Wykłady z fizyki. T. 3, Optyka kwantowa, fizyka atomu, fizyka ciała

advertisement
Wykłady z fizyki. T. 3, Optyka kwantowa, fizyka atomu, fizyka ciała
stałego, fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnycha / I. W.
Sawieliew. – wyd. 3, dodr. 2. – Warszawa, 2013
Spis treści
Przedmowa
7
Wskazówki metodyczne
8
Część 1
Optyka kwantowa
Rozdział I. Promieniowanie cieplne
§ 1. Promieniowanie cieplne i luminescencja
§ 2. Prawo Kirchhoffa
§ 3. Gęstość energii promieniowania zrównowaŜonego
§ 4. Prawo Stefana-Boltzmanna i prawo Wiena
§ 5. Fale stojące w przestrzeni trójwymiarowej
§ 6. Wzór Rayleigha-Jeansa
§ 7. Wzór Plancka
11
11
13
18
20
22
32
34
Rozdział II. Fotony
§ 8. Rentgenowskie promieniowanie hamowania
§ 9. Zjawisko fotoelektryczne
§ 10. Doświadczenie Bothego. Fotony
§ 11. Zjawisko Comptona
40
40
43
47
52
Część 2
Fizyka atomu
Rozdział III. Model atomu Bohra
§ 12. Prawidłowości w widmach atomowych
§ 13. Model atomu Thomsona
§ 14. Doświadczenia nad rozpraszaniem cząstek a. Jądrowy model atomu
§ 15. Postulaty Bohra. Doświadczenie Francka i Hertza
§ 16. Reguły kwantowania orbit kołowych
§ 17. Elementarny model atomu wodoru Bohra
57
57
60
61
68
71
74
Rozdział IV. Elementy mechaniki kwantowej
§ 18. Hipoteza de Broglie'a. Falowe własności materii
§ 19. Niezwykłe własności mikrocząstek
§ 20. Zasada nieoznaczoności
77
77
81
83
§
§
§
§
§
§
§
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Równanie Schrödingera
Sens fizyczny funkcji falowej
Kwantowanie energii
Kwantowanie momentu pędu
Zasada superpozycji
Przechodzenie cząstki przez barierę potencjału
Oscylator harmoniczny
Rozdział V. Fizyka atomów i cząsteczek
§ 28. Atom wodoru
§ 29. Widma metali alkalicznych
§ 30. Szerokość linii widmowych
§ 31. Struktura subtelna widm i spin elektronu
§ 32. Wypadkowy moment pędu atomu wieloelektronowego
§ 33. Moment magnetyczny atomu
§ 34. Zjawisko Zeemana
§ 35. Elektronowy rezonans paramagnetyczny
§ 36. Zakaz Pauliego. Rozmieszczenie elektronów w atomie
§ 37. Układ okresowy pierwiastków Mendelejewa
§ 38. Widma rentgenowskie
§ 39. Energia cząsteczki
§ 40. Widma cząsteczkowe
§ 41. Ramanowskie rozpraszanie światła
§ 42. Emisja wymuszona
§ 43. Lasery
§ 44. Optyka nieliniowa
88
92
94
98
102
103
109
112
112
119
123
128
136
138
143
149
152
154
159
162
167
171
174
176
182
Część З
Fizyka ciała stałego
Rozdział VI. Drgania sieci krystalicznej
§ 45. Sieć krystaliczna. Wskaźniki Millera
§ 46. Pojemność cieplna kryształów
§ 47. Drgania układów o duŜej liczbie stopni swobody
§ 48. Teoria Debye'a
§ 49. Fonony
§ 50. Zjawisko Mossbauera
185
185
187
189
192
197
199
Rozdział VII. Pasmowa teoria ciał stałych
§ 51. Kwantowa teoria swobodnych elektronów w metalu
§ 52. Rozkład Fermiego-Diraca
§ 53. Pasma energetyczne w kryształach
§ 54. Dynamika elektronów w sieci krystalicznej
207
207
213
217
222
Rozdział VIII. Przewodnictwo elektryczne metali
i półprzewodników
§ 55. Przewodnictwo elektryczne metali
§ 56. Nadprzewodnictwo
§ 57. Półprzewodniki
§ 58. Przewodnictwo samoistne półprzewodników
§ 59. Przewodnictwo domieszkowe półprzewodników
227
227
230
234
237
240
Rozdział IX. Zjawiska kontaktowe i termoelektryczne
§ 60. Praca wyjścia
§ 61. Emisja termoelektronowa. Lampy elektronowe
§ 62. Napięcie kontaktowe
§ 63. Zjawiska termoelektryczne
§ 64. Diody półprzewodnikowe i tranzystory
§ 65. Fotoelektryczne zjawisko zaworowe
244
244
247
253
256
263
269
Część 4
Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych
Rozdział X. Jądro atomowe
§ 66. Skład i charakterystyka jądra atomowego
§ 67. Masa i energia wiązania jądra
§ 68. Modele jądra atomowego
§ 69. Siły jądrowe
§ 70. Promieniotwórczość
§ 71. Reakcje jądrowe
§ 72. Rozszczepienie jąder
§ 73. Reakcje termojądrowe
271
271
275
278
280
285
295
300
308
Rozdział XI. Cząstki elementarne
§ 74. Rodzaje oddziaływań i klasy cząstek elementarnych
§ 75. Metody rejestracji cząstek elementarnych
§ 76. Promieniowanie kosmiczne
§ 77. Cząstki i antycząstki
§ 78. Izospin
§ 79. Cząstki dziwne
§ 80. Niezachowanie parzystości w oddziaływaniach słabych
§ 81. Neutrino
§ 82. Systematyka cząstek elementarnych
§ 83. Kwarki
§ 84. Zakończenie
311
311
314
318
320
328
331
335
339
344
348
354
Skorowidz
355
oprac. BPK
Download