SPIS TREŚCI

advertisement
SPIS TREŚCI
Rozdział I. Zarządzanie przedsiębiorstwem
Marek Jagielski
Zarządzanie wyszczuplające – geneza, istota, perspektywy………………….........................11
Maja Żychlewicz
CSR jako element strategii przedsiębiorstw………………………………............................. 21
Justyna Kulikowska Robert Żyliński
Kształt systemu controllingu i jego znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie ...............37
Natalia Przybylska
Crowdsourcing jako przejaw otwartej innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw.........49
Юлія Нестерчук, Оксана Тупчій
Механізми ефективного функціонування інноваційного плодоягідного кластера ..........63
Paulina Kupis
Dysfunkcje prawa naprawczego i ich znaczenie w działalności gospodarczej .......................77
Віталій Рибчак, Петро Курмаєв
Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької
діяльності в Україні ...............................................................................................................87
Elżbieta Gąsiorowska, Monika Burżacka
Kondycja polskiego przemysłu a indeks PMI na tle wybranych krajów UE ............................93
Dariusz Stronka
Charakterystyka i ocena porównawczych metod wyceny przedsiębiorstw ............................105
Wojciech Bieniek
Restrukturyzacja finansów przedsiębiorstwa .........................................................................117
Wioleta Dąbrowska
Oficjalne i komercyjne formy finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstw
w Polsce .................................................................................................................................131
Barbara Felic Agnieszka Krzętowska, Magdalena Grabowska
Źródła informacji o kontrahencie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z regionu
płockiego ............................................................................................................................... 147
Agnieszka Kobeszko
Wpływ zatorów płatniczych na rozwój przedsiębiorstw w okresie ożywienia gospodarczego
w Polsce ................................................................................................................................ 159
Wiktor Bołkunow
Uwarunkowania instytucjonalno-prawne funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej .........................................................171
Jacek Grzywacz
Specyfika małych przedsiębiorstw w Polsce wobec problemów kapitałowych ......................181
Teresa Łuczka
Cechy przedsiębiorcy a struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach ...........195
Paweł Kaczmarczyk
Dynamika ilościowa polskiego rynku telekomunikacyjnego w segmencie dostępu
do Internetu w latach 2002–2012 ......................................................................................... 211
Олена Непочатенко, Петро Боровик
Сучасні реалії та перспективи розвитку оподаткування доходів
громадян в Україні .............................................................................................................. 223
Zbigniew Klimiuk
Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce. Przypadek Włoch w okresie rządów Benito
Mussoliniego ......................................................................................................................... 229
Rozdział II. Banki i rynki finansowe
Jarosław Pawłowski
Wybrane problemy związane z ujęciem i wyceną instrumentów finansowych .......................251
Jolanta Turek, Waldemar Rogowski
Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w aspekcie koncepcji VBM oraz ERM .........................263
Karina Zawieja-Żurowska
Bezpieczeństwo środków finansowych w kontekście nowoczesnych narzędzi bankowości
elektronicznej ........................................................................................................................ 275
Anna Nowacka
Wykorzystanie technologii informacyjnych w usługach banków spółdzielczych ...................287
Dorota Ślażyńska
Krajowe instytucje płatnicze – wymogi otrzymania pozwolenia na działalność....................297
Michał Stefan Zajączkowski
Model finansowy bankowej i niezależnej sieci bankomatowej ............................................. 309
Kamil Gemra
Finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą programu publicznej
emisji obligacji na przykładzie PCC Rokita SA .................................................................... 325
Michał Szudejko
Społeczna odpowiedzialność a koszt kapitału na przykładzie spółek z indeksu
WIG Respect .......................................................................................................................... 335
Mariusz Lipski
Kredyty oraz depozyty przedsiębiorstw w świetle tempa wzrostu Produktu Krajowego
Brutto .................................................................................................................................... 351
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Gwarancje de minimis a dostępność kredytów dla sektora MŚP i rozwój przedsiębiorstw
w Polsce ................................................................................................................................ 361
Lech Bylicki
Negocjacje w bankowości i biznesie ..................................................................................... 375
Rozdział III. Rozwój lokalny i regionalny
Joanna Cecelak
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z sektora MSP ............................391
Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński
Wybrane cechy rynku pracy w subregionie płockim ............................................................. 405
Robert Żyliński, Justyna Kulikowska
Oddziaływanie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na lokalny rynek pracy. Szanse
i zagrożenia – studium przypadku …..................................................................................... 421
Kornelia Stępień
Ageizm – zagrożenie rynku pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym .............................. 433
Agnieszka Zalewska-Bochenko
Wpływ środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich województwa
podlaskiego .......................................................................................................................... 449
Sławomir Kowalski
Wykorzystanie środków finansowych z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013 ............................................................................................................................. 459
Artur Zimny
Zróżnicowanie i koncentracja wykorzystania funduszy europejskich w Wielkopolsce ..........469
Agata Szyran-Resiak
Ocena jakości działalności marketingowej organizacji funkcjonujących
na Dolnym Śląsku .................................................................................................................. 489
Waldemar Gulczyński
Przydatność koncepcji logistyki miejskiej w funkcjonowaniu i rozwoju małych miast na
przykładzie miast stowarzyszonych w Cittaslow ................................................................... 503
Andrzej Geise
Cenowe szoki naftowe oraz ich wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej............................. 515
Rozdział IV. Przestępczość gospodarcza
Aneta Ejsmont
Wpływ kreatywnej księgowości na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw
w Polsce ................................................................................................................................ 529
Mariola Szewczyk-Jarocka
Belize jako przykład oazy podatkowej .................................................................................. 549
Олена Рибчак
Аналіз тенденцій розвитку тіньових економічних відносин в Україні ...........................561
Irena Malinowska, Bogusława Sebastianka
Charakterystyka prania pieniędzy za pośrednictwem Internetu – cyberlaudering ................567
Rozdział V. Społeczeństwo w gospodarce rynkowej
Małgorzata Cieciora
Wybrane zagadnienia zarządzania ofertą dydaktyczną na uczelniach wyższych w Polsce
w warunkach kryzysu gospodarczego i niżu demograficznego .............................................577
Agnieszka Krzętowska, Marlena Piekut
Sytuacja ekonomiczna w obliczu kryzysu demograficznego ................................................. 587
Barbara A. Sypniewska
Psychologiczne i społeczne konsekwencje bezrobocia – raport z badań .............................. 597
Anna Schulz
Potrzeby edukacyjne mieszkańców wsi Subregionu Płockiego ............................................. 611
Download