procesy demograficzne i metody ich analizy

advertisement
PROCESY DEMOGRAFICZNE I METODY ICH ANALIZY
Autor: RED.JOLANTA KURKIEWICZ
Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW
Wstęp
Rozdział 1
PRZEDMIOT I ZAKRES BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH
1.1. Kształtowanie się demografii jako nauki
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje
1.3. Siatka Lexisa
1.4. Źródła danych demograficznych
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Spis powszechny
1.4.3. Rejestracja bieżąca
1.4.4. Badania ankietowe (sondaże)
Rozdział 2
WYBRANE TEORIE DEMOGRAFICZNE
2.1. Wprowadzenie
2.2. Teoria Malthusa
2.3. Teoria przejścia demograficznego
2.4. Drugie przejście demograficzne
2.5. Wybrane mikroekonomiczne teorie zachowań prokreacyjnych
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Teoria Leibensteina
2.5.3. Teoria Beckera
2.5.4. Teoria Easterlina
Rozdział 3
OGÓLNE ZASADY ANALIZY DEMOGRAFICZNEJ
3.1. Sposoby ujmowania zjawisk w klasycznej analizie demograficznej
3.2. Analiza wzdłużna
3.2.1. Intensywność i kalendarz zjawiska w warunkach braku zakłóceń
3.2.2. Intensywność i kalendarz zjawiska w warunkach występowania zakłóceń
3.3. Analiza przekrojowa
3.3.1. Kształtowanie się zjawisk demograficznych a przemiany struktur populacji
3.3.2. Analiza zjawisk w generacjach (kohortach) hipotetycznych
3.3.3. Teoria demograficznej translacji
3.3.4. Standaryzacja współczynników demograficznych
Rozdział 4
STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG PODSTAWOWYCH CECH DEMOGRAFICZNYCH
4.1. Wprowadzenie
4.2. Struktura populacji według wieku i płci
4.3. Struktura populacji według płci
4.4. Struktura ludności według stanu cywilnego
4.5. Starzenie się populacji
4.5.1. Koncepcje badania procesu starzenia się populacji
4.5.2. Demograficzne ujęcie starzenia się ludności
4.5.3. Starzenie się populacji w świetle teorii demograficznych
Rozdział 5 UMIERALNOŚĆ
5.1. Umieralność jako przedmiot badań demograficznych
5.2. Mierniki umieralności
5.3. Standaryzacja współczynników zgonów
5.4. Tablice trwania życia
5.5. Modele umieralności
Rozdział 6
ANALIZA PŁODNOŚCI
6.1. Rodność i płodność populacji
6.2. Wzdłużna analiza płodności według generacji kobiet
6.3. Analiza płodności w ujęciu przekrojowym
6.4. Analiza płodności z uwzględnieniem kolejności urodzeń
6.4.1. Wzdłużna analiza płodności według wieku matek i kolejności urodzeń
6.4.2. Przekrojowa analiza płodności według wieku matek i kolejności urodzeń
Rozdział 7
RUCHY WĘDRÓWKOWE
7.1. Podstawowe definicje i pojęcia
7.2. Analiza migracji metodą bezpośrednią
7.2.1. Źródła obserwacji bezpośredniej
7.2.2. Konstrukcja miar natężenia migracji
7.2.3. Współczynniki migracji
7.3. Pośrednie metody badania migracji
7.3.1. Metoda spisu ludności
7.3.2. Metoda ruchu naturalnego
7.3.3. Metoda współczynników dożycia
7.4. Wędrówki ludności w Polsce
7.4.1. Migracje w przekroju miasto-wieś w Polsce w 2006 r
7.4.2. Dynamika migracji w Polsce w latach 1946-2006
7.4.3. Migracje w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2002
Rozdział 8
REPRODUKCJA LUDNOŚCI
8.1. Reprodukcja populacji a przyrost liczby ludności
8.2. Syntetyczne miary reprodukcji ludności
8.3. Współczesna zastępowalność pokoleń w świetle syntetycznych miar reprodukcji
8.4. Model ludności ustabilizowanej
8.4.1. Uwagi ogólne
8.4.2. Współczynnik przyrostu naturalnego Lotki
8.4.3. Urodzenia i zgony w warunkach ludności ustabilizowanej
8.4.4. Ludność ustabilizowana według wieku
8.5. Wieloregionalny model wzrostu demograficznego
8.5.1. Uwagi ogólne
8.5.2. Istotny współczynnik przyrostu naturalnego w wieloregionalnych modelach A. Rogersa
8.5.3. Wieloregionalny współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce
8.6. Momentum wzrostu ludności
Rozdział 9
PROGNOZOWANIE STANU I STRUKTURY LUDNOŚCI ORAZ ZASOBÓW PRACY
9.1. Wprowadzenie
9.2. Prognozowanie stanu i struktury ludności
9.2.1. Metoda składnikowa
9.2.2. Wybrane wyniki prognozy stanu i struktury wieku ludności do 2030 roku
9.3. Prognozowanie zasobów pracy
9.3.1. Uwagi o metodach prognozowania zasobów pracy
9.3.2. Wybrane wyniki prognozy zasobów pracy z 2000 roku
Rozdział 10
ANALIZA I PROGNOZOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH
10.1. Powstawanie, rozwój i rozpad gospodarstw domowych
10.1.1. Podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje
10.1.2. Czynniki wpływające na zmiany liczby i struktury gospodarstw domowych
10.1.3. Zmiany liczby i struktury gospodarstw domowych w Polsce
10.2. Prognozowanie liczby i struktury gospodarstw domowych
10.2.1. Uwagi o metodach prognozowania liczby i struktury gospodarstw domowych
10.2.2. Wybrane wyniki prognozy liczby i struktury gospodarstw domowych z 2003 roku
Rozdział 11
ANALIZA BIOGRAFII JAKO ZAAWANSOWANA METODA BADANIA ZJAWISK DEMOGRAFICZNYCH
11.1. Istota analizy biografii
11.2. Miary stosowane w analizie historii zdarzeń
11.3. Modelowanie cyklu życia
11.4. Opuszczanie domu rodzinnego jako przykład analizy biografii
11.5. Analiza biografii rodzin i gospodarstw domowych
11.5.1. Rozwój badań nad formowaniem się rodziny
11.5.2. Klasyfikacja cyklu życia rodziny
11.6. Pomiar i modelowanie cyklu życia rodziny
11.6.1. Podstawy teoretyczne
11.6.2. Rodzinne tablice trwania życia
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
ISBN: 978-83-7252-494-2
:
Download