Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej . Tomasz R. Aleksandrowicz

advertisement
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej .
Tomasz R. Aleksandrowicz
Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał
się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje
rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach
międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia. Wydaje się bowiem oczywiste, iż
zakończenie zimnej wojny, postępujące procesy globalizacyjne, powstanie społeczeństwa
informacyjnego i – równolegle – społeczeństwa sieciowego, a także przemiany roli
suwerennego państwa narodowego na arenie międzynarodowej, odegrały i odgrywają
kluczową rolę w zmianach otoczenia bezpieczeństwa i wykazują znaczący wpływ na rozwój
Unii Europejskiej.
Książka ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego przede wszystkim dla
studentów kierunków tj. bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe,
europeistyka, prawo i administracja oraz stosunki międzynarodowe, politologia, czy
stosunkowo nowa specjalność, jaką są studia strategiczne. Podręcznik przydatny będzie także
słuchaczom szkół resortowych służb policyjnych.
Zaprezentowane w książce rozwiązania obejmują stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.
Z recenzji dr. Krzysztofa Liedela:
Publikacja „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” stanowi zarazem podsumowanie, jak i
punkt wyjścia dla osób, które zajmują się bądź chcą się zajmować kwestiami bezpieczeństwa
Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. (...) Autor porusza kwestie związane ze
wszystkimi najważniejszymi teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagrożeń i
bezpieczeństwa w środowisku kształtowanym przez współpracę państw członkowskich UE
oraz ramy prawno-traktatowe samej Unii Europejskiej. Dzięki temu tworzy przekaz, który
przydatny będzie zarówno dla studentów takich kierunków, jak: politologia, stosunki
międzynarodowe, europeistyka, jak i dla studentów dziennikarstwa i innych dziedzin
humanistycznych. Warto przy tym dodać, że na zapoznaniu się z książką skorzystają także ci,
którzy posiadają wiedzę o Unii Europejskiej i rządzących nią prawach oraz mechanizmach,
ale chcą ją uporządkować i nadać jej wymiar narzędzia, które służyć im będzie w dalszych,
pogłębionych studiach i badaniach.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Przemiany w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku
1.1. Koniec zimnej wojny
1.2. Globalizacja
1.3. Suwerenność państwa narodowego
1.4. Wiek informacji
1.5. Społeczeństwo sieci
Rozdział 2. Zagrożenia dla współczesnej Europy
2.1. Źródła zagrożeń
2.2. Kategoria zagrożeń (konfliktów) asymetrycznych
2.3. Europejska Strategia Bezpieczeństwa
Rozdział 3. Rozwój integracji europejskiej
3.1. Integracja europejska jako projekt polityczny realizowany środkami ekonomicznymi
3.2. Rozszerzanie i pogłębianie integracji
3.3. Od szóstki do dwudziestki siódemki
3.4. Od Traktatu Paryskiego do Traktatu z Lizbony
3.5. Poszczególne etapy pogłębiania integracji europejskiej
Rozdział 4. Instytucje i prawo Unii Europejskiej
4.1. Instytucje i organy Unii Europejskiej
4.2. Źródła prawa Unii Europejskiej
4.3. Prawo pierwotne: traktaty i zasady prawa
4.4. Prawo wtórne (pochodne)
4.5. Prawo unijne a prawo wewnętrzne
Rozdział 5. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
5.1. Geneza i rozwój WPZiB
5.2. WPZiB po wejściu w życie traktatu lizbońskiego
5.3. Zasady i cele WPZiB
5.4. Organy i instytucje WPZiB
5.5. Instrumenty WPZiB
5.6. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
5.7. Klauzule solidarnościowe
5.8. Procedury decyzyjne WPBiO
Rozdział 6. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
6.1. Geneza i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
6.2. Rozwój współpracy w zakresie zwalczania przestępczości w ramach integracji
europejskiej
6.3. Zasady współpracy w ramach PWBiS
6.4. Metody regulacji
6.5. Polityki w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
6.5.1. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji
6.5.2. Współpraca sądowa w sprawach karnych
6.5.3. Współpraca policyjna
Załączniki
Bibliografia
Download