ph.:„Zdrowy styl życia – zapobiega cukrzycy”

advertisement
REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Plastycznego
ph.:„Zdrowy
styl życia – zapobiega cukrzycy”
nawiązującego do Hasła Roku 2016, którego tematyka
dot. cukrzycy.
1. Postanowienia ogólne.
Organizatorem konkursu jest :
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie - Oświata Zdrowotna i
Promocja Zdrowia.
2.
Starostwo Powiatowe w Kutnie .
Honorowy Patronat : STAROSTA Powiatu Kutnowskiego .
2. Cel konkursu: propagowanie profilaktyki zdrowotnej wśród młodzieży.
- edukacja i wzrost świadomości na temat cukrzycy wśród dzieci i młodzieży,
-zachęcanie młodych osób do aktywności społecznej, promującej właściwe
postawy zdrowotne,
- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia,
- uświadomienie młodzieży, że istnieją różne zagrożenia dla zdrowia człowieka
spowodowane niewłaściwym stylem życia, w tym nieprawidłowym
odżywianiem,
- zainteresowanie tematyką profilaktyki cukrzycy oraz dbania o własne zdrowie,
- ukazanie skutków jakie niesie ze sobą niewłaściwy i niehigieniczny styl życia,
nadwaga i otyłość.
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V- VI szkół podstawowych
oraz I -III gimnazjów z terenu powiatu kutnowskiego.
4. Zakres tematyczny :
Tematem konkursu jest wykonanie plakatu
styl życia bez cukrzycy.
promującego zdrowy
5. Zadania dla uczestników konkursu :
Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane :
a. Zgodne tematycznie z ideą konkursu
b. w technikach : dowolne
c. format
: dowolny
d. materiał
: papier, karton
Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną .
Prace wykonane zbiorowo nie będą oceniane przez Komisje Konkursową.
Do każdej pracy konkursowej przekazanej do PSSE należy dołączyć oświadczenie
w sprawie autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowych- załącznik Nr 1
do regulaminu.
Liczba etapów konkursu : I – etap powiatowy.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w placówce przekazują do
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie wykonane przez młodzież
prace konkursowe.
Przedstawiciele PSSE Kutno oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie będący
jednocześnie komisją konkursową , dokonają wyboru laureatów konkursu
powiatowego.
Czas trwania całego konkursu: od 01 marca 2016
do
07 kwietnia 2016r.
Sposób przekazania prac: osobiście lub pocztą dyrekcja szkoły przekazuje do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie wszystkie prace
do dnia 01 kwietnia 2016r. na adres: Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kutnie 99-300 Kutno , ul. Kościuszki 14 - pok. nr 12 .
Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do
dnia
05 kwietnia 2016r.
Sposób opisania prac konkursowych:
Każda praca musi być podpisana na odwrocie (dane o autorze powinny zawierać:
imię i nazwisko , klasa oraz szkoła ).
6. Kryteria oceny.
Otrzymane prace oceniane będą przez komisję konkursową pod względem :
zgodności z tematem , wartości merytorycznej, komunikatywności dla odbiorcy,
estetyki wykonania , wartości artystycznej oraz aby zwracały uwagę na dbanie o
swoje zdrowie , propagowały zdrowy styl życia.
7. Skład powiatowej komisji konkursowej .
W skład powiatowej komisji konkursowej wchodzić będą przedstawiciele Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie.
8. Zasady nagradzania.
Rodzaj nagród : przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla uczestników
najładniejszych prac plastycznych .
Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kutnie .
Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej PSSE w Kutnie–
www.pis.lodz.pl/Kutno (aktualności i galeria) dnia 05kwietnia2016r.
Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w dniu 07kwietnia 2016r.- podczas
obchodów Światowego Dnia Zdrowia.
9. Informacja.
Uczestnik konkursu do pracy plastycznej musi dołączyć oświadczenie w sprawie
autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowychzałącznik Nr 1 do regulaminu
– „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na
udział w konkursie”.
Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich
organizatora konkursu.
JD.
na rzecz
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ
W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA
.................................................................
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy.................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie......................................................................
(nazwa konkursu)
...................................................................................na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej
twórczości..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y
zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu......................................................................................................
(nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej)
i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac.
....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)
* właściwe podkreślić
Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 2004 r., Nr 25, poz. 219, Dz. U. 2004 r., Nr 33, poz.
285, Dz. U. 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz. U. 2002 r., Nr 104, poz. 711, Dz. U. 2007 r., Nr 165, poz.
1170, Dz. U. 2002 r., Nr 176, poz. 1238, Dz. U. 2010 r., Nr 41, poz. 233, Dz. U. 2010 r., Nr 182, poz.
1228, Dz. U. 2010 r., Nr 229, poz. 1497, Dz. U. 2011 r., Nr 230, poz. 1371,
1
Download