SILNE STRONY

advertisement
Analiza SWOT
SŁABE STRONY
SILNE STRONY
► Atrakcyjne jeziora
► Słabo rozwinięta infrastruktura nad jeziorami
► Istniejące ośrodki turystyczno-rekreacyjne
► Mała ilość gospodarstw agroturystycznych oraz
► Tereny krajobrazowe – rezerwaty przyrody, Obszary
Chronionego Krajobrazu
miejsc noclegowych
► Mała ilość punktów gastronomicznych
► Bogactwo flory i fauny
► Zła jakość dróg lokalnych
► Zespoły pałacowo – parkowe i parkowe
► Brak potraw regionalnych
► Różnorodność krajobrazu
► Brak wiodącego produktu turystycznego
► Korzystne warunki do uprawiania sportu i turystyki
► Wielokulturowość
► Duża ilość obiektów zabytkowych
► Słabe oznakowanie i zły stan techniczny szlaków
► Brak uciążliwego przemysłu
► Mało skażone środowisko naturalne
► Cykliczne imprezy o zasięgu regionalnym
► Różnorodność kulturowa
► Dobra współpraca organizacji pozarządowych
i społecznych z samorządem lokalnym
► Istniejące instytucje wspierające rozwój firm
turystycznych i ścieżek rowerowych
► Zły stan techniczny obiektów zabytkowych i słabe
ich wykorzystanie
► Niewystarczająca promocja i wiedza o obszarze
Lokalnej Grupy Działania
► Duża ilość osób z niskim wykształceniem i niskimi
kwalifikacjami
► Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
► Emigracja młodych ludzi
► Dobrze rozwinięta sieć handlowa
► Słabo rozwinięta sfera usług
► Korzystne zmiany w estetyce otoczenia
► Apatia społeczna i bierność części społeczeństwa
► Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych przez
► Niewystarczający popyt na dobra kultury ze strony
sektor publiczny, prywatny i pozarządowy
► Dostępność mediów (wodociągi, kanalizacja, energia
elektryczna, telefonia)
lokalnego społeczeństwa
► Niski wskaźnik lesistości obszaru Lokalnej Grupy
Działania
► Korzystna sieć dróg
► Zanikające zadrzewienia śródpolne
► Rozwinięte prywatne usługi transportowe
► Niska świadomość ekologiczna społeczności
► Dostępność terenów pod inwestycje
lokalnej – dzikie wysypiska śmieci
► Istniejące obiekty użyteczności publicznej
► Niska dochodowość gospodarstw domowych
► Aktywne organizacje pozarządowe i społeczne – kluby
► Znacząca ilość osób pracująca w „szarej strefie”
pracy, stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła
► Słaba znajomość języków obcych
Gospodyń Wiejskich, koła łowieckie i wędkarskie
► Mała ilość gospodarstw ekologicznych
► Dobrze zorganizowany system edukacji, duża liczba
kształcących się osób
► Słabo rozwinięta baza sportowa i rekreacyjna
► Zły stan techniczny oraz słabe wyposażenia
obiektów użyteczności publicznej
► Mała ilość miejsc eksponujących historię Lokalnej
Grupy Działania
ZAGROŻENIA
SZANSE
► Bliskość dużych miast z zabytkami (Toruń, Malbork,
Grudziądz, Olsztyn, Chełmno, Golub-Dobrzyń)
► Rosnące zainteresowanie Polską
► Rozwój agroturystyki
► Konkurencyjność sąsiednich regionów (Pojezierze
Brodnickie, Bory Tucholskie)
► Nieuregulowany stan prawny niektórych gruntów
i obiektów
► Moda na osiedlanie się na wsi
► Wzrost zanieczyszczenia środowiska
► Rozwój turystyki konferencyjnej
► Recesja gospodarcza
► Rozwój infrastruktury drogowej – bliskość autostrady A1
► Ograniczone nakłady finansowe na renowację
(z węzłem „Lisewo” i „Grudziądz”)
► Dostępność do funduszy pomocowych krajowych i
zagranicznych
obiektów historycznych
► Brak tradycji mecenatu prywatnego nad ochroną
dziedzictwa kulturowego
► Rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego ► Wyludnienie wsi i starzenie się społeczeństwa
► Rozwój technologii IT
► Stereotypy spędzania wolnego czasu
► Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
► Ubożenie części społeczeństwa
► Prawne uregulowania w zakresie gospodarki wędkarsko-
► Nieprecyzyjne i niestabilne prawo
rybackiej
► Wzrastające koszty pracy
► Stosowanie dobrych praktyk
► Malejąca opłacalność produkcji rolnej
► Środki na edukację ekologiczną
► Wzmożony ruch tranzytowy
► Segregacja i recykling odpadów
► Zbyt małe środki na finansowanie projektów
► Uregulowana gospodarka łowiecka
► Uregulowanie zasobów wodnych dla potrzeb szlaków
wodnych, uprawiania wędkarstwa i windsurfingu
infrastrukturalnych JST
► Nadmierne zbiurokratyzowanie możliwości
pozyskiwania środków finansowych z Unii
Europejskiej
► Nieracjonalna polityka w zakresie ochrony
środowiska naturalnego stosowana w procesach
inwestycyjnych
► Niestabilny rynek usług, materiałów budowlanych
oraz nieruchomości
Download