wzor prezentacji MUW

advertisement
„Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w
wyniku suszy oraz Rządowy Program pomocy dla tych
gospodarstw”.
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81
Straty w rolnictwie w 2015 r.
Aktualnie, szkody spowodowane wystąpieniem w 2015
roku zjawiska suszy rolniczej zgłosiło 2925
gospodarstw rolnych z terenu 56 gmin województwa
małopolskiego tj. 1,8% ogólnej liczby gospodarstw o
powierzchni 1 ha użytków rolnych.
.
Straty w rolnictwie w 2015 r.
Uszkodzonych zostało ogółem ok. 11 891 ha upraw rolnych
głównie: rośliny okopowe, rośliny strączkowe, warzywa,
kukurydza, uprawy sadownicze i użytki zielone).
Szacunkowa wartość szkód wynosi łącznie ok. 61 mln zł.
Aktualnie trwa szacowanie szkód, które winno być zakończone
przed 30 września br.
Straty w rolnictwie w 2015 r.
Największa ilość wniosków o oszacowanie szkód
spowodowanych suszą rolniczą zgłoszono w powiatach:
- dąbrowskim: 1267 wnioski (Radgoszcz, Olesno, Szczucin)
- nowosądeckim: 692 wniosków (Łącko, Podegrodzie)
- limanowskim: 503 wniosków (Łukowica)
System monitoringu suszy rolniczej.
Zgodnie z definicją, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem
w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia
30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej
określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin
uprawnych oraz kategorii glebowych.
W raporcie IUNG nr 11 (11.VII-10.IX) stwierdzono w
województwie małopolskim zagrożenie suszą rolniczą
dla:
- roślin strączkowych;
- ziemniaków;
- krzewów owocowych.
W porównaniu do poprzedniego okresu raportowania, wartości
Klimatycznego Bilansu Wodnego uległy znacznemu zwiększeniu
(średnio w kraju o 49 mm).
W raporcie nr 11 odnotowano zagrożenie suszą dla nw. roślin:
- strączkowe – 74 % gmin – 6,8% pow. /średnia w Polsce 35,2%/
- ziemniak- 22,7 % gmin – 3,4%pow. / średnia w Polsce 29%/
- krzewy owocowe 22,7 % gmin – 3,4% pow. /średnia w Polsce 29%/
Rośliny strączkowe:
Ziemniaki:
Krzewy owocowe:
Wartości krytyczne (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych w okresie lipiec-sierpień
wynoszą dla danej kategorii gleb:
Kategoria gleb
Rodzaj uprawy
I
II
III
IV
Kukurydza na ziarno
X
230
290
320
Kukurydza na kiszonkę
X
200
240
260
160
170
200
220
X
210
240
260
Tytoń
200
210
240
250
Warzywa gruntowe
200
220
250
270
Krzewy owocowe
160
170
200
220
Drzewa owocowe
210
240
290
320
Rośliny strączkowe
130
170
210
220
Ziemniak
Burak cukrowy
Po dokonaniu komisyjnej lustracji w sadach owocowych, z udziałem
pracowników Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu
Ogrodnictwa Brzezna przyjęto, iż w przypadku odmian konsumpcyjnych
(deserowych) szacujemy plon handlowy owoców konsumpcyjnych.
Pozostałą część plonu traktujemy jako stratę przeznaczoną dla
przetwórstwa. Aby uwzględnić dochód uzyskany ze sprzedaży owoców na
cele przetwórcze, procent szkód należy pomnożyć przez współczynnik
korekcyjny 0,75.
Przykład:
Strata w owocach konsumpcyjnych wynosi 100% wówczas uwzględniając
sprzedaż tych owoców na cele przetwórcze stosujemy współczynnik
korekcyjny 0,75; (100% x 0,75 = 75%).
W przypadku producentów bydła przy obliczania
wartości obniżenia dochodu należy uwzględnić
redukcję pogłowia spowodowaną niedoborem
pasz i spadek wydajności produkcji.
Formy pomocy:
Rada Ministrów w dni 31 sierpnia 2015 r., przyjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy
dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli
szkody w gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowane
wystąpieniem w 2015 r., suszy.
Formy pomocy:
I. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach
rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na
obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.
Kwota kredytu ograniczona jest wartością obniżenia dochodu
spowodowanego wystąpieniem strat w porównaniu do średniej produkcji
z ostatnich 3 lat poprzedzających wystąpienie n.z.a.
* W przypadku gdy straty są mniejsze niż 30% średniej produkcji z
ostatnich 3 lat – pomoc de minimis ograniczona limitem 15 tyś EURO/ 3
lata
i wartością obniżenia dochodu.
II. Dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego, udzielana przez
ARR.
Formy pomocy:
III. Pomoc finansowa na podstawie § 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia
2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) na każdy hektar
powierzchni upraw, na której wystąpiła susza, zadeklarowanej przez producenta rolnego we
wniosku, w wysokości:
- 800zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych ( 400zł w przypadku braku
ubezpieczenia)
- 400zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych (200zł w przypadku braku ubezpieczenia)
Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego
ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na
wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2015 r., na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
W tym przypadku nie jest wymagane potwierdzenie protokołu przez Wojewodę.
IV. Pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne
oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu
płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także
mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z
tytułu zadłużenia jak i umarzanie w całości lub części bieżących składek.
Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody
spowodowane przez suszę;
V. Odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez
stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach
czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy
ponieśli szkody spowodowane przez suszę, udzielanych przez Agencję
Nieruchomości Rolnych;
VI. Ulg w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, udzielanych przez wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast.
Pomoc wymieniona w punktach III- VI będzie mogła być udzielona,
jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wyniosły powyżej 30%
średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok w
którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim
poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o
najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r. co
najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była
ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk.
Budżet Programu: 467 mln, w tym:
-17 mln dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego;
-367 mln datacja na 1 ha uszkodzonych użytków rolnych;
-74 mln datacja na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych.
W przypadku przekroczenia kwoty- stawki
pomocy będą redukowane współczynnikiem
korygującym.
Pomoc w ramach Programu nie stanowi pomocy
de minimis w rolnictwie.
Poza programem pomocy producenci porzeczki czarnej
będą mogli skorzystać z jednorazowej pomocy
udzielanej przez ARiMR z tytułu spadku cen, w
wysokości 600 zł/ha.
Ww. pomoc ma charakter pomocy de minimis, co
oznacza ze kwota pomocy nie może przekroczyć
15 tyś. euro w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.
Pomoc ta nie będzie wymagała przedłożenia protokołu
szkód sporządzonego przez komisję.
Inne rodzaje klęsk w województwie małopolskim
W okresie od 20 maja do 5 sierpnia 2015 r., w wyniku huraganu, gradu i deszczu
nawalnego, poszkodowanych zostało ok. 582 gospodarstw rolnych z terenu 29
gmin województwa małopolskiego.
Uszkodzonych zostało ogółem ok. 3 600 ha upraw rolnych, w tym: ok. 1 850 ha zbóż,
ok. 120 ha roślin okopowych oraz ok. 450 ha warzyw.
Ponadto zgłoszono ok. 426 uszkodzonych budynków gospodarczych, oraz ok. 390 szt.
maszyn i urządzeń rolniczych.
Wartość strat oszacowana przez producentów rolnych wyniosła ogółem ok. 28 500 tys.
zł, w tym: ok. 20 200 tys. zł w uprawach rolnych, ok. 3 500 tys. zł w budynkach
gospodarczych, oraz ok. 1 200 tys. zł w maszynach i urządzeniach rolniczych.
Dziękuję za uwagę.
Download