polskiego rolnictwa?
Pamiętajcie, aby podstawowe poglądy ocenić wg hierarchii ważności.
Mocne i słabe punkty dotyczą problemów rolnictwa w państwie, szanse zagrożenia sytuacji
zewnętrznej, czyli czynników politycznych, ekonomicznych, technicznych.
TEMAT:
S MOCNE STRONY
W SŁABE STRONY
O SZANSE
T ZAGROŻENIA
Przykładowe rozwiązanie planszy metodą SWOT
Temat: „Jakie są warunki rozwoju polskiego rolnictwa?”
Mocne strony (S)
Słabe strony (W)
Warunki przyrodnicze: Krótki okres
Warunki przyrodnicze
Długi okres wegetacji roślin, ponad 220 dni wegetacji w Polsce północno-wschodniej i w
(na Nizinie Śląskiej i w Kotlinach górach – poniżej 180 dni; zmienne warunki
Podkarpackich)
pogodowe, wiosenne i jesienne przymrozki,
katastrofalne susze i powodzie
Tereny
równinne
lub
pagórkowate Urozmaicona rzeźba terenu na Pojezierzu i
o łagodnych stokach
Pogórzu Karpackim utrudnia pracę maszynom
rolniczym, niekorzystne warunki do uprawy
roli w górach
Roczna suma opadów w Polsce zapewnia Niekorzystny rozkład opadów w ciągu roku.
ilość wody niezbędną do uprawy roli
W okresie wzrostu roślin zdarzają się susze, a
w okresie żniw – obfite opady.
Powszechne występowanie gleb dość żyznych Największy udział gleb średniej i słabej
– brunatnych
jakości, np. płowe i bielicowe, niewielkie
występowanie
najżyźniejszych
gleb
(czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny)
Wykorzystywanie gleb o niskiej jakościniskie plony.
Warunki pozaprzyrodnicze
Warunki pozaprzyrodnicze
Dość
korzystnie
wypadający
poziom Brak bazy maszynowej – słaby stan
mechanizacji w odniesieniu do państw techniczny ciągników, brak specjalistycznych
unijnych – statystycznie 1 ciągnik przypada urządzeń w większości gospodarstw.
na 8 ha użytków rolnych.
Niskie środki finansowe przeznaczone na
rozwój rolnictwa.
Niekorzystna wielkość gospodarstw rolnych –
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych
Gospodarstwa rolne o małej powierzchni.
Zróżnicowana
struktura
własnościowa
gospodarstw
rolnych.
Wielostronność
gospodarstw.
Szanse (O)
Zagrożenia (T)
Wzrost zainteresowania rolnictwem
Brak rynku zbytu na produkty rolne. Rolnicy
ekologicznym na rynkach zachodnich
produkują żywność głównie na własne
potrzeby.
Rozwój gospodarstw agroturystycznych
Słaba opłacalność produkcji rolnej. Koszty
przystosowanych do przyjmowania turystów produkcji przekraczają cenę zbytu.
– dodatkowe źródło dochodu rolników.
Dotacje unijne na rozwój rolnictwa
Niekorzystne relacje cenowe. Brak dopłat
wyrównujących ceny produktów rolnych
dofinansowywanych w innych państwach
Wskazówka dla nauczyciela:
Dokładny opis metody SWOT znajduje się w: Aktywne metody w edukacji geograficznej cz.
2. Z. Czaińska, Z. Wojtkowicz, SOP Toruń 1999.
Opr. Urszula Różycka - Nocuń
Download