Wsparcie inwestycji w gospodarstw

advertisement
Wsparcie na operacje typu
“Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania
“Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaszły ogromne przemiany modernizacyjne i cywilizacyjne. Polska wieś stała się nowoczesna i przyjazna do życia, a nasze rolnictwo jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki
i podstawą krajowego exportu. Kołem zamachowym tego rozwoju stało się wejście do UE i możliwości korzystania z funduszy
europejskich w ramach WPR. Szczególne znaczenie na zmiany w krajobrazie polskiej wsi i rolnictwa miał PROW 2007-2013. Ale
bez aktywności kreatywności i wielkiego zaangażowania naszych rolników, przetwórców, przedsiębiorców i mieszkańców wsi
nie byłoby to możliwe. Łącznie lubuska wieś i lubuscy rolnicy w ramach PROW 2007-2013 otrzymali wsparcie w wysokości 2,5
mld zł, z tego w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 1200 rolników za kwotę 219 mln zł. zakupiło 900 ciągników, 4500 maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowano i zmodernizowano 75 obiektów inwentarskich.
Przed rolnictwem i obszarami wiejskimi kolejna szansa - PROW na lata 2014-2020
Zachęcam do korzystania
Dyr. Lubuskiego OR ARiMR
Elżbieta Kwaśniewicz
• Realizacja inwestycji musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10%
w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
• Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą i jest obywatelem państwa członkowskiego.
• Osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc musi być posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha lub nieruchomości do produkcji w zakresie działów specjalnych.
• Osoba fizyczna musi być pełnoletnia i kierować gospodarstwem.
• Rolnik nie może mieć prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
• Osoba prawna albo spółka osobowa spełnia warunki dotyczące posiadania gospodarstwa prowadzonego w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej i dotyczące posiadania numeru identyfikacyjnego.
• Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy.
• W przypadku spółki cywilnej, gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do spółki
w którym prowadzą w celach zarobkowych w ramach umowy spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
rolniczą co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
• Każdy ze wspólników spółki cywilnej spełnia warunki wymienione dla rolnika osoby fizycznej w przypadku gdy wspólnikiem
jest osoba fizyczna, dotyczące m.in. posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletniości.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.
Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa
z uwzględnieniem celów środowiskowych.
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys.
euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,6 mld
euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15
działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie
istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego
wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw
rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).
W przypadku grupy rolników możliwa jest realizacja operacji w gospodarstwach, nie posiadających minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:
• w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
• suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.
Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014 - 2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw
rolnych w tym z Poddziałania „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” 42 900.
Modernizacja gospodarstw rolnych to instrument wsparcia materialnych lub niematerialnych inwestycji w gospodarstwach
rolnych, ukierunkowanych na poprawę ich konkurencyjności.
Budżet jaki przeznaczono w okresie trwania Programu to 2,4 mld euro.
Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:
- obszar „A” rozwój produkcji prosiąt,
- obszar „B” rozwój produkcji mleka krowiego,
- obszar „C” rozwój produkcji bydła mięsnego,
- obszar „D” operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
W dniu 17 września Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków z obszarów A, B i C. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można
składać od 19 października do 17 listopada 2015 r:
- w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji,
- osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo pocztowe .
- za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem biura
powiatowego Agencji, biuro powiatowe przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.
Kto może ubiegać się o wsparcie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”:
- osoba fizyczna,
- osoby fizyczne, które wspólnie ubiegają się o pomoc, zwanym dalej „osobami wspólnie wnioskującymi”,
- wspólnicy spółki cywilnej
- osoba prawna
- spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
Warunki przyznania pomocy finansowej:
• Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw
rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. W rozporządzeniu wykonawczym dla niniejszego działania przyjęto, że
osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy uzyskała udokumentowany fakturą VAT, fakturą VAT RR przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
Koszty kwalifikowalne operacji:
1. Koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
2. Koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, nowych maszyn i wyposażenia;
3. Koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
4. Koszty ogólne;
5. Koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
6. Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji;
7. Praw autorskich, znaków towarowych.
Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów: zakupu zwierząt, nabycia nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych.
W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili maszyny służące produkcji rolnej, za niekwalifikowalny
uznaje się zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).
Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod
względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu dead weight).
Maksymalny poziom pomocy:
- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji,
jednak nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy:
- 900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt, (dot. obszaru A),
- 500 tys.zł – budowa, modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacja innych istniejących w gospodarstwie budynków
na budynki inwentarskie, lub budowa lub modernizacja magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest
produkcja zwierzęca (dot. obszaru B-D).
- 200 tys. zł – pozostałe operacje obejmujące inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków
inwentarskich w tym ich wyposażaniem (dot. obszaru D),
na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.
Więcej Informacji udziela:
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
- Lubuski Oddział Regionalny ARiMR 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 106
Telefon: 095 720 81 73, Infolinia 0 800 38 00 84, www.arimr.gov.pl.
opracowano: Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards