ROZDZIAŁ 1. Przestępstwa seksualne w

advertisement
Publikacja ta jest kompleksowym spojrzeniem przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak złożone i
wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań jest szeroki –
począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle
seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia wydawniczego polega na możliwości wymiany
doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne dziedziny prawa: kryminalistyki, kryminologii,
postępowania karnego, prawa karnego, prawa karne wykonawczego, prawa konstytucyjnego i prawa
prasowego.
Z uwagi na wielość i różnorodność problemów rozważanych w poszczególnych rozdziałach oraz z uwagi na
podkreślaną już wcześniej ich interdyscyplinarność, krąg odbiorców książki „Przestępczy seks” jest bardzo
szeroki.
Potencjalnymi adresatami tej publikacji są więc z pewnością: prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcowie
prawni, ale również lekarze, psycholodzy i biegli sądowi zajmujący się sprawami przestępstw seksualnych.
Może i powinna być także przedmiotem zainteresowania aplikantów przygotowujących się do wykonywania
zawodów prawniczych.
Spis treści:
Wykaz wybranych skrótów oficjalnych wydawnictw z orzecznictwem
Wprowadzenie
CZĘŚĆ I. PRAWO KARNE MATERIALNE
ROZDZIAŁ 1. O niektórych wątpliwościach dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia
seksualne
Jacek Sobczak
ROZDZIAŁ 2. Przestępstwa seksualne – wybrane aspekty psychiatryczne i psychologiczne
Lech K. Paprzycki
ROZDZIAŁ 3. Wybrane zagadnienia prawne w dyskusji nad tzw. legalizacją prostytucji
Piotr Jóźwiak
ROZDZIAŁ 4. Uregulowanie przestępstwa zgwałcenia w wybranych ustawodawstwach państw europejskich
Anna Chodorowska
ROZDZIAŁ 5. Wybrane zagadnienia stosowania środka karnego z art. 39 pkt 2a k.k.
Joanna Paśkiewicz
ROZDZIAŁ 6. Cyberprzestępstwa o charakterze seksualnym w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 4
kwietnia 2014 r.
Marek Ryszard Smarzewski
ROZDZIAŁ 7. Wspólne wykonanie czynu zabronionego z art. 201 k.k. Analiza na tle konkretnego stanu
faktycznego
Konrad Burdziak
ROZDZIAŁ 8. Jak zabezpieczyć społeczeństwo przed groźnymi sprawcami przestępstw seksualnych?
Bezradność legislatorów
Teresa Gardocka, Łukasz Majewski
ROZDZIAŁ 9. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej i podtekst seksualny ich popełniania
Agnieszka Sadło-Nowak, Sławomir Miszkiewicz
CZĘŚĆ II. PRAWO KARNE PROCESOWE
ROZDZIAŁ 1. Organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach przestępstw
seksualnych
Dorota Kaczorkiewicz
ROZDZIAŁ 2. Instrumenty ochrony małoletniego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
w świetle znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego
Agnieszka Choromańska
CZĘŚĆ III. VARIA
ROZDZIAŁ 1. Przestępstwa seksualne w relacjach prasowych
Jędrzej Skrzypczak
ROZDZIAŁ 2. Przestępczość seksualna a zmiany w prawie. Vox populi czy populizm penalny?
Katarzyna Witkowska-Rozpara
ROZDZIAŁ 3. Wykorzystywanie „tabletki gwałtu” w przestępstwie zgwałcenia
Aleksandra Nowak
ROZDZIAŁ 4. Pedofilia w habicie
Michał Boczek
Literatura
O autorach i redaktorach naukowych
Download