Pytania i odpowiedzi dotyczące kryteriów: Kryteria merytoryczno

advertisement
Pytania i odpowiedzi dotyczące kryteriów: Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe (Kryteria
różnicujące).
1. Zapewnienia technicznej możliwości świadczenia usług dostępu szerokopasmowego do Internetu
na poziomie przepływności łącza większej niż 2Mbit/s 1. W jaki sposób zostanie określony zostanie
zasięg pokrycia powierzchnia (obszary, w którym została zapewniona przepływność >2Mbit/s) dla
poszczególnych węzłów? Jeżeli węzły mają lokalizację punktową a sieć dystrybucyjna budowana w
ramach projektu nie obejmuje sieci abonenckiej którą mają budować operatorzy.
Obszary pokrycia są deklarowane przez beneficjenta konkursu, i zgodnie z intencją interwencji
powinny maksymalizować pokrycie obszaru interwencji zgodnie z deklaracja w pkt. 5 kryteriów
różnicujących. Instytucja Zarządzająca dokona weryfikacji tych obszarów opierając się o deklaracje
technologii w oparciu o jaką beneficjent dokonał wyznaczenia obszaru (skoroszyt kolumna „i”) i w ten
sposób zweryfikuje, czy deklarowany obszar jest jednoznaczny z zapewnieniem dostępu do sieci
szerokopasmowej (kolumna „e” skoroszytu) oraz czy ten dostęp może być zagwarantowany na
poziomie przepływności >2Mb/s dla deklarowanej populacji w odniesieniu do kolumn „g” i „h”.
Różnice powstające w kolumnach „f” i „g” wyznaczają współczynnik „g”/”f” tożsamy w przypadku
odniesienia go do kolumny „e” z współczynnikiem (obszar > 2Mb/s) /(obszar zapewnienia
dostępności sieci szerokopasmowej).
Kolumna "e" - umownie w tym dokumencie rozumiana rozumiana jako obszar, czyli pole koła o
promieniu równym, wartości z kolumny "e".
2. W jaki sposób należy określić parametr liczby „ludności z całego obszaru, w którym beneficjent
deklaruje zapewnienie dostępności szerokopasmowej” (przewodnik po kryteriach)? Jeżeli topologia
sieci dystrybucyjnej z założenia ma charakter liniowy. Czy kolumna „e” w tabeli dołączonej do
„przewodnika..” jest z określeniem tych obszarów jakoś związana? A jeżeli tak, to jak należy
zdefiniować ten parametr jako suma okręgów wokół węzłów projektu czy jako jeden promień
obejmujący cały projekt czy jakąś inną metodą (patrz rys. 4).
Suma okręgów wokół węzłów wyznacza obszar pokrycia, w którym została zapewniona dostępność
do sieci szerokopasmowej. Jednakże technologie same w sobie mogą posiadać większy zakres
pokrycia niż ten, w którym zapewnia się przepływności >2Mb/s i jest to obszar, który określa
beneficjent nie zapominając o celu interwencji i pozostałych kryteriach, w tym kryteriów 3, 4, 5.
3. W „Przewodniku…” użyto stwierdzenia: „Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia
zestawienia zgodnie z załączonym skoroszytem, w którym zostanie wyszczególniona liczba węzłów
wraz z obszarem pokrycia, liczba ludności na obszarze i zakładaną ilością podłączeń użytkowników
końcowych planowanych poprzez operatorów lokalnych w tym węźle. W związku z tym przepływność
sieci dystrybucyjnej do węzła powinna być dostosowana do planów przyłączenia zakładanej liczby
użytkowników (z zapewnieniem im indywidualnej przepływności na poziomie >2Mbit/s),
uwzględnieniem planowanych usług i zapasu (do celów skalowalności, zarządzania siecią i innych
przewidzianych technologią) dla łącza w tym węźle. a. Proszę o wyjaśnienie pojęcia „użytkownik
końcowy”? Czy jest to „abonent” w rozumieniu świadczenia usług dostępu do Internetu?
Pojęcie „użytkownik końcowy” jest tożsame z pojęciem „abonent”.
3a. W jaki sposób zostanie przeliczony parametr liczba „użytkowników końcowych” (zwykle jest
gospodarstwo domowe) na liczbę „mieszkańców planowanych do podłączenia”?
Przeciętna liczba osób w jednym gospodarstwie domowym naszego województwa wynosi 3 osoby. IZ
przyjmuje taki wskaźnik do przeliczeń na podstawie danych GUS w Białymstoku z badań „Warunki
życia –dane województwa. Rok 2008” oraz „Prognozy gospodarstw domowych według liczby osób na
lata 2003-2030” GUS.
3b. W jaki sposób należy udokumentować liczbę użytkowników „planowanych przez operatorów
lokalnych” przyjmując, że są to zewnętrzne podmioty komercyjne? Jaki wpływ na to kryterium ma
liczba użytkowników „planowanych przez operatorów lokalnych”.
Należy ją podać. Liczba planowanych podłączeń rzutuje na wartość wskaźnika definiowanego w
kryterium, a mianowicie, jeśli maksymalizuje do całej populacji na obszarze pokrycia, to stawia też
takie same wymagania dla kryterium zapewnienia przepływności indywidualnej na poziomie >2Mb/s i
skalowalności sieci, czyli tym samym wpływa na ocenę trafności rozwiązania technologicznego i
technicznego. W przypadku gdy rozwiązanie nie zakłada maksymalnej liczby możliwych podłączeń
powstają pytanie: Czy ograniczenie stopnia interwencji na tym obszarze jest rozsądnie
uwarunkowane? oraz Czy beneficjent w sposób właściwy określił obszar projektu i odniósł go do
kryterium zapewnienia przepływności na poziomie >2Mb/s ?
4c. Czy kryterium jest nie obiektywne w stosunku do wyznaczonych celów i dopuszczalnego zakresu
projektu? Że będzie skutkowało podawaniem przez beneficjentów nierealnych deklaracji i danych
typu: „wszyscy mieszkańcy będą mogli uzyskać dostęp do Internetu o przepływności 2 Mbps” czyli
wskaźnik wyniesie 100%x20 pkt = 20 pkt.
Jeśli beneficjent wniesie taka deklarację i zastosuje takie rozwiązanie techniczne, które to zapewni,
to po pozytywnej weryfikacji oczywiście dostanie maksymalna liczbę punktów. Jednakże jeśli będzie
to tylko deklaracja bez odzwierciedlenia w rozwiązaniu to będzie ona poddawana weryfikacji i liczba
przyznanych punktów będzie zależna od wyników weryfikacji.
4d. Gdy wiadomo, że projekt nie ma wprost przełożenia na liczbę podłączeń realizowanych przez
operatora. A to wybór jego technologii przyłączeniowej ostatniej mili będzie decydował o tym w
jakim obszarze wokół węzła będzie możliwe uzyskanie poziomu przepływności na użytkownika.
Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie sieci klasy operatorskiej, zatem zarówno jej projekt jak i
dobrane rozwiązania muszą uwzględniać pewne założenia obszarowe pokrycia jaki i usług
(jednoznaczne z przepływnościami) możliwe do osiągnięcia właśnie dzięki sieciom „ostatniej mili”.
Dodatkowo atrakcyjność inwestycji na obszarach o niskim zaludnieniu będzie warunkowana
bliskością węzła w stosunku do abonenta końcowego, co przekłada się na wybór technologii jak i
maksymalną możliwą technologicznie przepływność końcową do abonenta.
5. W jaki sposób wypełnić kolumnę „i” skoroszytu gdzie jest odniesienie do liczby użytkowników
końcowych jeżeli projekt nie zakłada podłączania tych użytkowników a udostępniony operatorom
interfejs powinien być jak najbardziej neutralny technologicznie?
Instytucja Zarządzająca rozumie zastrzeżenia Pytającego jednakże zakłada iż beneficjent poczynił
pewne założenia co do obszarów interwencji sieci dystrybucyjnej przyjmując pewien model
operatora „ostatniej mili” w celu wyznaczenia wpływów uzyskanych przez Operatora sieci
dystrybucyjnej i kosztów utrzymania tej sieci, a co za tym idzie, wyznaczył obszary interwencji w
sposób warunkujący co najmniej samo utrzymanie się projektowanej sieci dystrybucyjnej.
6. W jaki sposób wyznaczyć wartości tego kryterium na podstawie przedstawionych założeń projektu
danych, topologii węzłów, odległości między węzłami (warianty w tym przypadku nie mają
znaczenia).
Brak dostatecznej ilość informacji, aby można było tego dokonać. Poniżej przedstawiono pytania, w
celu ukierunkowania działań beneficjenta, w tym również wypełnienia problematycznego skoroszytu
dla kryterium 2.
1. Czy beneficjent świadomie zakłada ograniczony poziom interwencji w miejscowościach co do
poziomu świadczenia usług o przepływnościach >2Mb/s przy planowanym overbookingu o
współczynniku 10 ?
2. Co w przypadku wzrostu popytu?
3. Czy istnieje powód na wykluczenie części miejscowości z interwencji ?
4. Czy beneficjent rozważył możliwość wystąpienia z wnioskiem partnerskim co mogło by
zagwarantować pokrycie większego obszaru jego gminy i może zaowocowało bardziej
optymalnym rozwiązaniem technicznym?
Powstają różnice (ocenianie na podstawie danych Pytającego w liczbie gospodarstw domowych) w
kolumnach „f” i „g” skoroszytu oceny, warunkujące dokładne przyjrzenie się obszarowi projektu i
deklaracji, a tym samym weryfikację punktacji. Współczynnik „g”/”f” daje procent obszaru z
deklaracji (kolumna „e”). Gdy kolumny są zgodne i zgodność jest potwierdzona technologicznie to
wówczas wyliczenia punktowe są maksymalne dla kolumny obszaru „e”.
Oczywiście należy uśrednić dla wszystkich węzłów.
Znaczne różnice między obszarem z kolumny „b” a „e” wymuszają przejrzenie się zastosowanym
wyliczeniom beneficjenta złożonym we wniosku.
IZ pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż umieszczenie kryterium 2 „Zapewnienie … … większej niż 2Mb/s”
w konkursie, jest powodowane chęcią wymuszenia na beneficjentach takich rozwiązań dla
projektowanych sieci aby były one co najmniej zgodnie z charakterem sieci operatorskich dla
tradycyjnego dostępu szerokopasmowego oraz aby miały potencjał świadczenia usług poza
„zwyczajnym” dostępem do sieci Internet tj. e-mail i przeglądarka internetowa. Podyktowane jest to
chęcią uzyskania jak najdłuższego okresu wykorzystania tworzonych rozwiązań w perspektywie
wymogów UE idących w kierunku sieci NGN.
7. Czy budowana w ramach projektu sieć dystrybucyjna przez JST może połączyć obiekty
samorządowe tj. - szkoły, ośrodki kultury itp.?
W ramach konkursu naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów dotyczących sieci
szerokopasmowych i dostępu do Internetu, możliwa jest budowa sieci dystrybucyjnej na etapie
„średniej mili”, a budowana sieć nie powinna ograniczać się jedynie do podłączenia/(połączenia ze
sobą) jednostek samorządowych.
8. Czy białe plamy pozostaną dalej białe w obszarach w których uruchomiona jest sieć Orange CDMA
o przepustowości do 2Mb/s?
O zakwalifikowaniu danego obszaru jako „białego”, „szarego” lub „czarnego”, decyduje wynik
inwentaryzacji wykonany na potrzeby realizacji projektów z działania 8.4 POIG, tzw. „ostatnia mila”.
Przy sporządzaniu tej inwentaryzacji dostęp do sieci Orange CDMA nie był brany pod uwagę.
9. Czy w obszarach czarnych mogą funkcjonować "Hot-spoty"? Jeśli tak, to w oparciu o jakie zasady ograniczenia (zasięg, prędkość, dostęp do zasobów)?
„Hot-spot” może funkcjonować w obszarze „czarnym” jako Punk Publicznego Dostępu do Internetu
(tzw. PIAP). Funkcjonowanie takiego punktu, a więc zasięg, prędkość i dostęp do zasobów, nie może
zakłócać konkurencji w stosunku do operatorów oferujących dostęp do Internetu na tym obszarze.
10. i 11. Czy będą wymagane decyzje środowiskowe do certyfikowanych urządzeń - CE? Czy budowa
sieci w której nie występuje budowa masztów wymaga projektu? Wydział architektury takich
projektów nie wymaga przy montażu takich urządzeń nadawczych
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić w oparciu o
Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych opracowane przez MRR
i polskie prawo z tego zakresu. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tj. nie
oddziaływuje znacząco na środowisko, na liście załączników do wniosku, należy zaznaczyć „Nie
dotyczy” oraz dołączyć stosowną informację z uzasadnieniem o wyłączeniu z tego obowiązku. Decyzje
środowiskowe załącza się zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania dotyczącego oceny
oddziaływania na środowisko nakładającego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko do wniosku o dofinansowanie W przypadku inwestycji nie wymagających sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego,
że dla danej inwestycji raport oddziaływania na środowisko nie musi być sporządzony.
Download