Projekt Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

advertisement
Projekt Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
Projekt programu z 7 kwietnia 2014 r.
Priorytety rozwoju obszarów wiejskich:
1. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa
we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii gospodarstwach i
zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w
rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i
leśnictwem.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich.
DZIAŁANIE: TRANFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Realizacja działania ma umożliwić zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach
wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i
innowacyjnością, a także promować uczenie się przez całe życie.
Cele szczegółowe Programu:
-
2A Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej,
-
3A Poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich
zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie
wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw,
grupy i organizacji producentów oraz organizacje międzybranżowe,
-
3B Wsparcie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych,
-
4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
(4A, 4B, 4C).
Cele szczegółowe w ramach priorytetu 1:
-
zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A),
-
promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym
i leśnym (1C).
Dofinansowanie z EFRROW: 27 361 000 EURO
PROW 2014-2020
1
Poddziałanie : Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności
W ramach tego poddziałania wsparcie będzie udzielane na szkolenia ukierunkowane na rozwój
wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, w zakresie związanym z
prowadzeniem działalności rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem. Szkolenia
dotyczą zagadnień związanych w szczególności z: zarzadzaniem, technologią i organizacja
produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy,
marketingiem, rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodarstwie, korzystaniem z
instrumentów finansowych, ochroną środowiska, wykorzystaniem TIK, spółdzielczością,
tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów, skróceniem łańcucha żywnościowego.
Działania szkoleniowe prowadzone są w szczególności w następujących formach: kursy,
szkolenia, warsztaty, demonstracje, krótkoterminowe wymiany, wyjazdy studyjne.
Podziałanie : Demonstracje i działania informacyjne
W ramach tego podziałania wsparcie udzielane będzie na następujące typy operacji:
1) Inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub
przetwórstwa rolno-spożywczego służące promowaniu innowacji (przebudowa,
modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych oraz zakup sprzętu, materiałów
i usług służących realizacji operacji),
2) Działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania dotyczące
produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego (upowszechnianie
dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez jednostki nauko
i uczelnie wyższe).
Działania upowszechniające prowadzone są w szczególności w następujących formach:
konferencje, seminaria, pokazy, demonstracje.
DZIAŁANIE:
USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
GOSPODARSTWEM ROLNYM I USŁUGI Z ZAKRESU
ZASTĘPSTW
Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji
m.in. poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb
rolnika lub grupy rolników, lub właścicieli lasów. Ponadto promowanie uczenia się przez całe
życie, wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie
obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze.
Cele szczegółowe Programu:
-
2A Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej,
Cele szczegółowe w ramach priorytetu 1:
PROW 2014-2020
2
-
zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A),
Dofinansowanie z EFRROW: 41 360 000 EURO
Poddziałanie: Wsparcie szkoleń dla doradców
W ramach tego poddziałania wparcie będzie udzielane na szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi
doradcze dla rolników, grupy rolników i właścicieli lasów.
DZIAŁANIE: WSPÓŁPRACA
Działanie to jest narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie Europejskiego Partnerstwa
Innowacyjnego na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa (EPI).
Wsparcie dotyczy form współpracy, prowadzącej do uzyskania nowych produktów, procesów,
typów organizacji, w tym również nowych zakresów, tematów współpracy dla już istniejących
grup podmiotów współpracujących przy realizacji nowych, wspólnych przedsięwzięć.
Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania
praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.
W Polsce, w sektorze rolno-spożywczym, zwłaszcza rolnym, dominuje model wdrażania
innowacji polegający na tym, że inicjatorami wypracowania innowacji w rolnictwie są przede
wszystkim jednostki naukowe i naukowo-badawcze. Jednakże ich oferta często nie jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników, dostosowaną do zróżnicowania gospodarstw
rolnych oraz ich warunków produkcji i potencjału ekonomicznego. Z drugiej strony, wśród
rolników, przedsiębiorstw operujących w obszarze okołorolniczym i przetwórstwie rolnospożywczym istnieje duży potencjał pomysłów na innowacyjne rozwiązania zarówno w
dziedzinie produktów jak też technik, technologii, organizacji procesów lub marketingu, które
nie mają szans na realizację ze względu na liczne ograniczenia wiedzy specjalistycznej
(metodyk badawczych, analitycznych, techniki, elektroniki, ekonomii itp.), kapitału
niezbędnego do opracowania i wdrożenia nowego rozwiązania . Z kolei system oceny
działalności naukowej nie premiował dotychczas tworzenia rozwiązań praktycznych, gotowych
do zastosowania w praktyce rolniczej, przetwórstwie żywności, przez co nie występowała
zachęta do dialogu pomiędzy nauka a praktyką w zakresie tworzenia nowych praktycznych
rozwiązań.
Cele szczegółowe Programu:
-
2A Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej,
PROW 2014-2020
3
-
3A Poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich
zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie
wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw,
grupy i organizacji producentów oraz organizacje międzybranżowe.
Cele szczegółowe w ramach priorytetu 1:
-
ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: zwiększenie innowacyjności i bazy
wiedzy na obszarach wiejskich (1A), wzmacnianie powiązań między rolnictwem i
leśnictwem a badaniami i innowacją (1B).
Cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich: innowacyjność, środowisko oraz
przeciwdziałanie zmianie klimatu i do przystosowanie się do niej.
Działanie „Współpraca” bezpośrednio przyczynia się do realizacji Krajowej strategii
inteligentnej specjalizacji (KSIS) w szczególności, w ramach działu tematycznego
Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa w priorytetowych
specjalizacjach określonych jako Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolnospożywczego i leśno-drzewnego oraz Zdrowa żywności (o wysokiej jakości i ekologicznych
produkcji).
Dofinansowanie z EFRROW: 27 360 000 EURO
Podziałanie: Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w
sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na rzecz
innowacji EPI
Wsparcie dotyczy w szczególności:
a) tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
b) rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym,
c) projektów pilotażowych dotyczących wdrożenia do praktyki rozwiązań uzyskanych w
wyniku realizacji operacji z zakresu wskazanego w pkt. b)
INFORMACJE DODATKOWE:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
PROW 2014-2020
4
Download