UMOWA NR - Urząd Miasta Kutno

advertisement
Załącznik nr 5
UMOWA NR …………………………
zawarta w dniu ……………………………… w Kutnie
pomiędzy:
Miastem Kutno, z siedzibą 99-300 Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, NIP:
775-00-24-735, zwanym dalej MIASTO KUTNO, w imieniu którego działają:
Zbigniew Burzyński
- Prezydent Miasta,
z kontrasygnatą Skarbnika
a
……………………………………………………………………
Nr
dowodu
osobistego
……………………… PESEL ……………………………………… NIP …………………………..
Zamieszkałym pod adresem …………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej BENEFICJENTEM KOŃCOWYM
została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań
organizacyjnych i finansowych stron, związanych z realizacją przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego pn.:
„Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.
2. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu wód powierzchniowych
i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez zagospodarowanie
ścieków komunalnych.
3. Poprzez pojęcie „podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej”, zgodnie
z Programem Priorytetowym WFOŚiGW w Łodzi, należy rozumieć odcinek łączący
wewnętrzną instalację sanitarną w budynku z siecią kanalizacyjną.
§2
Udostępnienie nieruchomości
1. Beneficjent końcowy oświadcza, że posiada prawo do dysponowania
nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr
…………..……….….…… w obrębie ewidencyjnym ………………………………….,
w jednostce ewidencyjnej ……………………………………………………………………
w celu wykonania podłączeń budynku/ów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego:
a. tytuł prawa własności/współwłasności ww. nieruchomości opisanej w KW
…………………………………………………….,
na
potwierdzenie
czego
w terminie 14 dni od uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o dofinansowanie złoży aktualny odpis z księgi wieczystej / wypis
z rejestru gruntów wraz z pisemną zgodą współwłaścicieli nieruchomości
(w przypadku prawa współwłasności)
lub
b. prawo do dysponowania ww. nieruchomością opisaną w KW
……………………………………………………., na potwierdzenie czego w terminie
14 dni od uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o dofinansowanie złoży, dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane oraz w którym wskazany jest właściciel
nieruchomości.
2. Beneficjent końcowy wyraża zgodę na udostępnienie nieruchomości określonej
w § 2 ust. 1, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z podłączeniem
budynków do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu
kanalizacyjnego.
3. Beneficjent końcowy oświadcza, że nieruchomość zgłaszana w ramach
przedsięwzięcia jest:
- zabudowana budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy,
- nieruchomością niezabudowaną, dla której do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego zostanie wydana ostateczna
decyzja pozwolenia na budowę i która będzie zabudowana budynkami, których
użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
§3
Określenie warunków organizacyjnych
1. Miasto Kutno zobowiązuje się do:
a) aplikowania o dofinansowanie wykonania podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego z Programu Priorytetowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu
2
kanalizacyjnego” w przypadku uzyskania przez Miasto Kutno zgłoszeń na
wykonanie minimum 50 sztuk podłączeń,
b) w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu do:
zlecenia wykonanie robót,
zlecenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
zlecenia przeprowadzenia odbioru technicznego robót,
zlecenia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót
podmiotowi wybranemu przez Miasto Kutno zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.)
ustalenia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
rozliczenia finansowego przedsięwzięcia.
2. Beneficjent końcowy zobowiązuje się do:
a) terminowego dostarczania wymaganych dokumentów (w tym dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości),
b) udostępnienia nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1, w celu realizacji
niniejszej umowy,
c) wyrażenia zgody na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej,
d) terminowe uregulowanie należności określonych w § 4,
e) podpisanie umowy na odbiór ścieków komunalnych w terminie
do 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót
(przekazania do eksploatacji urządzenia).
3. Beneficjentami końcowymi mogą być:
właściciele podłączanych nieruchomości,
posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami.
4. Szczegółowe określenie lokalizacji podłączenia oraz sposobu jego realizacji,
zostaną określone w dokumentacji projektowej, w wyniku konsultacji projektanta
z Beneficjentem końcowym.
5. Beneficjent końcowy upoważni wybrany przez Miasto Kutno podmiot
wykonujący podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej do występowania w
jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się
o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególnymi pozwoleń, niezbędnych do
usytuowania ww. instalacji, na obszarze nieruchomości wymienionej w § 2 ust. 1,
do czego wystawi pisemne pełnomocnictwo w ciągu 5 dni od poinformowania przez
Miasto o wyborze podmiotu.
6. Beneficjent końcowy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem realizacji
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji
3
sanitarnej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.
§4
Określenie warunków finansowych
1. Koszt całkowity przedsięwzięcia, na który składają się koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane wynosi szacunkowo …………………………….………………...…….. zł.
2. Kwota wsparcia wynosi do 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia, przy
czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej
nie może przekroczyć 3.000,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące).
3. Beneficjent końcowy zobowiązuje się do sfinansowana ze środków własnych
pozostałej części kosztu całkowitego przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. Ewentualne dodatkowe koszty z tytułu konieczności wykonania prac
dodatkowych, których wartość przewyższy szacunkowy koszt zadania wskazany
w § 4 ust. 1 i które nie zostały przewidziane w dniu podpisania niniejszej umowy,
poniesie Beneficjent końcowy. Wysokość tych kosztów zostanie ustalona
w porozumieniu z Beneficjentem końcowym na podstawie protokołu konieczności
określającego zakres w/w prac dodatkowych.
5. Wpłata udziału własnego Beneficjenta końcowego na pokrycie kosztów
o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 zostanie dokonana w następujący sposób:
a)
I część wynosząca 30 % wartości szacunkowego wkładu własnego
wycenionego
na
podstawie
danych
zawartych
we
wniosku
o dofinansowanie tj. kwotę ….................... zł , w ciągu 21 dni od otrzymania
faktury wystawionej przez Miasto Kutno na wyodrębniony rachunek Miasta
Kutno wskazany w tej fakturze; faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu
informacji o przyznaniu dotacji dla Miasta Kutno,
b)
II część wynosząca 70 % wartości szacunkowego wkładu własnego
wycenionego
na
podstawie
danych
zawartych
we
wniosku
o dofinansowanie tj. kwotę ……................. zł, w ciągu 21 dni od otrzymania
faktury wystawionej przez Miasto Kutno na wyodrębniony rachunek Miasta
Kutno wskazany w tej fakturze; faktura będzie wystawiona po sporządzeniu
protokołu odbioru technicznego wykonania podłączeń budynków do
kanalizacji sanitarnej,
c)
kwotę w wysokości dodatkowych kosztów z tytułu konieczności wykonania
prac dodatkowych, o których mowa w ust. 4 w ciągu 21 dni od otrzymania
faktury wystawionej przez Miasto Kutno na wyodrębniony rachunek Miasta
Kutno wskazany w tej fakturze; faktura zostanie wystawiona po
4
sporządzeniu protokołu konieczności i ustaleniu wysokości tych kosztów z
Beneficjentem końcowym.
6. Koszty uznane za kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem stanowią koszty
związane z realizowanym przedsięwzięciem służące uzyskaniu efektu rzeczowego
i ekologicznego:
a) koszty kwalifikowane (dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi i udział własny)
stanowią:
zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do
kanalizacji sanitarnej,
roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń
budynków o kanalizacji sanitarnej.
b) koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny Beneficjenta końcowego)
stanowią:
wykonanie dokumentacji projektowej,
pomiary geodezyjne,
nadzór inwestorski.
7. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto, o ile Beneficjentowi
końcowemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.
8. Udzielane w ramach Programu dofinansowanie może być przeznaczone
wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych po dniu złożenia
wniosku przez Beneficjenta końcowego.
§5
Inne warunki dofinansowania
1. Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie będzie przeznaczana na
pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego, który
zakończył budowę podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przed datą
złożenia wniosku o jego dofinansowanie.
2. Beneficjenci końcowi zobowiązani są do przedłożenia Miastu Kutno kserokopii
protokołu odbioru technicznego wykonania podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej oraz podpisania umów na odbiór ścieków komunalnych w terminie
do 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót (przekazania do
eksploatacji urządzenia).
3. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do zapewnienia trwałości
przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia.
5
Przez trwałość przedsięwzięcia rozumie się zachowanie efektu rzeczowego
i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie.
4. Beneficjenci końcowi zobowiązani są poddać się kontroli przeprowadzanej przez
WFOŚiGW w Łodzi.
§6
Czas trwania umowy
1. Umowę zawiera się na okres trwania Programu Priorytetowego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, tj. do końca
rzeczowego,
finansowego
i
ekologicznego
rozliczenia
przedsięwzięcia
dofinansowanego w ramach ww. Programu.
§7
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) gdy Miasto Kutno nie uzyska dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi
w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”,
2) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW
w Łodzi,
3) nie wykonania przez Beneficjenta końcowego obowiązków, o których mowa w §
3 ust. 2,
4) nie dostarczenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
5) nie dokonania wpłaty przez Beneficjenta końcowego w wysokości
i terminach określonych w § 4 ust. 5,
6) na pisemny wniosek Beneficjenta końcowego, w przypadku, gdy Miasto Kutno
nie pozyska środków o dofinansowanie, a Beneficjent końcowy nie będzie
zainteresowany udziałem w ponownej aplikacji o środki.
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Beneficjenta końcowego, w okolicznościach opisanych w § 7 ust. 1 pkt 3, 4
i 5 dokona on zwrotu nakładów poniesionych przez podmiot wybrany przez Miasto
Kutno w związku z podłączeniem budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
w terminie określonym w wezwaniu do zwrotu nakładów.
§8
Zabezpieczenie umowy
Zabezpieczeniem płatności wynikających z niniejszej umowy będzie podpisany
przez Beneficjenta końcowego weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
6
§9
Ustalenia końcowe
1. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia oraz otrzymanie dotacji
uzależnione są od pozyskania przez Miasto Kutno dofinansowania z WFOŚiGW
w Łodzi i z tego tytułu Beneficjent końcowy nie będzie dochodził żadnych roszczeń
w stosunku do Miasta Kutno.
2. Beneficjent końcowy oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzania jego
danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na zamieszczenie
materiałów ilustrujących realizowane przedsięwzięcie, włącznie z fotografiami,
w zbiorze materiałów promocyjnych Miasta Kutno.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie
sąd właściwy miejscowo dla Miasta Kutno.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Miasto Kutno, a jeden Beneficjant końcowy.
Beneficjent końcowy
Miasto Kutno
Załącznik do umowy:
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
7
WEKSEL
…………………………………………….
miejsce i data wystawienia
……………………………………….
(miesiąc słownie)
suma wekslowa
(cyframi)
Dnia ……………………………………………… zapłacę/cimy bez protestu za ten własny
weksel na zlecenie Miasta Kutno sumę
………………………………………………………………………………………………………..……
(suma wekslowa słownie)
………………………………………………………………………………………………………..……
Płatny w …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
podpis/ y, adres wystawcy
……………………………………………………
Miejscowość i data
Miasto Kutno
PL. Marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
DEKLARACJA WEKSLOWA WYSTAWCY WEKSLA
Na zabezpieczenie umowy Nr …………………… z dnia ………………………………….… .
W załączeniu składamy do dyspozycji Miasta Kutno weksel „in blanco” z naszego
wystawienia, wolny od protestu poprzez zamieszczenie klauzuli „bez protestu”.
W razie rozwiązania umowy, o której mowa powyżej, względnie nie uiszczenia
jakiejkolwiek wymaganej należności z tytułu jej realizacji Miasto Kutno ma prawo
wypełnić składany weksel na sumę odpowiadającą naszemu zadłużeniu łącznie
z odsetkami i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich
dochodzeniem oraz weksel ten opatrzyć datą płatności wg swego uznania
zawiadamiając nas listem poleconym pod n/wskazanym adresem.
List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności.
Jednocześnie zobowiązujemy się do pisemnego informowania Miasto Kutno
o każdorazowej zmianie adresu oraz przyjmujemy do wiadomości, że wezwanie do
zapłaty kwoty wekslowej wysłane przez Miasto Kutno na niżej podany adres,
awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uważa się za doręczone.
Weksel będzie płatny w Kutnie.
Adres wystawcy weksla
………………………………………………………
…………………………………………….….……
…………………………………………….….……
…………………………………………….….……
……………………..……………………………
(podpis wystawcy weksla)
Download