dokumenty-legitymizujace-tytuly-prawne-wladania-ziemia

advertisement
.
3
DOKUMENTY LEGITYMIZUJĄCE TYTUŁY PRAWNE WŁADANIA ZIEMIĄ ROLNICZĄ.
Brak stabilizacji stosunków prawno - rolnych spowodowany jest przede wszystkim:
- brakiem zasady powszechności ksiąg wieczystych w kolejnych ustawach
- regulowaniem stosunków własnościowych w odze decyzji administracyjnych w latach 1944-1958 i
przy braku kontroli sądowej
- wprowadzeniem ograniczeń administracyjnych wpływających na zmiany własności w odze
czynności prawnych
- restrykcje administracyjne co do wymogów zachowania norm obszarowych oraz kwalifikacji
rolnych nabywców nieruchomości
- nieformalny obrót nieruchomościami i sprzeczności między stanem faktycznym a stanem
prawnym.
Dokumenty legitymizujące to: 1. Decyzje administracyjne, na które składają się: a. dokumenty
własnościowe nieruchomości rolnych (ziemskich) z okresu reformy rolnej i osadnictwa (akt nadania
ziemi - dekret z 1944, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania - dekret z 1946) Przejęcie
nieruchomości rolnych na mocy zaświadczenia starosty, jeżeli były one przeznaczone na cele
reformy rolnej. Potem nadawano te nieruchomości do użytkowania wieczystego w formie działek
rolniczych w formie aktu nadania ziemi jako konstytutywnej decyzji administracyjnej. A na
obszarze Ziemi Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska - orzeczenie o wykonaniu aktu
nadania, wydawane na podstawie aktu nadania.
Na podstawie ustawy z 1997 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności, jeżeli osoby takie lub ich następcy prawni złożyli do końca 2000r.
wnioski do starosty to decyzja administracyjna stanowiła tytuł nabycia własności.
Jest to decyzja uwłaszczeniowa o charakterze konstytutywnym. Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystegtępowało z dniem jej ostateczności.
b. decyzje administracyjne jako tytuły prawne do nabycia nieruchomości rolnych w odze
uwłaszczenia - akt własności ziemi - usankcjonowanie nieformalnego obrotu nieruchomościami
rolnymi w ustawie uwłaszczeniowej z 1971r. jeżeli rolnicy w dniu 4.11. tego roku byli posiadaczami
samoistnymi gospodarstw na mocy umów zawartych bez prawem przewidzianej formy;
- jeżeli bez żadnego tytułu posiadali w dobrej wierze od lat 5 a w złej od 10 nieruchomości rolne,
nieprzerwanie, jako posiadacze samoistni; (ch. deklaratoryjny)
- jeżeli właściciele nie gospodarowali od lat 5 na nieruchomości rolnej osobiście lub przy pomocy
członków rodziny z powodu zatrudnienia w zawodach nierolniczych albo w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej (ch. konstytutywny)
Decyzje w myślniku 2 i 3 noszą nazwę aktów własności ziemi i stanowią wyłączny dowód nabycia
własności ziemi.
Przy powyższych decyzjach (pkt 1 i 2) sąd rozstrzyga czy nieruchomość weszła to majątku
wspólnego małżonków czy należy do majątku osobistego jednego z nich.
(…)
… uwłaszczeniowej z 1971r. następuje na odze postępowania sądowego nieprocesowego.
3. Umowa jako tytuł nabycia własności nieruchomości rolnej.
art. 155 par. 1 KC
sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności, umowa
przenosząca własność w wykonaniu zobowiązania, przeniesienie własności w razie zniesienia
współwłasności nieruchomości rolnej, dział spadku do którego wchodziło…
….
W trybie ustawy z 1977 - umowa z następcą ma formę pisemną i jest sporządzona przez naczelnika
gminy
5. Obrót dzierżawionymi nieruchomościami rolnymi.
umowa dzierżawy
6. Orzeczenia sądowe jako tytuły nabycia nieruchomości rolnych
Stwierdzenie nabycia własności w odze zasiedzenia - postanowienie sądu, podobnie stwierdzenie
nabycia spadku. Mają one ch. deklaratoryjny.
Orzeczenia znoszące współwłasność lub orzekające o dziale spadku - ch. konstytutywny.
Rozwiązanie umowy z następcą - wyrok sądowy.
7. Pozostałe tytuły.
a. użytkowanie wieczyste
zarówno osób fizycznych jak i prawnych na gruntach przejętych do gospodarowania przez ANR
mogą pozostawać we władaniu dotychczasowych podmiotów. Zaś nieruchomość można sprzedać jej
użytkownikowi.
b. umowa o oddanie na czas oznaczony nieruchomości w administrowanie…
… nierolniczych albo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (ch. konstytutywny)
Decyzje w myślniku 2 i 3 noszą nazwę aktów własności ziemi i stanowią wyłączny dowód nabycia
własności ziemi.
Przy powyższych decyzjach (pkt 1 i 2) sąd rozstrzyga czy nieruchomość weszła to majątku
wspólnego małżonków czy należy do majątku osobistego jednego z nich.
2. Nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości gruntowych…
Prawo pierwokupu w przepisach prawno rolnych
Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego-opracowanie
Ewolucja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi-opracowanie
Własność rolnicza i jej funkcje - omówienie
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców- opracowanie
ciekawe opracowanie - Prawo
Reklama




















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego











.
Download