Rozdział 1. Promieniowanie cieplne

advertisement
Przedmowa
Wskazówki metodyczne
Część 1. Optyka kwantowa
Rozdział 1. Promieniowanie cieplne
1. Promieniowanie cieplne i luminescencja
2. Prawo Kirchhoffa
3. Gęstość energii promieniowania zrównoważonego
4. Prawo Stefana-Boltzmanna i prawo Wiena
5. Fale stojące w przestrzeni trójwymiarowej
6. Wzór Rayleigha-Jeansa
7. Wzór Plancka
Rozdział 2. Fotony
8. Rentgenowskie promieniowanie hamowania
9. Zjawisko fotoelektryczne
10. Doświadczenie Bothego. Fotony
11. Zjawisko Comptona
Część 2. Fizyka atomu
Rozdział 3. Model atomu Bohra
12. Prawidłowości w widmach atomowych
13. Model atomu Thomsona
14. Doświadczenia nad rozpraszaniem cząsteczek a. Jądrowy model atomu
15. Postulaty Bohra. Doświadczenie Francka i Hertza
16. Reguły kwantowania orbit kołowych
17. Elementarny model atomu wodoru Bohra
Rozdział 4. Elementy mechaniki kwantowej
18. Hipoteza de Broglie’a. Falowe własności materii
19. Niezwykłe własności mikrocząsteczek
20. Zasada nieoznaczoności
21. Równanie Schrödingera
22. Sens fizyczny funkcji falowej
23. Kwantowanie energii
24. Kwantowanie momentu pędu
25. Zasada superpozycji
26. Przechodzenie cząstki przez barierę potencjału
1
27. Oscylator harmoniczny
Rozdział 5. Fizyka atomów i cząsteczek
28. Atom wodoru
29. Widma metali alkalicznych
30. Szerokość linii widmowych
31. Struktura subtelna widm i spin elektronu
32. Wypadkowy moment pędu atomu wieloelektronowego
33. Moment magnetyczny atomu
34. Zjawisko Zeemana
35. Elektronowy rezonans paramagnetyczny
36. Zakaz Pauliego. Rozmieszczenie elektronów w atomie
37. Układ okresowy pierwiastków Mendelejewa
38. Widma rentgenowskie
39. Energia cząsteczki
40. Widma cząsteczkowe
41. Ramanowskie rozpraszanie światła
42. Emisja wymuszona
43. Lasery
2
44. Optyka nieliniowa
Część 3. Fizyka ciała stałego
Rozdział 6. Drgania sieci krystalicznej
45. Sieć krystaliczna. Wskaźniki Millera
46. Pojemność cieplna kryształów
47. Drgania układów o dużej liczbie stopni swobody
48. Teoria Debeye’a
49. Fonony
50. Zjawisko Mössbauera
Rozdział 7. Pasmowa teoria ciał stałych
51. Kwantowa teoria swobodnych elektronów w metalu
52. Rozkład Fermiego-Diraca
53. Pasma energetyczne w kryształach
54. Dynamika elektronów w sieci krystalicznej
Rozdział 8. Przewodnictwo elektryczne metali i półprzewodników
55. Przewodnictwo elektryczne metali
56. Nadprzewodnictwo
57. Półprzewodniki
58. Przewodnictwo samoistne półprzewodników
59. Przewodnictwo domieszkowe półprzewodników
Rozdział 9. Zjawiska kontaktowe i termoelektryczne
60. Praca wyjścia
61. Emisja termoelektronowa. Lampy elektronowe
62. Napięcie kontaktowe
63. Zjawiska termoelektryczne
64. Diody półprzewodnikowe i tranzystory
65. Fotoelektryczne zjawisko zaworowe
Część 4. Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych
Rozdział 10. Jądro atomowe
66. Skład i charakterystyka jądra atomowego
67. Masa i energia wiązania jądra
68. Modele jądra atomowego
69. Siły jądrowe
70. Promieniotwórczość
71. Reakcje jądrowe
72. Rozszczepienie jąder
73. Reakcje termojądrowe
Rozdział 11. Cząstki elementarne
74. Rodzaje oddziaływań i klasy cząstek elementarnych
75. Metody rejestracji cząstek elementarnych
76. Promieniowanie kosmiczne
77. Cząstki i antycząstki
78. Izospin
79. Cząstki dziwne
80. Niezachowanie parzystości w oddziaływaniach słabych
81. Neutrino
82. Systematyka cząstek elementarnych
83. Kwarki
84. Zakończenie
3
Skorowidz
4
Download