OBSZAR GOSPODARKI mocne strony słabe strony

advertisement
Tabela 37. Analiza SWOT Powiatu Kutnowskiego
OBSZAR GOSPODARKI
mocne strony
słabe strony
- umiejętność tworzenia korzystnych
- zmniejszająca się liczba podmiotów
warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
gospodarczych głównie w sektorze
- tradycja rolnictwa zwłaszcza w dziedzinie
prywatnym,
uprawy zbóż i hodowli,
- wskaźnik aktywności gospodarczej niższy
- zróżnicowany charakter gospodarki
od wskaźnika dla kraju i woj. łódzkiego,
powiatu ( przemysł, handel, usługi,
- duży stopień degradacji istniejącej sieci
rolnictwo ),
drogowej,
- potencjał ludzki, dający możliwość
- zły stan obiektów inżynierii drogowej
realizacji programów inwestycyjnych,
(mosty, przepusty, itp.),
- istnienie organizacji działających na rzecz
- wysoki koszt inwestycji drogowych i
współpracy pomiędzy istniejącymi
niewystarczająca ilość środków na ten cel,
przedsiębiorstwami- Kutnowski Klaster
- niedostosowanie transportu publicznego do
Technologiczny,
potrzeb mieszkańców,
- funkcjonujący Intermodalny Terminal
- wysoki poziom bezrobocia, w tym zjawisko
Kontenerowy,
długotrwałego bezrobocia strukturalnego,
- duża liczba osób młodych i w wieku
- największa liczba osób bezrobotnych
produkcyjnym,
z wykształceniem podstawowym i
- wysoki poziom zaspokojenia potrzeb w
gimnazjalnym,
zakresie melioracji, zwodociągowania i
- duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
telekomunikacji obszarów wiejskich,
- duży odsetek osób zatrudnionych w
- dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna, rolnictwie,
- występowanie złóż kopalin- kruszyw
- wysokie bezrobocie i brak możliwości
naturalnych, surowców ilastych wapieni
zatrudnienia pozarolniczego na terenach
oraz soli kamiennej ,,Łanięta”,
wiejskich,
- rozwinięta baza gastronomiczna,
- niewystarczający system informacji
turystycznej,
- brak zagospodarowania posiadanych
atrakcji krajoznawczych (stanowiska
przyrodnicze, doliny rzek, zespoły
przyrodniczo – krajobrazowe)
szanse
- centralne położenie powiatu w Polsce –
lokalizacja autostrady A1, bliskie sąsiedztwo
autostrady A2, przebiegające trzy drogi
krajowe: Nr 91, Nr 92 i Nr 60,
- dobre połączenie kolejowe, w tym trasa
E20,
- lokalizacja Podstrefy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
- wysoka przydatność rolnicza gleb – ok.80%
gruntów ornych nadaje się pod uprawę roślin
o wysokich wymaganiach glebowych,
- duża liczba ofert pracy pozyskiwanych z
zagrożenia
- niekorzystna i niestabilna polityka
podatkowa,
- konkurencja ze strony innych lokalizacji
aspirujących do pozycji centrów wzrostu,
- występowanie zjawiska dziedziczenia
bezrobocia,
- niestabilność koniunktury w rolnictwie,
- niestabilność rynków zbytu produktów
rolnych,
- niska opłacalność produkcji rolnej
- trwała emigracja wyspecjalizowanych
pracowników
lokalnego rynku pracy ,
- bliskość dużych aglomeracji – potencjalne
rynki zbytu,
- napływ kapitału zagranicznego w postaci
bezpośrednich inwestycji,
- możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstw i
infrastruktury,
- utrzymywanie się w Polsce wzrostu
gospodarczego,
- wzrost znaczenia ekonomii społecznej w
polityce regionalnej, krajowej i UE,
- posiadanie 4 chronionych obszarów
przyrodniczych,
- wzrost ruchu turystycznego, w tym
turystów zagranicznych,
- istnienie starego systemu torów kolejki
wąskotorowej,
- udział powiatu w pracach Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
- rozwój działalności agroturystycznej,
uzupełniającej ofertę turystyczną powiatu.
JAKOŚĆ ŻYCIA
mocne strony
- wysoki poziom zwodociągowania powiatu,
- rozwinięta sieć ciepłownicza na terenie
miasta Kutno i Żychlin,
- bogata oferta edukacyjna w zakresie
szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- wysokie miejsce kutnowskich szkół
ponadgimnazjalnych w wojewódzkim
rankingu szkół,
- funkcjonowanie na terenie powiatu
ośrodka akademickiego - Wyższej Szkoły
Gospodarki Krajowej,
- szeroki zakres usług medycznych
świadczonych przez niepubliczne placówki,
- funkcjonowanie rozwiniętej sieci placówek
pomocy społecznej i wsparcia o zasięgu
ponadpowiatowym,
- dobra współpraca jednostek powiatowych
Z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz
niepełnosprawności,
słabe strony
- zła kondycja finansowa szpitala,
- zły stan techniczny budynków i
wyposażenia szpitala,
-ograniczony dostęp do poradnictwa
specjalistycznego dla rodzin wymagających
tej formy wsparcia,
- brak systemu współpracy szkół
zawodowych z przedsiębiorcami,
- degradacja obiektów i środków trwałych
użytkowanych przez placówki
instytucjonalnej pomocy społecznej,
- brak sieci placówek wsparcia dziennego dla
dzieci oraz osób niepełnosprawnych
(środowiskowe świetlice i domy
samopomocy)
- istnienie barier urbanistycznych,
architektonicznych, transportowych
utrudniających osobom niepełnosprawnym
codzienne życie,
- brak Zakładu Aktywności Zawodowej –
- atrakcyjne turystycznie i cenne zabytki
kultury materialnej ( m.in. Muzeum Zamek
w Oporowie z zespołem parkowym, Muzeum
w Krośniewicach , Muzeum Regionalne w
Kutnie, Pałac Saski ),
- rozwinięta sieć instytucji kultury- KDK,
MDK, CTMiT, gminne ośrodki kultury,
biblioteki,
- bogata oferta imprez kulturalnych o
znaczeniu ponadlokalnym (m.in. Święto
Róży, Festiwal im. Szaloma Asza, Festiwal
Złoty Środek Poezji, ,,Stacja Kutno”,
Festiwal Jeremiego Przybory),Ogólnopolskie
Święto Kolekcjonerów i targi
kolekcjonerskie ,,Na skrzyżowaniu”,
,,Odyseja historyczna”,
- funkcjonowanie dużej liczby klubów
sportowych- 60, w tym 39 działających
aktywnie,
- nowoczesne obiekty sportowe działające
przy szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- dobrze rozwinięta baza do gry w baseball,
Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi
Baseball,
- obiekt sportowo-rekreacyjny ,,Aquapark
Kutno”,
- rozwinięta sieć Ochotniczych Straży
Pożarnych,
- stabilna sytuacja epidemiologiczna,
szeroki
zakres
podaży
usług
weterynaryjnych,
jako formy uzawodowienia uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych, osób
starszych,
- niedostateczne przygotowanie organizacji
pozarządowych do przejęcia zadań od
samorządu,
- brak ośrodków lecznictwa odwykowego w
powiecie,
- wzrastająca ilość kolizji i wypadków
drogowych, spowodowanych m.in. złym
stanem technicznym dróg i zwiększająca się
liczba aut,
- niski poziom rozwoju e-usług publicznych.
szanse
- gotowość uczelni wyższych na otwieranie
kierunków nauczania dostosowanych do
rynku pracy ,
- możliwość pozyskiwania środków Unii
Europejskiej
do finansowania programów odnowy wsi,
oznaczających zachowanie tożsamości
regionu,
- możliwość pozyskania środków UE na
modernizację i remont obiektów kultury,
- możliwość pozyskania środków z instytucji
działających na rzecz rozwoju kultury
fizycznej i sportu.
zagrożenia
- nieadekwatne do rzeczywistych kosztów i
potrzeb finansowanie usług zdrowotnych
przez NFZ,
- niestabilny, często zmieniający się system
prawny i finansowania pomocy społecznej w
Polsce,
- starzenie się społeczeństwa,
- niż demograficzny,
- migracja osób wykształconych i
wykwalifikowanych do konkurencyjnych
ośrodków.
ŚRODOWISKO NATURALNE
mocne strony
- występowanie 4 rezerwatów przyrody w
gminie Nowe Ostrowy,
- zlokalizowanie na terenie powiatu 4
obszarów NATURA 2000, Obszarów
Chronionego Krajobrazu,
- dobrze zorganizowany i funkcjonujący
system gospodarki odpadami (zlokalizowany
RIPOK dla Regionu I),
- dobra jakość wód podziemnych,
wykorzystywanych do zbiorowego
zaopatrzenia mieszkańców w wodę, głównie
klasy II,
- niski stopień skażenia terenów, wskutek
małego uprzemysłowienia powiatu (poza
miastem Kutno),
- rozwój OZE, zwłaszcza w zakresie
elektrowni wiatrowych i instalacji solarnych.
słabe strony
- brak zbiorników retencyjnych,
- duża emisja pyłów z upraw rolniczych i
hodowli zwierząt (najwyższa w
województwie),
- zbyt wysokie stężenie ozonu,
- zła jakość wód powierzchniowych, głównie
klasy V,
- niska lesistość całego powiatu,
- nierozwiązany problem oczyszczania
ścieków sanitarnych i opadowych oraz
kanalizacji,szczególnie na terenach wiejskich,
- niski poziom zgazyfikowania powiatu,
- hałas komunikacyjny na terenie miasta i
wzdłuż dróg
tranzytowych.
szanse
- konieczność wdrażania przepisów UE w
zakresie ochrony środowiska,
- możliwość skorzystania z funduszy
pomocowych i inwestycyjnych UE,
- udział w inicjatywach związanych z
ochroną środowiska, w ramach
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury,
zagrożenia
- koncentracja szlaków komunikacyjnych,
czego skutkiem jest wzrost emisji spalin,
- duży koszt inwestycji związanych z ochroną
środowiska.
Download